Unit 9 lớp 9: Comunication | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới

Unit 9: English in the world

Unit 9 lớp 9: Comunication (phần 1 → 3 trang 37 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 9 English in the world – Communication – Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Make notes about yourself. (Hoàn thành đoạn ghi chú về bản thân bạn.)

Hướng dẫn dịch

1. Bạn học tiếng Anh bao lâu rồi?

2. Bạn nhớ gì về lớp học tiếng Anh đầu tiên?

3.Bạn đã tham gia kỳ thi tiếng Anh nào rồi?

4.Tại sao bây giờ bạn thích học tiếng Anh?

5.Bạn muốn đến những nước nói tiếng Anh nào?

6.Bạn nghĩ trình độ tiếng Anh bây giờ của bạn là gì?

7.Bạn có thể cải thiện tiếng Anh bên ngoài lớp học như thế nào?

8.Bạn muốn sử dụng tiếng Anh vì mục đích nào trong tương lai?

9.Bạn thích gì về ngôn ngữ tiếng Anh?

10.Bạn không thích gì về tiếng Anh?

2. Work in pairs. Take turns to ask and answer the questions in 1. Make notes about your partner. How many things do you have in common? (Làm việc theo cặp. Luân phiên để hỏi và trả lời các câu hỏi trong bài 1. Tạo ghi chú về bạn của bạn. Có ba nhiêu điều chung giữa cả hai?)

3. Work in groups. Tell your group the things that you and your partner have in common (Làm việc theo nhóm. Nói với nhóm của bạn về những điều mà bạn với bạn của bạn có điểm chung)

Bài giảng: Unit 9: English in the world – Communication – Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 9 khác:

 • Từ vựng Unit 9: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 30-31-32 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Match the word/phrases …

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 33-34 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match the words/phrases … 2a. Choose the correct …

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 35-36 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Read this sentence … 2. Rewwrite the sentences …

 • Communication (phần 1-3 trang 37 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Make notes about yourself 2. Work in pairs …

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 38 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the follơing text about …. 2a. Read the text …

 • Skills 2 (phần 1-4 trang 39 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen to four … 2. Listen to the extracts …

 • Looking Back (phần 1-6 trang 40-41 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Underline the correct … 2. Read what three people …

 • Project (phần 1-3 trang 41 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the chart … 2. Choose two varieties …

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 9 mới có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án