Giải Looking Back Unit 4 Tiếng Anh 7 mới

Bài 2

Task 2. Put a word from the box in each gap to complete the passage.

(Đặt một từ trong khung vào mỗi khoảng trống để hoàn thành bài đọc)

arts stages films music go

Glastonbury is the largest performing arts festival in the world. It is organised every year in the village of Pilton, near Glastonbury, Somerset, England. It is well-known for its contemporary (1) . It’s also known for dance, comedy, theatre, circus, and other performing (2) too.

The first festival was held in the 1970s. Since then, it has taken place almost every year and has grown in size. Different (3) are arranged for the performances. The festival takes place for three or four days in the open air. All kinds of people from all over the world (4) to the Glastonbury festival. It is now attended by about 150,000 people. The festival has also produced (5) and albums.

Lời giải chi tiết:

1. music

2. arts

3. stages

4. go

5. films

(1) contemporary music (âm nhạc đương thời)

(2) performing arts (nghệ thuật biểu diễn)

(3) stage (sân khấu)

(4) Chỗ trống cần điền một động từ để đảm bảo đầy đủ tính chất ngữ pháp câu

(5) film (bộ phim)

Glastonbury is the largest performing arts festival in the world. It is organised every year in the village of Pilton, near Glastonbury, Somerset, England. It is well-known for its contemporary music. It’s also known for dance, comedy, theatre, circus, and other performing arts too.

The first festival was held in the 1970s. Since then, it has taken place almost every year and has grown in size. Different stages are arranged for the performances. The festival takes place for three or four days in the open air. All kinds of people from all over the world go to the Glastonbury festival. It is now attended by about 150,000 people. The festival has also produced films and albums.

Tạm dịch:

Glastonbury là lễ hội biểu diễn nghệ thuật trên thế giới. Nó được tổ chức hàng năm trong ngôi làng Pilton, gần Glastonbury, Somerset, Anh. Nó nổi tiếng về âm nhạc đương thời. Nó cũng nổi tiếng về nhảy, hài kịch, nhà hát, rạp xiếc, và những nghệ thuật trình diễn khác.

Lễ hội đầu tiên được tổ chức vào những năm 1970. Kể từ đó, lễ hội diễn ra hầu như mỗi năm và lớn mạnh hơn về quy mô. Những sân khấu khác nhau được sắp xếp cho các buổi trình diễn. Lễ hội diễn ra 3 hoặc 4 ngày ngoài trời. Tất cả mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến với lễ hội Glastonbury. Bây giờ lễ hội thu hút đến 150.000 người tham gia. Lễ hội cũng sản xuất ra những bộ phim và album.