Unit 5 lớp 7: A closer look 2 | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 7 mới

Unit 5 lớp 7: A closer look 2 (phần 1 → 5 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Video giải Tiếng Anh 7 Unit 5 Vietnamese food and drink – A closer look 2 – Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

1. Which of the following nouns are countable and which are uncountable? Which phrases can you use with the uncountable nouns? (You may use a dictionary to help you.) (Những danh từ nào sau đây là danh từ đếm được và danh từ nào không đếm được? Những cụm từ nào bạn có thể sử dụng với danh từ không đếm được? (Bạn có thế sử dụng từ diển dế giúp bạn.)

Countable nounUncountable noun banana, applebread, beef, pepper, pork, tumeric, spinach

2. Game: GIVE ME AN EGG! (Game: Cho tôi một quả trứng!)

One team says words related to food or drink. The other team adds some or a/an.(Một đội nói các từ liên quan đến đồ ăn hay đồ uống. Đội kia thêm vào a hoạc an.)

Team 1: egg (trứng).

Team 2: an egg (một quả trứng).

Team 1: flour (bột mì).

Team 2: some flour (một ít bột mì).

Team 1: tomato (cà chua).

Team 2: a tomato (một quả cà chua).

Team 1: cooking oil (dầu ăn).

Team 2: some cooking oil (một ít dầu ăn).

Team 1: apple (quả táo).

Team 2: an apple (một quả táo).

3. Fill the blanks with a/art, some, or any in the following conversation. (Hoàn thành chỗ trống với a/ an, some hoạc any trong đoạn hội thoại sau.)

1. any2. some3. some4. any5. a6. an

Hướng dẫn dịch

Mi: Cùng ăn tối nào!

Phong: Ý kiến hay đấy! Còn chút cơm nào không?

Mi: Không có. Nhưng còn mì.

Phong: OK. Vậy hay ăn mì với thịt bò hoặc thịt lợn đi.

Mi: Ah, có một vấn đề.

Phong: Vấn đề gì vậy?

Mi: Chẳng có thịt bò hay thịt heo gì nữa.

Phong: Ồ, mình còn một cái sandwich phô mai và một quả táo trong túi.

Mi: Nhiêu đó không còn đủ cho cả hai đứa mình Phong ơi.

4. Fill each blank with how many or how much. (Hoàn thành chỗ trống với how many hoặc how much.)

1. How many2. How much3. How many4. How many5. How much

5. Work in pairs. Use the suggested words to make questions with How many! How much, then interview your pamer. (Làm việc theo cặp/ Sử dụng các từ gợi ý để đặt câu hỏi vói How many/ How much, sau đó phỏng vấn bạn của bạn.)

1. How much water do you drink every day?

2. How much rice do you eat for dinner?

3. How much vegetables do you eat every day?

4. How many apples do you eat every day?

Bài giảng: Unit 5 Vietnamese food and drink – A closer look 2 – Cô Đỗ Thùy Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 5 khác:

 • Từ vựng Unit 5: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1-5 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Listen and read … 2. Match the food …

 • A Closer Look 1 (phần 1-5 trang 50 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Look at the pictures … 2. Put the words …

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Which of the following … 2. Game: Give me an egg …

 • Communication (phần 1-4 trang 53 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Listen to a … 2. What are your …

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 54-55 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Read Phong’s blog … 2. Read Phong’s blog …

 • Skills 2 (phần 1-4 trang 55 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Listen to three people … 2. Listen again …

 • Looking Back (phần 1-6 trang 56 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Add the words/ phrases … 2. Fill each gap …

 • Project (phần 1-3 trang 57 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Read this page … 2. Choose one of …

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án

About the Author

admin