Unit 7 lớp 7: A closer look 1 | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 7 mới

Unit 7 lớp 7: A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Video giải Tiếng Anh 7 Unit 7: Traffic – A closer look 1 – Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

1. Have you seen these road signs? Talk about The meaning of the signs below with a partner? (Bạn đã nhìn thấy những biển báo đường bộ này chưa? Nói về ý nghĩa của những biển báo bên dưới với một bạn cùng lớp.)

1. traffict lights

(đèn giao thông)

2. no parking

(cấm đỗ xe)

3. no right turn

(cấm rẽ phải)

4. hospital ahead

(bệnh viện ở phía trước)

5. parking

(nơi đỗ xe)

6. cycle lane

(làn đường dành cho xe đạp)

7. school head

(trường học ở phía trước)

8. no cyling

(cấm xe đạp)

2. Label the signs in 1 with the words/phareses below. (Gắn tên những biển báo trong bài 1 với các từ/cụm từ dưới đây.)

1. traffict lights: đèn giao thông 2. no parking: cấm đỗ xe 3. no right turn: cấm rẽ phải4. Hospital ahead: phía trước là bệnh viện 5. Parking: nơi đỗ xe6. Cycle lane: đường dành cho xe đạp 7. School head: Phía trước là trường học8. No cyling: cấm xe đạp

3. Work in pairs. Discuss which of the signs you see on the way to school. (Làm việc theo cặp. Thảo luận về những biển báo bạn thấy trên đường tới trường.)

On the way to school, I can see a “no left turn” sign.

On my way to school there is a hospital, so I can see a “hospital ahead” sign.

Sugessted answer (Câu trả lời gợi ý)

On the way to school, I see a “parking” sign.

On the way to school, I see a “no turn right” sign.

4. Listen and repeat. Pay attention to sounds /e/ and /ei/. (Nghe và lặp lại. Chú ý tới các âm /e/ và /ei/.)

Bài nghe:

/e//ei/

Left

enter

Ahead

Present

Helicopter

Center

Never

seatbelt

Plane

Way

Station

Train

Indicate

Mistakev

Pavement

break

5. Listen to these sentences carefully. Single-underline the words with sound /e/ and double-underline the words with sound /ei/. (Nghe các câu sau một cách cẩn thận. Gạch một gạch với từ có âm /e/ và gạch 2 gạch với từ có âm /ei/.)

Bài nghe:

Chú ý: từ có 2 gạch dưới được viết lại thành từ in đậm +1 gạch dưới

1. Does your bike ever break down on the way to school?

2. It is not very far to the railway station.

3. We must always obey traffic rules for our safety.

4. You must keep to the left when you are in the UK.

5. They are waiting for the next train to come.

6. Find the words containing sound /e/ and the words containing sound /ei/ in 1-3 on page 8. Then read them aloud. (Tìm các từ có chứa âm /e/ và các từ có chứa âm /ei/ trong bài 1-3 trang 8. Sau đó đọc to chúng.)

/e//ei/

ahead

red

left

phrase

lane

information

way

Bài giảng: Unit 7: Traffic – A closer look 1 – Cô Đỗ Thùy Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 7 khác:

 • Từ vựng Unit 7: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Listen and read … 2. Means of transport …

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Have you seen … 2. Label the signs …

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Write sentences with … 2. Work in pairs …

 • Communication (phần 1-4 trang 11 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Look at the flags … 2. Why do these …

 • Skills 1 (phần 1-6 trang 12 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Look at the picture … 2. Now match these words …

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 13 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Work in groups … 2. Look at the following …

 • Looking Back (phần 1-6 trang 14 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. What do these … 2. Write the names …

 • Project (phần 1-4 trang 15 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. In groups think … 2. Make some of these …

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án