Giải Skills 1 Unit 6 SGK Tiếng Anh 9 mới

Bài 2

Task 2. Now read the article from a travel magazine. Then answer the questions that follow.

(Bây giờ đọc bài báo ở tạp chí du lịch. Sau đó trả lời câu hỏi sau.)

THE TRAM SYSTEM IN HA NOI: THEN AND NOW

Ha Noi had its first tramways in 1900. The tram system was a major means of transport in the city for nine decades and thus the image of the tram and its clanging sounds have gone deep into the hearts and minds of Hanoians. Since it was convenient and cheap to get around the city and to the suburban areas by tram, the system was very popular. However, due to the population boom and the need for a wider road system, the last rail track was removed.

Now, after more than 20 years, the population of Ha Noi has risen from about two million people to more than six million people; therefore, the number of vehicles on the roads has increased dramatically. To meet the increasing travel demands, Ha Noi is launching its first skytrain system, connecting Cat Linh and Ha Dong. The system is expected to begin operations by 2016, with initial four-compartment skytrains. Furthermore, a new rail system project including around eight kilometres of skytrain rail and four kilometres of subway rail, connecting Ha Noi Central Station and Nhon, has also been under construction and is expected to be completed in a few years.

1. In which century was the tram system built?

(Hệ thống xe điện được xây dựng vào thế kỉ nào?)

2. What was the role of the tram system in Ha Noi?

(Vai trò của hệ thống xe điện ở Hà Nội là gì?)

3. When was the system removed?

(Hệ thống đã được gỡ bỏ khi nào?)

4. What has happened to Ha Noi’s population over the last two decades?

(Điều gì đã xảy ra với dân số Hà Nội trong hai thập kỷ qua?)

5. How has the tram system in Ha Noi been improved recently?

(Hệ thống xe điện ở Hà Nội đã được cải thiện như thế nào?)

6. Which of the transport systems do you think more impressive to Hanoians?

(Bạn nghĩ hệ thống vận tải nào ấn tượng hơn với người Hà Nội?)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

HỆ THỐNG XE ĐIỆN TẠI HÀ NỘI: TRƯỚC ĐÂY VÀ BÂY GIỜ

Hà Nội có xe điện đầu tiên vào năm 1900. Hệ thống xe điện là phương tiện giao thông chủ yếu trong thành phố trong chín thập niên qua và do đó hình ảnh của chiếc xe điện và tiếng kêu leng keng của nó đã được in đậm trong trái tim và tâm trí của người Hà Nội. Vì thuận tiện và giá rẻ để đi vòng quanh thành phố và các khu vực ngoại ô bằng xe điện, nên hệ thống xe điện này rất phổ biến. Tuy nhiên, do sự bùng nổ dân số và sự cần thiết của một hệ thống đường rộng hơn, chiếc tàu điện cuối cùng đã được dỡ bỏ.

Bây giờ, sau hơn 20 năm, dân số Hà Nội đã tăng từ khoảng hai triệu người lên hơn sáu triệu người; do đó, số lượng phương tiện trên đường đã tăng lên đáng kể. Để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng, Hà Nội đang chuẩn bị cho hệ thống tàu điện trên cao đầu tiên, kết nối với Cát Linh và Hà Đông. Hệ thống này dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2016, với tàu trên không bốn khoang. Hơn nữa, một dự án hệ thống đường sắt mới bao gồm khoảng 8 km đường trên cao và 4 km đường hầm, kết nối Ga Trung tâm Hà Nội và Nhổn, cũng đang được xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành trong vài năm nữa.

Lời giải chi tiết:

1. In the 20th century.

(Vào thế kỷ 20.)

2. It was a major means of transport for Hanoians.

(Đó là một phương tiện giao thông chủ yếu cho người Hà Nội.)

3. In 1990.

(Vào năm 1990.)

4. The population has increased dramatically.

(Dân số đã tăng lên đáng kể.)

5. New rail systems including a skytrain and a subway are under way.

(Các hệ thống đường sắt mới bao gồm tàu trên không và tàu hầm đang được tiến hành.)

6. I think the old train is more impressive to Hanoians because the train in Hanoi and its clanging sound have gone deep into Hanoians’ mind and heart.

(Tôi nghĩ hệ thống tàu hỏa cũ ấn tượng hơn với người Hà Nội vì tàu hỏa và tiếng leng keng của nó đã in sâu vào tiềm thức và trái tim người Hà Nội.)

About the Author

admin