Luyện từ và câu – Tuần 3 trang 10 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Viết đúng từ chỉ sự vật (người, đồ vật, con vật, cây cối) dưới mỗi tranh sau:

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK – Tiếng Việt 2 – Xem ngay