Mô hình đại học ở Việt Nam còn nhiều tồn tại và bất cập

Hội thảo có sự tham gia của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia giáo dục và các nhà quản lý trong lĩnh vực giáo dục đại học để truyền đạt, phân tích và đánh giá hiệu quả thực tế của việc thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan. ở Việt Nam.

Xem xét thay đổi luật giáo dục đại học

Theo Ban tổ chức, buổi tọa đàm này là hoạt động cụ thể nhằm triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL / TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về công tác chỉ đạo tuyến pháp luật. Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 15, Kế hoạch số: 81 / KH-UBTVQH15 ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc nghiên cứu và xem xét, đề xuất, sửa đổi, bổ sung Đạo luật học tập giáo dục đại học.

Mục đích của Hội thảo nhằm trao đổi, thảo luận, đánh giá thực tiễn việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của mô hình trường đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân, từ đó nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về giáo dục đại học trong nói chung và nói riêng Đó là về mô hình tổ chức và hoạt động của trường đại học.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hwa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội Việt Nam nhấn mạnh tại hội thảo, việc xây dựng và phát triển mô hình cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực là xu thế chung. Dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng, nhu cầu đào tạo nhân tài ngày càng cao.

Luật Giáo dục Đại học (Luật số 34/2018 / QH14) sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2018 đã nêu rõ, các cơ sở giáo dục đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam chủ yếu bao gồm mô hình 02. Hình: Trường Đại học, Học viện (gọi chung là Trường đại học) và Trường đại học – là cơ sở giáo dục đại học được tạo thành từ nhiều đơn vị hợp thành hoạt động trong nhiều lĩnh vực chuyên môn và nhất trí đạt được những mục tiêu giống nhau. Sứ mệnh tổng thể và sứ mệnh đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng.

Theo quy định của pháp luật, thuật ngữ “đại học” không chỉ dùng để chỉ các trường đại học, mà còn là “tổ hợp các thành viên của các trường đại học và viện nghiên cứu với các lĩnh vực chuyên môn và hai cấp độ khác nhau” như được định nghĩa tại Điều 4, Khoản 8, của Luật Đại học. Luật Giáo dục đại học năm 2012 (Luật số 08/2012 / QH13) bao gồm cả trường đại học hiện hành và đại học vùng cũng đã mở ra hành lang pháp lý cho việc hình thành các trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực phát triển từ các trường đại học truyền thống.

Nhưng theo quan điểm của bà Mai Hệ, trong thực tiễn thi hành luật cũng còn một số tồn tại, bất cập trong tổ chức và hoạt động của mô hình trường đại học, cần được giải quyết. Thực thi pháp luật thống nhất từ ​​thực tiễn có ý thức.

Đại học – Đại học?

Theo Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), trường đã được giao quyền tự chủ và tinh thần tự chịu trách nhiệm cao từ năm 2013. Tuy nhiên, cho đến nay, một số khó khăn, vướng mắc đã nảy sinh trong việc triển khai thực hiện mô hình tự quản. Mặc dù các quy định của Luật Giáo dục đại học sửa đổi về cơ chế của hội đồng trường đã được hướng dẫn và hoàn thiện hơn tại Nghị định số 99/2019 / NĐ-CP, nhưng trong quá trình triển khai của hai trường đại học quốc gia vẫn còn những khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời, ĐHQGHN không phải là một cơ sở giáo dục đại học bình thường như một trường đại học. Theo mô hình này, về chức năng, Hội đồng ĐHQG không còn là cơ quan chủ quản như Hội đồng ĐH mà là cơ quan tạo điều kiện hoạch định, lãnh đạo chính sách và quyết định các vấn đề chiến lược, chịu trách nhiệm trước các đơn vị thành viên và các quy hoạch quan trọng. cho đơn vị.

Ngoài ra, thành phần của Hội đồng đại học quốc gia khác với Hội đồng đại học, bao gồm đại diện của các thành viên và các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là đại diện của các bộ ngành liên quan; phương thức, thủ tục thành lập Hội đồng đại học quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quy định. Bộ trưởng, đặc biệt là Hội đồng Đại học Quốc gia.Chức danh chủ tịch là chức danh do thủ tướng bổ nhiệm và cách chức.

Do đó, ĐHQGHN đề nghị giữ nguyên quy chế của Hội đồng Đại học Quốc gia như quy định hiện hành tại Nghị định số 186/2013 / NĐ-CP.

Giáo sư Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, về cơ chế, chính sách và các quy định pháp luật khác, Đại học Quốc gia Hà Nội đang gặp khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển trong các thời kỳ, đầu tư xây dựng dự án và Đại học Quốc gia TP. Mỹ La-tinh. Cơ chế, chính sách để nhiều nhà khoa học chất lượng cao ký hợp đồng lao động, thuê người làm công tác lãnh đạo, quản lý ở một số chuyên ngành còn hạn chế, chưa hoàn thiện. Cơ cấu tổ chức và quyền tự chủ về nhân sự của ĐHQGHN chưa được thể chế hóa bằng pháp luật.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết, một trong những yêu cầu quan trọng của mô hình quản trị ĐHQGHN mới là đảm bảo duy trì tính hiệu quả và tính hệ thống đã thiết lập. Được tạo ra trong 27 năm qua.

Về mặt quản lý nhà nước, Hội đồng ĐHQG-HCM là cơ quan quyền lực cao nhất được thành lập và hoạt động theo Điều 18 của Đạo luật, làm rõ trách nhiệm và quyền hạn của ĐHQG-HCM thông qua việc ra quyết định. Về hoạch định chiến lược, kế hoạch đầu tư, chính sách tiền lương, tiền thưởng, chính sách học phí …

Lãnh đạo ĐHQG TP.HCM cho rằng việc chậm ban hành nghị định, quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHQGHN và các cơ sở giáo dục thành viên đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện cơ chế tự chủ đối với ĐHQG TP.HCM. Thực hiện Điều 34 Luật.

Đối với College Board, College Board, theo luật quy định Hội sinh viên là cơ quan quản lý, ban hành và quyết định nhiều chính sách quan trọng đối với hoạt động của các trường đại học thành viên, bao gồm cả nguồn tài chính của các trường đại học thành viên. Nếu nghị quyết của hội đồng quản trị sai thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm pháp lý? Hiệu trưởng hay Giám đốc hoặc Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị của ĐHQGHN? …

Mô hình quản trị của ĐHQG TP.HCM dựa trên sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ pháp luật và các quy định quản lý quốc gia, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chiến lược quốc gia và nhiệm vụ phát triển vùng quốc gia. Do đó, so với các mô hình hiện có, mô hình đề xuất đảm bảo tính ổn định, ít xáo trộn, nâng cao sức mạnh của hệ thống, nâng cao quyền làm chủ và trách nhiệm của các đơn vị thành viên.

Đừng đánh đồng tự chủ đại học

PGS.TS phát biểu tại hội nghị. Hoàng Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế, cho biết vấn đề tự chủ của các trường đại học theo mô hình “hai cấp” của Việt Nam, bao gồm cả đại học quốc gia và đại học vùng, còn vướng mắc về vấn đề văn hóa – lòng trung thành giữa các trường đại học thành viên.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hợp tác với các trường đại học thành viên song song với đại học vùng, được pháp luật thừa nhận nên còn nhiều khó khăn, chồng chéo trong quản lý; mô hình tài chính, cấp vốn trực tiếp cho các trường đại học thành viên; trong quan hệ với các trường thành viên. các trường đại học “Văn hóa” quản lý “chứ không phải” quản trị “vẫn còn rất nhiều và đã trở thành thói quen mặc định; theo mô hình đại học hai cấp, cam kết của các trường đại học thành viên vẫn còn lỏng lẻo và hạn chế trong hợp tác và chia sẻ trách nhiệm.

Vì vậy, ông Chương đề nghị Chính phủ cần ban hành một nghị định riêng càng sớm càng tốt để hướng dẫn quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học trong giáo dục đại học, trong đó cần nhấn mạnh và có cơ chế “rất đặc thù”. “Đối với trường đại học theo mô hình quốc gia và đại học vùng, nội dung tự chủ của cơ sở giáo dục đại học được phân chia rõ ràng về đào tạo, học thuật, công nghệ, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản … và thực hiện rõ ràng quyền đại diện chủ sở hữu và các bên liên quan. đạt được Sứ mệnh Quốc gia và Tình dục trong khu vực như Điều 7 của Luật số 34.

Đặc biệt, ông Chương cho rằng không nên đánh đồng tự chủ đại học nói chung và tự chủ đại học THCS với tự chủ nguồn tài chính.

Thay vì cắt giảm ngân sách của các trường đại học thành viên tự chủ, nhà nước nên tăng cường hỗ trợ ngân sách cho các trường đại học thành viên đã thực hiện thành công chính sách tự chủ đại học giữa một nhóm các trường đại học cấp hai. Đầu tư nâng cao nhanh chóng chất lượng của các trường đại học này. Điều này đã giúp trường nhanh chóng trở thành trường chuyên trọng điểm trong hệ thống các trường đại học trung cấp và trong ngành.

Về quản trị đại học theo mô hình đại học trung cấp, ông Trung cho rằng cần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 19-NQ / TW năm 2019 về Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐQT, Ban Giám hiệu nhà trường. Thực hiện đúng nghị quyết của đảng ủy và hội đồng, hội đồng đại học / trường đại học mới hoàn thành tốt trách nhiệm và quyền hạn được giao phó, giám đốc và chủ tịch chỉ tập trung vào công tác quản lý, điều hành.

Đối với mô hình đại học cấp 2 như 2 đại học quốc gia và 3 đại học vùng, có nhiều thuận lợi thông qua việc triển khai thực tế Đạo luật số 34 và Đạo luật số 99, nhưng cũng có nhiều thuận lợi khi soạn thảo Đạo luật số 34 và Đạo luật số 99. 99 Nhược điểm không lường trước được. Chính phủ và Bộ GD & ĐT cần có cơ chế ‘rất đặc thù’ để thực hiện tốt nhất sự chỉ đạo, điều hành và quản lý ở hai cấp: Đảng ủy – Hội đồng trường – Hội đồng quản trị và Đảng ủy – Hội đồng trường, các cơ sở thành viên – Ban giám hiệu.

“Cần sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện” Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học “, quy chế tài chính, quy chế quản lý tài sản, … để thực hiện quyền tự chủ đại học địa phương ở hai cấp đồng thời và hiệu quả, hiểu đầy đủ nội dung của tự chủ đại học.” Trách nhiệm của các trường đại học trung học cần hết sức cụ thể, phát huy hết vai trò của Hội đồng, phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn được quy định trong Luật số 34, bên cạnh đó cần làm rõ nội dung. trách nhiệm giải trình với các bên liên quan ở cấp đại học, và ở cấp đại học, các viện thành viên, các đơn vị trực thuộc và liên kết ”- ông Chương nhấn mạnh.

About the Author

NT