Phương pháp kế toán là gì và các phương pháp kế toán cơ bản? – Học kế toán thực hành

Phương pháp kế toán là gì và các phương pháp kế toán cơ bản? – Đa số các doanh nghiệp hiện nay đều có các phương pháp kế toán riêng cho doanh nghiệp mình. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ cho các bạn 4 phương pháp kế toán cơ bản đang được sử dụng phổ biến hiện nay.

Phương pháp kế toán là các phương thức, biện pháp kế toán sử dụng để thu nhập, xử lý và cung cấp thông tin về tài sản, sự biến động của tài sản và các quá trình hoạt động kinh tế tài chính nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý.

Các phương pháp kế toán cơ bản:

1. Phương pháp tính giá

Là phương pháp thông tin và kiểm tra về ngân sách trực tiếp và gián tiếp cho từng loại hoạt động giải trí, từng loại gia tài như : gia tài cố định và thắt chặt, hàng hoá, vật tư, loại sản phẩm và lao vụ …Phương pháp này sử dụng thước đo tiền tệ để giám sát, xác lập giá trị của từng loại gia tài của đơn vị chức năng trải qua việc mua vào, nhập góp vốn, được cấp, được hỗ trợ vốn hoặc sản xuất ra theo nguyên tắc nhất định .2. Phương pháp chứng từ kế toánChứng từ kế toán là phương pháp thông tin và kiểm tra sự hình thành các nhiệm vụ kinh tế tài chính : mọi nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh đều phải lập các chứng từ là sách vở hoặc vật tiềm ẩn thông tin, làm vật chứng xác nhận sự phát sinh và hoàn thành xong của các nhiệm vụ kinh tế tài chính. Đây là địa thế căn cứ pháp lý cho việc bảo vệ gia tài và xác định tính hợp pháp trong việc xử lý các mối quan hệ kinh tế tài chính pháp lý thuộc đối tượng người dùng hạch toán kế toán, kiểm tra hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại .Bạn đang xem : Phương pháp kế toán là gì và các phương pháp kế toán cơ bản ?3. Phương pháp đối ứng thông tin tài khoảnLà phương pháp thông tin và kiểm tra quy trình hoạt động của mỗi loại gia tài, nguồn vốn và quy trình kinh doanh thương mại theo mối quan hệ biện chứng được phản ánh vào trong mỗi nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh. Phương pháp đối ứng thông tin tài khoản được hình thành bởi cặp phương pháp thông tin tài khoản và ghi sổ kép .Xem thêm : Kế toán kép là gì ? So sánh kế toán đơn và kế toán kép ?

4. Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán

Là phương pháp khái quát tình hình gia tài, nguồn vốn và hiệu quả hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại của đơn vị chức năng hạch toán qua từng thời kỳ nhất định bằng cách lập các báo cáo giải trình có tính tổng hợp và cân đối như : bảng cân đối kế toán ; báo cáo giải trình hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ; báo cáo giải trình lưu chuyển tiền tệ …⇒ Tóm lại, mạng lưới hệ thống phương pháp kế toán gồm có 4 phương pháp : phương pháp tính giá, phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp thông tin tài khoản kế toán và phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, mỗi phương pháp độc lập một cách tương đối nhưng lại nằm trong những mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau. Nếu thiếu bất kể phương pháp nào kế toán đều không hề triển khai được trách nhiệm và mục tiêu phân phối thông tin của mình :+ Xuất phát từ mục tiêu của kế toán là phân phối thông tin cho kiến thiết xây dựng được các báo cáo giải trình kinh tế tài chính tổng quát phân phối thông tin cho việc ra quyết định hành động, kế toán cần vận dụng phương pháp tổng hợp cân đối kế toán .+ Để có số liệu tổng hợp cho báo cáo giải trình kinh tế tài chính, kế toán phải ghi nhận sự hoạt động của vốn kinh doanh thương mại vào thông tin tài khoản và sổ sách kế toán theo các mối quan hệ đối ứng sẵn có của chúng, vậy kế toán phải sử dụng phương pháp đối ứng thông tin tài khoản .+ Để xác lập được giá trị vốn kinh doanh thương mại và giá trị các thanh toán giao dịch tác động ảnh hưởng đến vốn của đơn vị chức năng, kế toán phải sử dụng phương pháp tính giá .+ Để triển khai tính giá, kế toán phải có những dẫn chứng xác nhận để chứng tỏ cho các giao dịch hoàn thành, vậy kế toán phải sử dụng phương pháp chứng từ kế toán .

học kế toán thực hành

Bài viết: Phương pháp kế toán là gì và các phương pháp kế toán cơ bản?

Có thể bạn chăm sóc :Một số nguyên tắc khi lập bảng cân đối kế toán so với những Doanh Nghiệp có chu kỳ luân hồi kinh doanh thương mại trong vòng 12 tháng

Tài sản và Nợ phải trả được phân thành ngắn hạn và dài hạn theo điều kiện sau

– Tài sản và Nợ phải trả được tịch thu hay thanh toán giao dịch trong vòng 12 tháng tới kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, được xếp vào lọai thời gian ngắn .– Tài sản và Nợ phải trả được tịch thu hay thanh toán giao dịch từ trên 12 tháng tới trở lên kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, được xếp vào lọai dài hạn .