Soạn Sinh 9 Bài 19 Mối quan hệ giữa gen và tính trạng chi tiết

Soạn Sinh 9 Bài 19 Mối quan hệ giữa gen và tính trạng chi tiết

Soạn Sinh 9 Bài 19 Mối quan hệ giữa gen và tính trạng cụ thể thuộc Phần 1 DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ và nằm trong CHƯƠNG III : ADN VÀ GEN

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 57 SGK Sinh học 9.

Đề bài
Hãy cho biết cấu trúc trung gian và vai trò của nó trong mối quan hệ giữa gen và prôtêin ?

mARN là cấu trúc trung gian trong mối quan hệ giữa gen và prôtêin, có vai trò truyền đạt thông tin và cấu trúc của prôtêin do gen quy định tổng hợp từ nhân ra tế bào chất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 57 SGK Sinh học 9.

Đề bài
Quan sát hình 19.1 và vấn đáp những câu hỏi sau :

Lý thuyết mối quan hệ giữa gen và tính trạng sinh 9

– Các loại nucleotit nào ở mARN và tARN link với nhau ?
– Tương quan về số lượng giữa axit amin và nucleotit của mARN khi ở trong ribôxôm ?
Các loại nucleotit ở mARN và tARN phối hợp với nhau từng cặp theo NTBS : A link U ; G link X .
Cứ 3 nuclêôtit lao lý 1 loại axit amin trong chuỗi prôtêin .

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 58 SGK Sinh học 9.

Đề bài
Gen ( một đoạn của ADN ) → ( 1 ) mARN → ( 2 ) Prôtêin → ( 3 ) Tính trạng
Từ sơ đồ trên, hãy lý giải :
– Mối liên hệ giữa những thành phần trong sơ đồ theo trật tự 1, 2, 3
– Bản chất của mối liên hệ trong sơ đồ .
– Mối liên hệ giữa những thành phần trong sơ đồ theo trật tự 1,2,3
1. Gen là khuôn mẫu để tổng hợp mARN .
2. mARN là khuôn mẫu để tổng hợp axit amin cấu thành nên prôtêin .
3. Prôtêin chịu ảnh hưởng tác động của thiên nhiên và môi trường trực tiếp biểu lộ thành tính trạng của khung hình .

– Bản chất của mối liên hệ trong sơ đồ.

Bản chất của mối liên hệ là trình tự những nuclêôtit trong gen ( ADN ) lao lý trình tự những nuclêôtit trong mARN, qua đó lao lý trình tự những axit amin cấu thành prôtêin. Prôtêin tham gia vào cấu trúc hoạt động giải trí sinh lí của tế bào, từ đó biểu lộ thành tính trạng của khung hình .

Giải bài 1 trang 59 SGK Sinh học 9.Nêu mối quan hệ giữa gen và ARN, giữa ARN và prôtêin.

Mối quan hệ giữa gen và ARN, giữa ARN và prôtêin được biểu lộ trong sơ đồ sau
Gen → ARN → Prôtêin .
Trình tự những nuclêôtit trên gen pháp luật trình tự những nuclêôtit trong ARN ( tARN, rARN, mARN )
Trình tự những nuclêôtit trên mARN pháp luật trình tự những axit amin trong prôtêin

Giải bài 2 trang 59 SGK Sinh học 9. NTBS được biểu hiện trong mối quan hệ ở sơ đồ dưới đây như thể nào?

Đề bài
NTBS được bộc lộ trong mối quan hệ ở sơ đồ dưới đây như thể nào ?
Gen ( một đoạn ADN ) → mARN → Prôtêin
Gen ( một đoạn ADN ) → mARN → Prôtêin
Nguyên tắc bổ trợ được bộc lộ trong mối quan hệ gen ( ADN ) → mARN :
A gen link với U ( mARN ), T gen link với A ( mARN ) ; G gen link với X ( mARN ) ; X gen link với G ( mARN )
Nguyên tắc bổ trợ được biểu lộ trong mối quan mARN → prôtêin :
U ( mARN ) link với A ( tARN ), A ( mARN ) link với U ( tARN ), G ( mARN ) link với X ( tARN ), X ( mARN ) link với G ( tARN )

Giải bài 3 trang 59 SGK Sinh học 9. Nêu bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ: Gen ( một đoạn ADN) -> mARN -> Prôtêin -> Tính trạng

Bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ : Gen ( một đoạn ADN ) → mARN → Prôtêin → Tính trạng
Trong đó :

– Trình tự các nuclêôtit trong mạch khuôn ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong mạch mARN.

– Trình tự những nuclêôtit lao lý trật tự sắp xếp những axit amin trong prôtêin .
– Prôtêin trực tiếp tham gia vào cấu trúc hoạt động giải trí sinh lí của tế bào từ đó biểu lộ thành tính trạng cùa khung hình .

Soạn Sinh 9 Bài 19 Mối quan hệ giữa gen và tính trạng chi tiết. Sinh học 9 được hướng dẫn và biên soạn theo sách giáo khoa sinh học 9. Được biên soạn bởi các thầy cô Giỏi Sinh học, nếu thấy hay các bạn hãy share, comment để các bạn khác cũng biết tới và học tập nhé