Thành tế bào thực vật không có chức năng?

Câu hỏi:

Thành tế bào thực vật không có chức năng?

A.Bảo vệ, chống sức trương của nước làm vỡ tế bào

B.Quy định khả năng sinh sản và sinh trưởng của tế bào

C.Quy định hình dạng, kích thước của tế bào

D.Giúp các tế bào ghép nối và liên lạc với nhau bằng cầu sinh chất.

Đáp án đúng B.

Thành tế bào thực vật không có chức năng quy định khả năng sinh sản và sinh trưởng của tế bào, thành tế bào thực vật có tác dụng bảo vệ tế bào, đồng thời xác định hình dạng, kích thước của tế bào, trên thành tế bào có các cầu sinh chất đảm bảo cho các tế bào ghép nối và có thể liên lạc với nhau một cách dễ dàng.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là B

Đặc điểm chung của tế bào nhân thực

– Có kích thước lớn hơn tế bào nhân sơ;

– Có thành tế bào bằng Xenlulôzơ (Ở tế bào thực vật), hoặc kitin (ở tế bào nấm) hoặc có chất nền ngoại bào (ở tế bào động vật);

– Tế bào chất: Có khung tế bào, hệ thống nội màng và các bào quan có màng;

– Nhân: Có màng nhân.

Cấu trúc của tế bào nhân thực

– Nhân tế bào:

Cấu tạo

+ Thường có dạng hình cầu, đường kính khoảng 5mm. Có lớp màng kép bao bọc.

+ Dịch nhân chứa chất nhiễm sắc (ADN và prôtêin) và nhân con.

+ Trên màng nhân có nhiều lỗ nhỏ.

Chức năng.

+ Lưu trữ thông tin di truyền.

+ Quy định các đặc điểm của tế bào.

+ Điều khiển các hoạt động sống của tế bào.

– Lưới nội chất:

+ Cấu tạo: Là 1 hệ thống ống và xoang dẹp thông với nhau gồm lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt (có đính các hạt ribôxôm)

+ Chức năng: Là nơi tổng hợp prôtêin (lưới nội chất hạt); Tham gia vào quá trình tổng hợp lipit, chuyển hoá đường và phân huỷ chất độc hại của tế bào, cơ thể (lưới nội chất trơn).

– Ribôxôm.

+ Cấu tạo: Ribôxôm là bào quan không có màng; Cấu tạo từ rARN và prôtêin

+ Chức năng: Là nơi tổng hợp prôtêin.

– Bộ máy Gôngi:

+ Cấu tạo: Có dạng các túi dẹp xếp cạnh nhau nhưng cái nọ tách biệt với cái kia.

+ Chức năng: Giữ chức năng lắp ráp, đóng gói và phân phối các sản phẩm của tế bào.

Cấu trúc bên trong của màng sinh chất:

– Bên ngoài màng sinh chất của tế bào thực vật được bao bọc bởi thành tế bào, ở thực vật thành tế bào có cấu tạo chủ yếu bằng xenlulôzơ, thành tế bào quy định hình dạng tế bào và có chức năng bảo vệ tế bào.