[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 9: Dấu hiệu chia hết | Giải sách kết nối tri thức và cuộc sống toán 6 tập 1 – Tech12h

1. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Hoạt động 1: Trang 34 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Số 230 chia hết cho 2 và cho 5

Hoạt động 2: Trang 34 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a) Thay dấu * bởi các số 0; 2; 4; 6; 8 thì n chia hết cho 2

b) Thay dấu * bởi các số 0; 5 thì n chia hết cho 5

Luyện tập 1: Trang 35 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

1. a) 1 954 + 1 975 không chia hết cho 2

Vì 1 954 có chữ số tận cùng là 4 chia hết cho 2 và 1 975 có chữ số tận cùng là 5 không chia hết cho 2

b) 2 020 – 938 chia hết cho 2

Vì 2 020 và 938 có chữ số tận cùng là 0 và 8 nên đều chia hết cho 2

2. a) 1 945 + 2 020 chia hết cho 5

Vì 1 945 và 2 020 có chữ số tận cùng là 5 và 0 nên đều chia hết cho 5

b) 1 954 – 1930 không chia hết cho 5

Vì 1 954 có chữ số tận cùng là 4 không chia hết cho 5, 1 930 có chữ số tận cùng la 0 chia hết cho 5

2. Dấu hiệu chia hết cho 9, cho 3

Hoạt động 3: Trang 35 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Nhóm các số chia hết cho 9: 27 ; 234

Nhóm các số không chia hết cho 9: 82 ; 195

Hoạt động 4: Trang 35 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Tổng các chữ số của số 9 là 9 chia hết cho 9

Tổng các chữ số của số 27 là 9 chia hết cho 9

Tổng các chữ số của số 82 là 10 không chia hết cho 9

Tổng các chữ số của số 195 là 15 không chia hết cho 9

Luyện tập 2: Trang 35 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Số $overline{12*}$ chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng chia hết cho 9

Hay 1 + 2 + * chia hết cho 9

Vì 0 $leq $ * $leq $ 9 nên * là 6

Vận dụng: Trang 36 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Vì 108 chia hết cho 9 nên bác nông dân có thể trồng được như thế

Số cây dừa bác cần để trồng là:

108 : 9 + 1 = 13 (cây)

Hoạt động 5: Trang 36 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Nhóm các số chia hết cho 3: 42 ; 234

Nhóm các số không chia hết cho 3: 80 ; 191

Hoạt động 6: Trang 36 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Tổng các chữ số của số 42 là 6 chia hết cho 3

Tổng các chữ số của số 234 là 9 chia hết cho 3

Tổng các chữ số của số 80 là 8 không chia hết cho 3

Tổng các chữ số của số 191 là 11 không chia hết cho 3

Luyện tập 3: Trang 36 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Số $overline{12*5}$ chia hết cho 3 thì tổng các chữ số của nó cũng chia hết cho 3

Nên 1 + 2 + * + 5 chia hết cho 3 hay 8 + * chia hết cho 3

Vì 0 $leq $ * $leq $ 9 nên * $in $ {1; 4; 7}