Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 66, 67 SGK Toán 4

Bài 1, bài 2 Tiết 56 trang 66 sgk Toán 4

Bài 1. Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu)

a

b

c

a x (b +c)

a x b + a x c

4

5

2

4 x (5 +2) = 28

4 x 5 + 4 x 2 = 28

3

4

5

6

2

3

Bài 2

a) Tính bằng hai cách:

36 x ( 7 + 3); 207 x (2 +6)

b) Tính bằng hai cách (theo mẫu)

5 x 38 + 5 x 62; 135 x 8 + 135 x 2

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a

b

c

a x (b +c)

a x b + a x c

4

5

2

4 x (5 +2) = 28

4 x 5 + 4 x 2 = 28

3

4

5

3 x (4 +5) = 27

3 x 4 + 3 x 5 = 27

6

2

3

6 x (2 +3) = 30

6 x 2 + 6 x 3 = 30

Bài 2

a) 36 x ( 7 + 3) = ?

Cách 1: 36 x ( 7 + 3) = 36 x 10 = 360

Cách 2: 36 x ( 7 + 3) = 36 x 7 + 36 x 3 = 360

+) 207 x (2 +6) =?

Cách 1: 207 x (2 +6) = 207 x 8 = 1656

Cách 2: 207 x (2 +6) = 207 x 2 + 207 x 6 = 1656

b) 5 x 38 + 5 x 62 =?

Cách 1: 5 x 38 + 5 x 62 = 190 + 310 = 500

Cách 2: 5 x 38 + 5 x 62 = 5 x (38 +62) = 5 x 100 = 500

+) 135 x 8 + 135 x 2 =?

Cách 1: 135 x 8 + 135 x 2 = 1080 + 270 = 1350

Cách 2: 135 x 8 + 135 x 2 = 135 x (8 + 2) = 1350

Bài 3, bài 4 Tiết 56 trang 67 sgk Toán 4

Bài 3. Tính và so sánh giá tri của biểu thức:

(3 +5) x 4 và 3 x 4 + 4 x 5

Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một tổng với một số.

Bài 4. Áp dụng tính chất của một số với một tổng để tính (theo mẫu):

Mẫu: 36 x 11 = 36 x (10 +1)

= 36 x 10 + 36 x 1

= 360 + 36 = 396

a) 26 x 11 b) 213 x 11

35 x 101 123 x 101

Hướng dẫn giải:

Bài 3

Ta có:

(3 +5) x 4 = 8 x 4 = 32

3 x 4 + 4 x 5 = 12 + 20 = 32

Hai biểu thức có giá trị bằng nhau hay

(3 +5) x 4 = 3 x 4 + 4 x 5

Khi nhân một tổng với một số ta có thể nhân từng số hạng của tổng với một số đó rồi cộng kết quả với nhau.

Bài 4

a) 26 x 11 = 26 x (10 + 1) = 26 x 10 + 26 x 1 = 260 + 26 = 286

35 x 101 = 35 x (100 + 1) = 35 x 100 + 35 x 1 = 3500 + 35 = 3535

b) 213 x 11 = 213 x (10 +1) = 213 x 100 + 213 x 1 = 2130 + 213 = 2343

123 x 101 = 123 x (100 + 1) = 123 x 100 + 123 x 1 = 12300 + 123 = 12423

Giaibaitap.me

About the Author

admin