Bài 1, 2, 3, 4 trang 9 SGK Toán 3 – loigiaihay.com

Bài 1

a) Tính nhẩm:

3 x 4 =

2 x 6 =

4 x 3 =

5 x 6 =

3 x 7 =

2 x 8 =

4 x 7 =

5 x 4 =

3 x 5 =

2 x 4 =

4 x 9 =

5 x 7 =

3 x 8 =

2 x 9 =

4 x 4 =

5 x 9 =

b) Tính nhẩm:

200 x 2 = 300 x 2 =

200 x 4 = 400 x 2 =

100 x 5 = 500 x 1 =

Phương pháp giải:

a) Nhẩm bảng nhân trong phạm vi 5 rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

b) Nhân chữ số hàng trăm với thừa số thứ hai rồi viết thêm vào tận cùng kết quả hai chữ số 0.

Mẫu : 200 x 3 = ?

Nhẩm : 2 trăm x 3 trăm = 6 trăm

Vậy : 200 x 3 = 600.

Lời giải chi tiết:

a)

3 x 4 = 12

2 x 6 = 12

4 x 3 = 12

5 x 6 = 30

3 x 7 = 21

2 x 8 = 16

4 x 7 = 28

5 x 4 = 20

3 x 5 = 15

2 x 4 = 8

4 x 9 = 36

5 x 7 = 35

3 x 8 = 24

2 x 9 = 18

4 x 4 = 16

5 x 9 = 45

b)

200 x 2 = 400 300 x 2 = 600

200 x 4 = 800 400 x 2 = 800

100 x 5 = 500 500 x 1 = 500