Giải Skills 1 Unit 6 Tiếng Anh 7 mới – loigiaihay.com

Bài 2

Task 2. Read the passage and answer the questions.

(Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.)

Long ago, in the year 1070, there were no universities in Viet Nam. So, in 1076, Emperor Ly Nhan Tong decided to build one – the Imperial Academy. It is considered the first university in Viet Nam. The university was a great success and thousands of Vietnamese scholars graduated from this university.

The Imperial Academy has a long and interesting history. Many kings, emperors and scholars worked to develop the university. Chu Van An was regarded as one of the most famous teachers at the Imperial Academy.

In modern time, the Imperial Academy continues to grow and receive recognition. Many old buildings were reconstructed in 1999. In 2003, four statues (Ly Thanh Tong, Ly Nhan Tong, Le Thanh Tong, and Chu Van An) were built. In 2010, the 82 Doctors’ stone tablets were recognised by UNESCO.

1. When was the Imperial Academy founded?

(Quốc Tử Giám được thành lập khi nào?)

2. Why was it successful?

(Tại sao nó thành công?)

3. Who was one of the most famous teachers at the Imperial Academy?

(Ai là một trong những nhà giáo nổi tiếng nhất ở Quốc Tử Giám?)

4. What is another special thing about it?

(Một điều đặc biệt khác nữa về nó là gì?)

Phương pháp giải:

Dịch bài đọc:

Cách đây rất lâu, vào năm 1070, không có trường đại học ở Việt Nam. Vì vậy, năm 1076 vua Lý Nhân Tông đã quyết định xây dựng một trường đại học lấy tên là Quốc Tử Giám. Nó được xem như trường đại học đầu tiên ở Việt Nam. Trường đại học là một thành công lớn và hàng ngàn học giả Việt Nam đã tốt nghiệp từ trường đại học này.

Quốc Tử Giám có một lịch sử thú vị và lâu đời. Nhiều vị vua, chúa và học giả đã làm việc để phát triển trường đại học này. Chu Văn An được xem là một trong những nhà giáo nổi tiếng ở Quốc Tử Giám.

Vào thời hiện đại, Quốc Tử Giám tiếp tục phát triển và nhận được sự công nhận. Nhiều tòa nhà cũ được xây dựng lại vào năm 1999. Vào năm 2003, 4 bức tượng (Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lê Thánh Tông, Chu Văn An) được xây dựng. Vào năm 2010, 82 bia tiến sĩ đã được UNESCO công nhận.

Lời giải chi tiết:

1. In 1076.

(Vào năm 1076.)

2. Because thousands of Vietnamese scholars graduated from it.

(Bởi vì hàng ngàn học giả Việt Nam đã tốt nghiệp từ đây.)

3. Chu Van An was.

(Nhà giáo Chu Văn An.)

4. It is considered the first university in Viet Nam.

(Nó được xem là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam.)

About the Author

admin