Unit 10 lớp 7: A closer look 1 | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 7 mới

Unit 10 lớp 7: A closer look 1 (phần 1 → 5 trang 40 SGK Tiếng Anh 7 mới)

1. Put the words below into the table to describe the types of energy. (Xếp các từ dưới đây vào bảng để miêu tả câc loại nàng lượng)

limited (adj): hạn chế unlimited (adj): không hạn chế harmful (adj): có hại renewable (adj): có thể tái tạonon-renewable (adj): không tái tạo đượcexhaustible (adj): có thể cạn kiệt safe (adj): an toàndangerous (adj): nguy hiểm convenient (adj): tiện lợi clean (adj): sạch sẽ polluting (adj): gây ô nhiễm available (adj): sẵn có cheap (adj): rẻ expensive (adj): đắt abundant (adj): dồi dào Sources of energyAdvantages Disadvantages wind abundant, safenot always available, difficult to restore water/ hydro clean, safe, abundant expensive solarrenewable, abundant, clean, safe expensive, difficult to restore biogasrenewable, abundant, safe, clean polluting, difficult to use nuclear renewable, cleanexpensive, dangerous coal, oil, natural gas cheap, abundant non-renewable, polluting

2. Compare your answer with a partner. (So sánh câu trả lời của bạn với bạn củng lớp.)

A: I think biogas is renewable. (Tớ nghĩ khí ga sinh học có thể tái tạo được.)

B: Me too. I also think it is abundant and cheap. (Tớ cũng thế. Tớ cũng nghĩ là khí này rất dồi dào và rẻ.)

A: I think solar is renewable. (Tớ nghĩ năng lượng mặt trời có thể tái tạo được.)

B: Me too. I think it is also clean and safe but it’s expensive. (Tó cũng thế. Tớ nghĩ năng lượng này sạch và an toàn nhưng nó đắt.)

A: I think coal is expensive. (Tớ nghĩ than đá đắt.)

B: I don’t think so. I think it’s cheap but it’s not renewable. (Tó không nghĩ vậy. Tớ nghĩ nó rẻ nhưng nó không tái tạo được.)

3. Look at the pictures and complete these sentences, using the words in 1. (Nhìn vào tranh và hoàn thành các câu sau, sử dụng các từ trong bài 1.)

1. solar, safe2. non-renewable3. wind, clean4. dangerous, expensive

4. Listen and repeat. Which words are stressed on the first syllable and which ones are stressed on the second syllable? Put them in the appropriate columns. (Nghe và lặp lại. Những từ nào được nhấn âm đầu và từ nào được nhấn vào âm thứ hai? xếp chúng vào đúng cột.)

Bài nghe:

OoooOo dangerous expensive plentiful abundant limited convenient easily enormous energy

5. Read the following sentences and mark (‘) the stressed syllable in the underlined words. Then listen, check and repeat. (Đọc các câu sau và đánh dấu (‘) vào âm tiết mang trọng âm trong các từ gạch chân.)

Bài nghe:

1. Coal will be replaced by a’notherre’newable source.

2. Wind power is con’venient and ‘abundant.

3. Natural gas is ‘limited and it is harmful to the en’vironment.

4. Solar energy is ‘plentiful and it can be replaced ‘easily.

5. Nuclear power is ex’pensive and ‘dangerous.

Bài giảng: Unit 10: Sources of energy – A closer look 1 – Cô Đỗ Thùy Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 10 khác:

 • Từ vựng Unit 10: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 38-39 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Listen and read … 2. Now, listen and repeat …

 • A Closer Look 1 (phần 1-5 trang 40 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Put the words below … 2. Compare your answer …

 • A Closer Look 2 (phần 1-7 trang 41-42 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Complete the sentences … 2. Write what these …

 • Communication (phần 1-3 trang 43 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Answer the question … 2. Work in pairs …

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 44 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Work in pairs … 2. Read the text below …

 • Skills 2 (phần 1-6 trang 45 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Look at the picture … 2. Listen to the passage …

 • Looking Back (phần 1-5 trang 46 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Put the words … 2. Complete the sentences …

 • Project (phần 1-2 trang 47 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Look at the slogan … 2. Write simple slogans …

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án