Giải A closer look 1 Unit 4 SGK Tiếng Anh 9 mới

Bài 2

Task 2. Use the newly-formed phrases in 1 with the verbs in their correct forms to complete the sentences.

(Sử dụng các cụm từ ở bài 1 với dạng đúng của động từ đó để hoàn thành câu.)

1. In my time, most girls __________ where they could write down their daily thoughts and feelings.

2. ‘Grandpa, how did the children in your village use to __________?’ – ‘They played games like tug of war, hide and seek, or flew their kites.’

3. We should work together to __________. They are of great value to us.

4. __________ and draw a picture of your dream house.

5. Children are very creative. They are good at __________.

6. A postman comes once a day to__________ from the post box.

7. I love __________ on the beach and feeling the sand under my feet.

8. The Lion Dance is usually performed at Mid-Autumn Festival, where the dancers skilfully __________.

Lời giải chi tiết:

1. In my time, most girls kept a diary where they could write down their daily thoughts and feelings.

(Ở thời của tôi, hầu hết các cô gái sẽ viết nhật ký, nơi họ có thể ghi lại những suy nghĩ và cảm xúc hàng ngày của họ.)

2. ‘Grandpa, how did the children in your village use to entertain themselves?’ – ‘They played games like tug of war, hide and seek, or flew their kites.’

(“Ông ơi, làm thế nào mà trẻ con trong làng của ông tự giải trí? “-” Họ chơi trò chơi như kéo quân, trốn tìm, hoặc thả diều của họ”.)

3. We should work together to preserve our traditions. They are of great value to us.

(Chúng ta nên làm việc cùng nhau để bảo vệ truyền thống của chúng ta. Chúng có giá trị lớn đối với chúng ta.)

4. Use your imagination and draw a picture of your dream house.

(Sử dụng trí tưởng tượng của bạn và vẽ một bức tranh về ngôi nhà mơ ước của bạn.)

5. Children are very creative. They are good at acting out stories

(Trẻ em rất sáng tạo. Họ rất giỏi diễn xuất những câu chuyện.)

6. A postman comes once a day to collect the post from the post box.

(Người đưa thư đến mỗi ngày một lần để thu thập lá thư từ hộp bưu điện.)

7. I love going bare-footed on the beach and feeling the sand under my feet.

(Tôi thích đi chân trần trên bãi biển và cảm nhận cát dưới chân của tôi.)

8. The Lion Dance is usually performed at Mid-Autumn Festival, where the dancers skilfully dance to drum music.

(Múa Lân thường được trình diễn tại Lễ hội Trung thu, nơi các vũ công nhảy múa với nhạc trống.)