Chia doanh nghiệp là gì? – Việt Luật Hà Nội tư vấn pháp luật miễn phí

Chia doanh nghiệp là gì?

Không có định nghĩa rõ ràng về chia doanh nghiệp là gì? nhưng có thể hiểu nội dung ý nghĩa của từ khóa này như sau:

Tư vấn thủ tục chia doanh nghiệp
Về việc triển khai chia doanh nghiệp là một hình thức tổ chức triển khai lại doanh nghiệp, công ty. Căn cứ pháp lý theo lao lý của Luật Doanh nghiệp 2020, Thì công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty CP hoàn toàn có thể chia những cổ đông, thành viên và gia tài công ty để xây dựng hai hoặc nhiều công ty mới trong một trong những trường hợp sau đây :

1. Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;

2. Toàn bộ phần vốn góp, CP của một hoặc một số ít thành viên, cổ đông cùng với gia tài tương ứng với giá trị CP, phần vốn góp họ được chuyển sang cho những công ty mới

Nội dung được căn cứ tại luật doanh nghiệp 2020.( Xem Luật doanh nghiệp  )

Về việc thực thi thủ tục thì hàng loạt nội dung chia doanh nghiệp sẽ được cơ quan ĐK kinh doanh thương mại update và triển khai, sau đó thông tin trên cổng thông tin điện tử vương quốc, doanh nghiệp mới được chia sẽ triển khai thủ tục trực tiếp tại cơ quan ĐK kinh doanh thương mại thành phố nơi công ty mới ĐK trụ sở ở đó .

NỘI DUNG CHI TIẾT CHIA DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

CHIA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN THÀNH NHIỀU CÔNG TY

Khi đó những thành viên công ty mới xây dựng sẽ được phân loại như sau : Tất cả thành viên của công ty bị chia đều là thành viên của những công ty mới được xây dựng từ công ty bị chiaCác thành viên của công ty bị chia được chia thành từng nhóm tương ứng làm thành viên của những công ty mới xây dựng từ công ty bị chia. Việc chia những nhóm thành viên này phải được triển khai theo nguyên tắc nhất trí
CHIA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
Chủ sở hữu công ty bị chia vẫn là chủ sở hữu của các công ty mới thành lập từ công ty bị chia

 

CHIA CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH NHIỀU CÔNG TY

Khi đó những cổ đông công ty mới được xây dựng từ công ty bị chia sẽ được giải quyết và xử lý như sau : Tất cả những cổ đông của công ty bị chia đều là cổ đông của công ty mới được xây dựng từ công ty bị chia Các cổ đông của công ty bị chia được chia thành từng nhóm tương ứng làm cổ đông của những công ty mới xây dựng từ công ty bị chia. Việc chia những cổ đông của công ty bị chia thành những nhóm này phải được số cổ đông đại diện thay mặt cho tối thiểu 65 % tổng số phiếu biểu quyết của tổng thể cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông đồng ý chấp thuận. Cổ đông phản đối phương án đã quyết định hành động về chia cổ đông thành những nhóm tương ứng có quyền nhu yếu công ty bị chia mua lại CP của mình trước khi thực thi chia công ty

NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY BỊ CHIA

Tất cả những công ty mới được xây dựng từ công ty bị chia đều phải trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ chưa thanh toán giao dịch và những nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của công ty bị chia. Trừ trường hợp chủ nợ và công ty mới xây dựng từ công ty bị chia có thoả thuận khác. Khi những khoản nợ hoặc nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác đến hạn phải trả, thì chủ nợ có quyền nhu yếu một trong những công ty mới được xây dựng từ công ty bị chia giao dịch thanh toán. Công ty được nhu yếu phải giao dịch thanh toán khoản nợ đến hạn đó, đồng thời có quyền nhu yếu những công ty còn lại hoàn trả lại phần tương ứng mà họ phải gánh chịu .

Như vậy bạn đã hiểu được chia doanh nghiệp là gì. Để được tư vấn đơn cử hơn xin mời người mua gọi điện cho Tư vấn Việt Luật để nhận được sự tư vấn đơn cử từ Luật sư của chúng tôi .