Tiếng anh lớp 4 Unit 9 Lesson 2 trang 60 – 61 Tập 1 hay nhất

Unit 9: What are thay doing?

Tiếng anh lớp 4 Unit 9 Lesson 2 trang 60 – 61 Tập 1 hay nhất

Video giải Tiếng Anh 4 Unit 9 What are thay doing? – Lesson 2 – Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.)

Bài nghe:

a) What are the pupils doing in the classroom?

Well, at the red table, they’re drawing pictures.

b) At the blue table, they’re making a paper boat.

c) And at the yellow table, they’re making a kite.

Are they having an Art lesson?

Yes, they are.

Hướng dẫn dịch:

a) Những bạn học sinh đang làm gì trong lớp học?

Ồ, ở cái bàn màu đỏ, họ đang vẽ tranh.

b) Ở cái bàn màu xanh, họ đang làm thuyền giấy.

c) Và tới cái bàn màu vàng, họ đang làm con diều.

Có phải họ đang có giờ học Mĩ thuật phải không?

Vâng, đúng vậy.

2. Point and say. (Chỉ và nói.)

Bài nghe:

a) What are they doing?

They’re painting masks.

b) What are they doing?

They’re making a puppet.

c) What are they doing?

They’re playing badminton.

d) What are they doing?

They are making paper planes.

Hướng dẫn dịch:

a) Họ đang làm gì?

Họ đang sơn mặt nạ.

b) Họ đang làm gì?

Họ đang làm con rối.

c) Họ đang làm gì?

Họ đang chơi cầu lông.

d) Họ đang làm gì?

Họ đang làm máy bay giấy.

3. Let’s talk. (Cùng nói chuyện.)

• Where is he/she?

• Where are they?

• What’s he/she doing?

• What are they doing?

4. Listen and number. (Nghe và điền số.)

Bài nghe:

a. 2 b. 4 c. 3 d. 1

1. The boys are playing football.

2. The girls are playing badminton in the playground.

3. The girls are making a kite.

4. The boys are making paper planes.

Hướng dẫn dịch:

1. Những cậu bé đang chơi bóng đá.

2. Các cô gái đang chơi cầu lông ở sân chơi.

3. Các cô gái đang làm một chiếc diều.

4. Những cậu bé đang làm máy bay giấy.

5. Look and write. (Nhìn và viết.)

1. What are Nam and Tom doing?

Nam and Tom are painting masks.

2. What are Phong and Peter doing?

Phong and Peter are making a kite.

3. What are Mai and Linda doing?

Mai and Linda are making paper planes.

4. What are Mai and Nam doing?

Mai and Nam are making model.

Hướng dẫn dịch:

1. Nam và Tom đang làm gì?

Nam và Tom đang sơn mặt nạ.

2. Phong và Peter đang làm gì?

Phong và Peter dang làm con diều.

3. Mai và Linda đang làm gì?

Mai và Linda đang làm máy bay giấy.

4. Mai và Nam đang làm gì?

Mai và Nam đang làm mô hình.

6. Let’s sing. (Cùng hát.)

What are they doing?

What are they doing?

What are they doing?

They are painting a picture.

That’s what they’re doing.

What are they doing?

What are they doing?

They are making a puppet.

That’s what they’re doing.

Hướng dẫn dịch:

Họ đang làm gì?

Họ đang làm gì?

Họ đang làm gì?

Họ đang vẽ tranh.

Đó là những gì họ đang làm.

Họ đang làm gì?

Họ đang làm gì?

Họ đang làm con rối

Đó là những gì họ đang làm.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 4 khác:

  • Unit 9 Từ vựng Tiếng Anh 4: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Unit 9 Lesson 1 trang 58-59 Tiếng Anh 4: 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 9 Lesson 3 trang 62-63 Tiếng Anh 4: 1. Listen and repeat…; 2. Listen and tick…

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

  • Giải sách bài tập Tiếng Anh 4 mới
  • Top 20 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 có đáp án
  • Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh 4 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án