Giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 sách mới | Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo Soạn Tiếng Anh 6

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo được biên soạn bám sát chương trình sách Tiếng Anh lớp 6 sách mới đầy đủ, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 6 Unit 12.

Mục lục Giải Tiếng Anh 6 Unit 12 sách mới – Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh lớp 6 Unit 12: Robots – Kết nối tri thức

 • Từ vựng Unit 12 – Kết nối tri thức: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  Xem chi tiết các từ vựng

 • Getting Started (trang 58 – 59 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): Listen and read (Nghe và đọc) …

  Xem lời giải

 • A Closer Look 1 (trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): Match the verbs in column A to the words or phrases in column B ….

  Xem lời giải

 • A Closer Look 2 (trang 61 – 62 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): Superlative adjectives: short adjectives …

  Xem lời giải

 • Communication (trang 63 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): Listen and read the dialogues. Pay attention to the highlighted sentences…

  Xem lời giải

 • Skills 1 (trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): Work in pairs. Discuss the following questions …

  Xem lời giải

 • Skills 2 (trang 65 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): Listening to the conversation between Khang and Dr Adams and tick the phrases you hear …

  Xem lời giải

 • Looking Back (trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): Write the correct words to complete the phrases …

  Xem lời giải

 • Project (trang 67 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): Em đang tham gia cuộc thi thiết kế rô bốt …

  Xem lời giải

Xem thêm giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

 • Unit 9: Cities of the world
 • Review 3 (Unit 7-8-9)
 • Unit 10: Our houses in the future

Tiếng Anh lớp 6 Unit 12: What do you usually do for new year’s? – Cánh diều

 • Từ vựng Unit 12 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  Xem chi tiết các từ vựng

 • Preview (trang 121 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Listen. Match the teenagers to the occasions they celebrate. (Nghe và nối những dịp …

  Xem lời giải

 • Language focus (trang 122 – 123 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  Xem lời giải

 • The real world (trang 124 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Listen. Number the costumes in the photos in the order you hear the descriptions …

  Xem lời giải

 • Pronunciation (trang 125 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Listen to the stressed syllables. Repeat the words. (Nghe những âm tiết được đánh dấu trọng âm …

  Xem lời giải

 • Communication (trang 125 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): Take a class survey. How did your classmates celebrate their birthdays last year …

  Xem lời giải

 • Reading (trang 127 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Look at the photo and read the title. When do you think this festival takes place? …

  Xem lời giải

 • Comprehension (trang 128 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Choose the correct answers for Harbin Ice and Snow Festival …

  Xem lời giải

 • Writing (trang 128 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): Write a postcard. Tell your friend about a carnival. Write 40-60 words …

  Xem lời giải

 • Worksheet (trang 149 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): 1. Unscramble the letters to make words related to special occasions …

  Xem lời giải

 • Explore English (trang 162 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Complete the sentences using the words from the box (Hoàn thành cac câu sau …

  Xem lời giải

Xem thêm giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều:

 • Unit 1: What’s your favorite band?
 • Unit 2: Monkeys are amazing!
 • Unit 3: Where’s the shark?

Đang cập nhật …

Bên cạnh đó là các video bài giảng, video hướng dẫn giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 chi tiết cũng như lý thuyết, bộ câu hỏi, bài tập trắc nghiệm theo bài học, các dạng bài tập và bộ đề thi Tiếng Anh lớp 6.

Lưu trữ: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 – sách cũ

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

 • Giải SBT Tiếng Anh 6 mới
 • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 6 mới (có đáp án)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án

About the Author

admin