Review 2 lớp 7: Language | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 7 mới

Review 2 (UNIT 4-5-6)

Review 2 lớp 7: Language (phần 1 → 6 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Video giải Tiếng Anh 7 Review 2 – Language – Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

Pronounciation

1. Circle A,B,C or D to show whose underlined part is pronounced differently. Listen, check and repeat the words. (Khoanh tròn A, B, C hay D dể chỉ ra phần có phát âm khác biệt Nghe, kiểm tra và lặp lại các từ.)

Bài nghe:

1. D2. B3. C4. B5. C

1. Chọn sure vì âm s gạch dưới được phát âm là /ʃ/ trong khi các âm còn lại được phát âm là /z/.

2. Chọn cinema vì âm c gạch dưới được phát âm là /s/ trong khi các âm còn lại được phát âm là /ʃ/.

3. Chọn compose vì âm o gạch dưới được phát âm là /əu/ trong khi các âm còn lại được phát âm là /a/.

4. Chọn architect vì âm ch gạch dưới được phát âm là /k/ trong khi các âm còn lại được phát âm là /tʃ/.

5. Chọn question vì âm t gạch dưói được phát âm là /tʃ/ trong khi các âm còn lại được phát âm là /ʃ/.

Vocabulary

2. Do the crossword puzzle and complete the sentences. (Giải trò chơi ô chừ và hoàn thành các câu sau.)

1. Music2. Food3. Art 4. Drink5. University6. Temple

Grammar

3. Complete the following two passages about camping. Use the words or phrases in the boxes. (Hoàn thành 2 bài vản sau về việc cắm trại. Sử dụng các từ/ cụm từ trong bảng.)

1. How many2. How much3. How much4. How many 5. a6. much7. some8. many

Hướng dẫn dịch

Chuẩn bị trước bữa ăn của bạn. Bạn định làm bao nhiêu bánh sandwich? Bạn cần bao nhiêu bánh mì? Bạn có dự định làm bắp rang bơ không? Bạn nên mang theo bao nhiêu bơ? Bạn sẽ mua bao nhiêu trứng? Hãy chắc chắn rằng bạn có đủ mọi thứ trước khi bạn đi. Nhóm lửa là một kĩ năng rất dễ học. Bạn sẽ không cần luyện tập nhiều trước khi bạn có thể đốt lửa trại. Hãy bắt đầu bằng một ít giấy và lá cây. Đặt khúc gỗ lên trên cùng. Đừng sử dụng những miếng gỗ to. Cho hai hoặc ba miếng lên những thanh củi và giữ phần còn lại ở một bên.

4. Write the sentences using the suggested words or phrases. (Viết các câu sau sử dụng các từ/ cụm từ gợi ý.)

1. I think classical music is as exciting as country music.

2. These clothes are not as expensive as 1 thought.

3. My taste in art is the same as her taste.

4. The price of foods in Ha noi is not the same as it is in Hai Phong.

5. Life in Vietnam is different from life in England.

5. Rewrite the sentences in the passive. (Viết lại các câu sau ở dạng bị động.)

– The song Auld Lang Syne is sung on some occasions.

– Viet Nam’s anthem Tien Quan Ca was composed bv Van Cao.

– Water puppetry is performed in a pool.

– A lot of meat was bought by his mother yesterday.

– Rice noodles are made from the best variety of rice.

Everyday English

6. Complete the conversations with the questions in the box. Act them out with your partner. (Hoàn thành bài hội thoại với các càu trong bâng. Thực hành chúng vói bạn của bạn.)

1. C2. E3. A4. B5. D

Practice: (Thực hành:)

1. A: Do you like to listen to rock and roll?

B: Yes, i do.

A: How often do you listen to it?

B: I listen to it every day.

2. A: What’s your favourite drink?

B: Coffee

A: How much do you drink every day?

B: Two cups.

3. A: Where would you like to go for a picnic?

B: To the beach.

A: What would you like to do there?

B: I’d like to sit in tho sun and read books.

Bài giảng: Tiếng Anh 7 Review 2 – Language – Cô Đỗ Thùy Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Review 2 khác:

  • Language Review (phần 1→6 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Circle A,B,C … 2. Do the crossword …

  • Skills Review (phần 1→6 trang 69 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Two people are talking … 2. Work in pairs …

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

  • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
  • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
  • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án