Soạn Anh 8: Unit 1. A Closer Look 2 | Giải Tiếng Anh 8 mới

Unit 1: Leisure activities

A Closer Look 2 (phần 1→6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Grammar

1. Read the conversation in Getting Started …(Đọc lại bài hội thoại trong phần Bắt đầu. Gạch dưới những động từ mà được theo sau bởi một danh động từ.)

enjoy (listening)

liked (reading)

stop (reading)

2. Tick the appropriate box. Then …(Tích vào ô đúng. Sau đó nghe để kiểm tra.)

Click vào đây để nghe:

Theo sau bởi danh động từ

Theo sau bởi cả danh động từ và động từ nguyên mẫu có “to”

1. love

2. enjoy

3. detest

4. prefer

5. fancy

3. Write the correct form of the verb.(Viết dạng đúng của động từ.)

1. making

2. to watch/ watching

3. skateboarding

4. to learn/ learning

5. sitting

4. Write sentences about what you …(Viết các câu về điều mà em thích hoặc không thích làm trong thời gian rảnh, bắt đầu với những từ sau. Sau đó chia sẻ những gì em viết với bạn học.)

1. I adore playing badminton.

2. I love jogging in the park.

3. I fancy playing computer games.

4. I don’t mind helping you do the homework.

5. I don’t like playing football.

6. I detest making bread in the free time.

5. Look at the following email that …(Nhìn vào thư điện tử Minh Đức viết cho một người bạn mới.)

Hướng dẫn dịch:

Xin chào, mình tên Đức.

Cậu có khỏe không? Đây là việc mình thích làm trong thời gian rảnh của mình. Mình thường chơi game hoặc xem ti vi. Hoặc mình đi đến công viên và chơi bóng đá với các bạn của mình. Mình rất thích chơi bóng đá! Mình thỉnh thoảng cũng giúp ba mẹ mình. Nếu mình có bài tập về nhà, mình sẽ cố gắng hoàn thành nó đầu tiên trước khi làm bất cứ thứ khác. Nhưng mình không thích có nhiều bài tập về nhà! Mình không ngại khi làm bài tập về nhà nhưng mình ghét dành cả buổi tối để làm nó! Vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật, mình thích đi ăn với gia đình mình. Đồ ăn rất là ngon!

Thế còn bạn thì sao?

Thân,

Đức

a. There are six grammar mistake in ….(Có 6 lỗi ngữ pháp trong thư của bạn ấy. Bạn có thể tìm và sửa chúng không?)

Lỗi

Sửa lỗi

like do

→ like to do/ like doing

enjoy do

→ enjoy doing

don’t like have

→ don’t like to have/ don’t like having

don’t mind to do

→ don’t mind doing

hate spend

→ hate to spend/ hate spending

love eat out

→ love to eat out/ love eating out

b. Answer the questions.(Trả lời các câu hỏi.)

1. How many activities does Duc mention in his email? (Đức nhắc đến bao nhiêu hoạt động trong email của cậu ấy?)

=>  He mentions 7 activities: playing video games, watching TV, going to the park, playing football, helping his parents, doing homework, and eating out with his family.

2. Which two activities do you think he enjoys the most? (Hai hoạt động mà bạn nghĩ cậu ấy thích nhất là gì?)

=> The two activities he enjoys the most are playing football with his friends and eating out with his family.

6. Write a similar email to tell your friend …(Viết một thư điện tử tương tự để kể cho bạn của bạn nghe về thời gian rảnh của bạn, sử dụng những động từ chỉ sở thích + V-ing hoặc những động từ chỉ sở thích + to-infinitive. Trao đổi bài viết của bạn vớỉ bạn học và kiểm tra lỗi.)

Thư gợi ý 1

Hi Hung,

How are you?

It has been a long time since the day I move to my new place. I like playing computer game and watch TV in my free time. I rarely play football in the park because i don’t have enough friend to play together. I hope I can visit your home in this summer vacation. You like playing football, right? I want you can go out and play football with me in your leisure time

I’m looking forward to your letter

Best wishes,

Nam

Thư gợi ý 2

Hi Linh,

How are you my dear friend? I hope you are fine.

There is a new library in my neighborhood. My friends and I often go there on Tuesday and Saturday mornings. We enjoy reading newspapers and cartoons. After that, we like playing badminton in the park. I also love to cook and play chess at the weekend. By the way, are you going to Ha Noi soon? If you are, tell me the dates and we can arrange to meet up.

Best wishes,

Phuong

Xem toàn bộ Soạn Anh 8 mới: Unit 1. Leisure activities