Mối quan hệ giữa chất lượng báo cáo tài chính, năng lực quản lý và hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

Ảnh minh họa. Nguồn : Internet

Mối quan hệ giữa chất lượng báo cáo tài chính, năng lực quản lý và hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

Việc ước đạt và kiểm định quy mô nghiên cứu và điều tra phân phối một số ít hiệu quả đáng chú ý quan tâm như sau : Thứ nhất, chất lượng báo cáo tài chính hoàn toàn có thể cải tổ hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp. Thứ hai, năng lượng quản trị lại có tác động ảnh hưởng xấu đi đến hiệu suất cao góp vốn đầu tư. Thứ ba, năng lượng quản trị còn có tác động ảnh hưởng tương tác làm giảm cường độ mối quan hệ tích cực giữa chất lượng báo cáo tài chính và hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp. Cuối cùng, năng lượng quản trị hoàn toàn có thể làm tăng năng lực doanh nghiệp góp vốn đầu tư quá mức và hạn chế thực trạng doanh nghiệp góp vốn đầu tư dưới mức. Các hiệu quả điều tra và nghiên cứu có công dụng cho các bên tương quan trong việc cải tổ chất lượng báo cáo tài chính và củng cố hiệu lực thực thi hiện hành của các chính sách quản trị doanh nghiệp .

1. Đặt vấn đề

Sự tăng trưởng nhanh gọn của thị trường vốn tại Nước Ta và xu thế tự do hóa thị trường tài chính trên quốc tế lan rộng ra thời cơ cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn hỗ trợ vốn. Mặc dù có sự ngày càng tăng đáng kể trong lượng vốn góp vốn đầu tư, hiệu suất cao góp vốn đầu tư của các doanh nghiệp tại Nước Ta còn hạn chế ( OToole và tập sự, năm nay ). Trong toàn cảnh trên, việc tìm hiểu và khám phá về hiệu suất cao góp vốn đầu tư và các yếu tố có năng lực chi phối hiệu suất cao góp vốn đầu tư tại Nước Ta là thiết yếu .
Là một vương quốc đang tăng trưởng, thị trường vốn Nước Ta được đặc trưng bởi thực trạng bất phù hợp thông tin cao. Báo cáo tài chính ( BCTC ) chất lượng được xem có năng lực hạn chế thực trạng bất phù hợp thông tin giữa các chủ thể kinh tế tài chính, từ đó góp thêm phần nâng cao hiệu suất cao phân chia vốn của doanh nghiệp ( Biddle và tập sự, 2009 ). Với thực trạng bất phù hợp thông tin cao, Nước Ta là thiên nhiên và môi trường thích hợp để xem xét mối quan hệ giữa chất lượng BCTC và hiệu suất cao góp vốn đầu tư. Năng lực của nhà quản trị là một yếu tố có năng lực ảnh hưởng tác động đến hoạt động giải trí của doanh nghiệp. Tuy nhiên, dòng nghiên cứu và điều tra về năng lượng quản trị tại Nước Ta còn hạn chế, xuất phát từ sự khó khăn vất vả trong việc giám sát khái niệm này do thông tin về nhà quản trị thường ít được công bố vừa đủ ( Delis và Tsionas, 2018 ) .
Nghiên cứu này được triển khai nhằm mục đích xem xét mối quan hệ giữa chất lượng BCTC, năng lượng quản trị và hiệu suất cao góp vốn đầu tư của các doanh nghiệp niêm yết tại Nước Ta. Với hiệu quả nghiên cứu và phân tích về mối quan hệ giữa chất lượng BCTC, năng lượng quản trị và hiệu suất cao góp vốn đầu tư của các doanh nghiệp tại Nước Ta, điều tra và nghiên cứu phân phối các hàm ý chủ trương có ích cho các bên tương quan, nhằm mục đích cải tổ hiệu suất cao góp vốn đầu tư của các doanh nghiệp tại Nước Ta .

2. Phát triển giả thuyết nghiên cứu

2.1. Phát triển giả thuyết nghiên cứu

2.1.1. Chất lượng báo cáo tài chính và hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp
Tình trạng thông tin bất phù hợp giữa nhà quản trị và nhà đầu tư của doanh nghiệp hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng xấu đi đến hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp. BCTC là công cụ công bố thông tin hầu hết của doanh nghiệp ra bên ngoài ( IASB, 2018 ). Các nghiên cứu và điều tra như Healy và Palepu ( 2001 ), Bushman và Smith ( 2001 ), Lambert và tập sự ( 2000 ) cho rằng chất lượng của báo cáo tài chính hoàn toàn có thể cải tổ hiệu suất cao của các khoản góp vốn đầu tư vì thông tin tài chính được các cổ đông sử dụng để giám sát các nhà quản trị và cũng là một nguồn thông tin quan trọng cho các nhà đầu tư. Do vậy, tác giả yêu cầu giả thuyết H1 như sau .
H1 : Chất lượng báo cáo tài chính có mối quan hệ đồng biến với hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp .
2.1.2. Năng lực quản trị và hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp
Mối quan hệ giữa năng lượng quản trị và hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp hoàn toàn có thể được lý giải theo 2 triết lý. Thứ nhất, quan điểm của triết lý hợp đồng hiệu suất cao cho rằng nhà quản trị có năng lượng cao thường đưa ra các quyết định hành động góp vốn đầu tư hiệu suất cao hơn các nhà quản trị có năng lượng kém ( Habib và Hasan, 2017 ). Thứ hai, ngược lại, quan điểm về hành vi trục lợi của nhà quản trị cho rằng các giám đốc quản lý có nổi tiếng hoàn toàn có thể chú tâm một cách quá mức đến việc tăng trưởng sự nghiệp cá thể. Bên cạnh đó, các nhà quản trị có năng lượng hoàn toàn có thể trở nên tự tin quá mức vào năng lượng của bản thân trong việc nhìn nhận suất sinh lợi của các thời cơ góp vốn đầu tư. Với mẫu gồm các doanh nghiệp niêm yết tại Nước Ta, tác giả cho rằng, hành vi của nhà quản trị trong một thiên nhiên và môi trường với các thiết chế hợp đồng kém hiệu suất cao và mức độ bất phù hợp thông tin cao có nhiều năng lực đi theo hướng Giao hàng quyền lợi cá thể, do vậy dẫn đến các quyết định hành động góp vốn đầu tư kém hiệu suất cao. Từ đó, tác giả đề xuất kiến nghị giả thuyết H2A như sau .
H2A : Năng lực quản trị có mối quan hệ ngược chiều với hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp .
Bất phù hợp thông tin là một trong những nguyên do chính dẫn đến thực trạng góp vốn đầu tư kém hiệu suất cao. Nhà quản trị có năng lượng có năng lực làm trầm trọng hóa yếu tố dại diện giữa nhà quản trị và cổ đông của doanh nghiệp. Đầu tiên, sự chênh lệch về trình độ đáng kể giữa nhà quản trị có năng lượng cao và nhà đầu tư hoàn toàn có thể dẫn đến các hành vi trục lợi ( Kadapakkam, 1998 ). Thứ hai, nhà quản trị có năng lượng có năng lực tốt hơn trong việc trấn áp và sử dụng nguồn lực nhằm mục đích ship hàng cho tiềm năng riêng của nhà quản trị ( Biddle và tập sự, 2009 ). Ngoài ra, nhà quản trị có năng lượng thường có xu thế tự tin quá mức ( Simon và Houghton, 2003 ). Do vậy, tác giả đế xuất giả thuyết H2B như sau .
H2B : Năng lực quản trị có mối quan hệ cùng chiều với năng lực doanh nghiệp góp vốn đầu tư quá mức .
Bên cạnh yếu tố đại diện thay mặt, bất phù hợp thông tin là một nguyên do khác dẫn đến thực trạng góp vốn đầu tư kém hiệu suất cao trong doanh nghiệp. Trên thị trường vốn với thực trạng bất phù hợp thông tin, giá hạn hỗ trợ vốn sẽ dẫn đến thực trạng góp vốn đầu tư dưới mức ( Fazzari và tập sự, 1988 và Alti, 2003 ). Nhà quản trị có năng lượng hoàn toàn có thể giúp hạn chế thực trạng bất phù hợp thông tin, từ đó làm giảm phần bù rủi ro đáng tiếc cho các nguồn hỗ trợ vốn bên ngoài. Khi này thực trạng góp vốn đầu tư dưới mức gây ra bởi số lượng giới hạn hỗ trợ vốn hoàn toàn có thể được giảm nhẹ ( Cornaggia và tập sự, năm trước ). Từ đây, tác giả yêu cầu giả thuyết H2C như sau .
H2C : Năng lực quản trị có mối quan hệ ngược chiều với năng lực doanh nghiệp góp vốn đầu tư dưới mức .
2.1.3. Chất lượng báo cáo tài chính, năng lượng quản trị và hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp
Năng lực quản trị không chỉ có năng lực tác động ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất cao góp vốn đầu tư mà còn có năng lực tác động ảnh hưởng gián tiếp đến hiệu suất cao góp vốn đầu tư trải qua mối quan hệ với chất lượng BCTC ( Demerjian và tập sự, 2013 và Garcia-Meca và Garcia-Sanchez, 2017 ). Năng lực quản trị hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng đến chất lượng BCTC chính do nhà quản trị chịu nghĩa vụ và trách nhiệm điều hành quản lý việc thực thi các nguyên tắc kế toán và lập BCTC ( Ge và tập sự, 2011 và Garcia-Meca và Garcia-Sanchez, 2017 ) .
Cơ sở triết lý lúc bấy giờ phân phối dẫn chứng trái chiều về mối quan hệ giữa năng lượng quản trị và chất lượng BCTC ( Anggraini và Solihin, 2021 ). Một bên cho rằng năng lượng quản trị hoàn toàn có thể cải tổ chất lượng BCTC và một bên cho rằng năng lượng quản trị sẽ làm giảm chất lượng BCTC. Công tác báo cáo tài chính sử dụng nhiều ước tính yên cầu sự xét đoán của nhà quản trị. Với năng lượng tốt hơn, các nhà quản trị hoàn toàn có thể đưa ra các ước tính đúng chuẩn hơn và do vậy số lượng doanh thu báo cáo của doanh nghiệp sẽ có chất lượng cao hơn so với trong trường hợp nhà quản trị có năng lượng yếu. Ngược lại, với năng lực tận dụng các thời cơ gian lận và hình thành các kế hoạch che dấu phức tạp, các nhà quản trị có năng lượng cao hoàn toàn có thể thực thi hành vi kiểm soát và điều chỉnh doanh thu ở quy mô đáng kể ( Herawaty và Solihah, 2019 ), Nước Ta là một nền kinh tế tài chính đang tăng trưởng với chính sách quản trị doanh nghiệp có hiệu lực thực thi hiện hành chưa cao và việc giao kết hợp đồng hiệu suất cao với nhà quản trị thường bị hạn chế. Do vậy, chúng tôi yêu cầu giả thuyết H3 như sau .
H3 : Năng lực quản trị có tác động ảnh hưởng xấu đi đến mối quan hệ đồng biến giữa chất lượng báo cáo tài chính và hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp .

2.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất

2.2.1. Mô hình kiểm định mối quan hệ giữa chất lượng báo cáo tài chính và hiệu suất cao góp vốn đầu tư
Để kiểm định giả thuyết H1, tác giả thiết kế xây dựng quy mô như sau :

IEit = α0 + α1FRQit + Σα2mControlsmit + εit      (3.1)

Trong đó :
– IEit là hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp i trong năm t .
– FRQit là chất lượng báo cáo tài chính của doanh nghiệp i trong năm t .
– Controlsmit là biến trấn áp thứ m của doanh nghiệp i trong năm t .
– εit là sai số ngẫu nhiên của doanh nghiệp i ở năm t .
Trong quy mô này, α1 là thông số co dãn của hiệu suất cao góp vốn đầu tư IEit theo chất lượng báo cáo tài chính FRQit. Với giả thuyết H1 cho rằng chất lượng báo cáo tài chính có mối quan hệ đồng biến với hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp, α1 được kỳ vọng mang dấu dương và có ý nghĩa thống kê .
2.2.2. Mô hình kiểm định mối quan hệ giữa năng lượng quản trị và hiệu suất cao góp vốn đầu tư
– Năng lực quản trị và hiệu suất cao góp vốn đầu tư :
Để kiểm định giả thuyết H2A, tác giả kiến thiết xây dựng quy mô như sau :

IEit = γ0 + γ1MAit + Σg2mControlsmit + εit    (3.2)

Trong đó :
– IEit là hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp i trong năm t .
– MAit là năng lượng quản trị của doanh nghiệp i trong năm t .
– Controlsmit là biến trấn áp thứ m của doanh nghiệp i trong năm t .
– εit là sai số ngẫu nhiên của doanh nghiệp i ở năm t .
Trong quy mô này, γ1 là thông số co dãn của hiệu suất cao góp vốn đầu tư IEit theo năng lượng quản trị MAit. Với giả thuyết H2A cho rằng năng lượng quản trị có mối quan hệ nghịch biến với hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp, γ1 được kỳ vọng mang dấu âm và có ý nghĩa thống kê .
– Năng lực quản trị và năng lực góp vốn đầu tư quá mức :
Với giả thuyết H2B, tác giả kiến thiết xây dựng quy mô dưới đây :

OVERit = φ0 + φ1MAit + Σφ2mControlsmit + εit            (3.3)

Trong đó :
– OVERit là biến nhị phân có giá trị bằng một trong trường hợp doanh nghiệp i góp vốn đầu tư quá mức trong năm t .
– MAit là năng lượng quản trị của doanh nghiệp i trong năm t .
– Controlsmit là biến trấn áp thứ m của doanh nghiệp i trong năm t .
– εit là sai số ngẫu nhiên của doanh nghiệp i ở năm t .
Trong quy mô này, φ1 biểu lộ tác động ảnh hưởng của năng lượng quản trị MAit đến năng lực doanh nghiệp góp vốn đầu tư quá mức. Với giả thuyết H2B cho rằng, năng lượng quản trị có mối quan hệ đồng biến với năng lực doanh nghiệp góp vốn đầu tư quá mức, φ1 được kỳ vọng mang dấu dương và có ý nghĩa thống kê .
– Năng lực quản trị và năng lực góp vốn đầu tư dưới mức :
Với giả thuyết H2C, tác giả kiến thiết xây dựng quy mô dưới đây :

UNDERit = η0 + η1MAit + Ση2mControlsmit + εit     (3.4)

Trong đó :
– UNDERit là biến nhị phân có giá trị bằng một trong trường hợp doanh nghiệp i góp vốn đầu tư dưới mức trong năm t .
– MAit là năng lượng quản trị của doanh nghiệp i trong năm t .
– Controlsmit là biến trấn áp thứ m của doanh nghiệp i trong năm t .

– εit là sai số ngẫu nhiên của doanh nghiệp i ở năm t.

Trong quy mô này, η1 bộc lộ tác động ảnh hưởng của năng lượng quản trị MAit đến năng lực doanh nghiệp góp vốn đầu tư dưới mức. Với giả thuyết H2C cho rằng, năng lượng quản trị có mối quan hệ nghịch biến với năng lực doanh nghiệp góp vốn đầu tư dưới mức, η1 được kỳ vọng mang dấu âm và có ý nghĩa thống kê .
2.2.3. Mô hình kiểm định mối quan hệ giữa chất lượng báo cáo tài chính, năng lượng quản trị và hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp
Để ước đạt và kiểm định mối quan hệ giữa chất lượng báo cáo tài chính, năng lượng quản trị và hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp trong giả thuyết H3, tác giả kiến thiết xây dựng quy mô như sau :

IEit = β0 + β1FRQit + β2MAit + β3FRQit*MAit + Σβ4mControlsmit + εit    (3.5)

Trong đó :
– IEit là hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp i trong năm t .
– FRQit là chất lượng báo cáo tài chính của doanh nghiệp i trong năm t .
– MAit là năng lượng quản trị của doanh nghiệp i trong năm t .
– Controlsmit là biến trấn áp thứ m của doanh nghiệp i trong năm t .
– εit là sai số ngẫu nhiên của doanh nghiệp i ở năm t .
Trong quy mô này β1 và β2 lần lượt biểu lộ tác động ảnh hưởng của chất lượng báo cáo tài chính FRQit và năng lượng quản trị MAit đến hiệu suất cao góp vốn đầu tư IEit của doanh nghiệp. Theo giả thuyết H1 và H2A, β1 được kỳ vọng mang dấu dương và β2 được kỳ vọng có dấu âm có ý nghĩa thống kê. β3 thể biểu lộ ảnh hưởng tác động tương tác của của chất lượng báo cáo tài chính FRQit và năng lượng quản trị MAit. Giả thuyết H3 kỳ vọng năng lượng quản trị có năng lực làm giảm tác động ảnh hưởng tích cực của chất lượng báo cáo tài chính lên hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp. Điều này đồng nghĩa tương quan β3 được kỳ vọng mang dấu âm và có ý nghĩa thống kê .

3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. Mẫu và dữ liệu

Dữ liệu được người viết sử dụng trong bài nghiên cứu và điều tra này được tác giả tích lũy từ các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết tại 2 sàn thanh toán giao dịch sàn chứng khoán lớn nhất Nước Ta trong quy trình tiến độ 2012 đến 2020. Trong bài điều tra và nghiên cứu, tài liệu người viết sử dụng đến từ 2 nguồn chính. Đầu tiên là tài chính gồm có các thông tin Open trên báo cáo tài chính và báo cáo minh bạch của doanh nghiệp được người viết tích lũy từ cơ sở tài liệu của Fiinpro và Vietstock. Thứ hai là tài liệu về giá CP của các doanh nghiệp được lấy từ cơ sở tài liệu của việt nam Investing. Sau khi đã tích lũy và lọc được những quan sát tương thích với điều kiện kèm theo người viết đã đặt ra khởi đầu, cũng như vô hiệu các quan sát bị thiếu thông tin, người viết thực thi giám sát và giải quyết và xử lý các biến nhờ vào, lý giải và trấn áp như đã trình diễn trong các phần trước. Bên cạnh đó, chính bới 1 số ít tài liệu của doanh nghiệp có giá trị cao hoặc thấp không bình thường ( outliers ), người viết cũng triển khai vô hiệu các quan sát nay bằng cách chia bách phân vị và vô hiệu phân vị có giá trị nhỏ nhất và lớn nhất. Sau cùng, bộ tài liệu của tác giả gồm có 1,719 quan sát đến từ 329 doanh nghiệp niêm yết trên 2 sàn HNX và HOSE trong tiến trình 2012 – 2020 .

3.2. Phương pháp ước lượng và kiểm định

Các quy mô ước đạt và kiểm định mối quan hệ giữa chất lượng báo cáo tài chính, năng lượng quản trị và hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp sẽ được hồi quy dựa trên giải pháp yêu cầu bởi Petersen ( 2009 ), nhằm mục đích bảo vệ sai số chuẩn của ước đạt không bị chệch trong trường hợp phần dư có hiện tượng kỳ lạ phương sai đổi khác và tự đối sánh tương quan. Đối với các quy mô ước lược và kiểm định ảnh hưởng tác động của chất lượng báo cáo tài chính và năng lượng quản trị đến năng lực doanh nghiệp góp vốn đầu tư quá mức hoặc góp vốn đầu tư dưới mức, chúng tôi sử dụng hồi quy probit .

3.3. Phương pháp kiểm tra tính vững

Tính vững của hiệu quả nghiên cứu và điều tra được bảo vệ bằng việc sử dụng các phương pháp đo lường và thống kê khác nhau cho biến nhờ vào – hiệu suất cao góp vốn đầu tư và biến lý giải – chất lượng báo cáo tài chính và năng lượng quản trị. Các cách đo lường và thống kê này đã được trình diễn đơn cử trong phần thống kê giám sát biến trên đây .

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

4.1. Kết quả thống kê mô tả

Kết quả thống kê diễn đạt của các biến có tương quan đến quy mô hồi quy cho thấy có một sự độc lạ đáng kể trong mức góp vốn đầu tư của doanh nghiệp INV. Đầu tư của doanh nghiệp có giá trị trung bình 5 % với giá trị nhỏ nhất là – 6 % ( dấu âm thể hiện trường hợp doanh nghiệp thoái góp vốn đầu tư ) và giá trị lớn nhất là 52 %. Số liệu này tựa như với số liệu về góp vốn đầu tư trong các điều tra và nghiên cứu về Nước Ta như Otoole và tập sự ( năm ngoái ). Mức độ chênh lệch giữa mức góp vốn đầu tư trong thực tiễn và mức góp vốn đầu tư kỳ vọng theo cả 2 cách giám sát INV_EFF1 và INV_EFF2 có sự chênh lệch lớn giữa giá trị nhỏ nhất ( – 14 % ) và giá trị lớn nhất ( gần 50 % ). Điều này hàm ý có một sự độc lạ lớn trong hiệu suất cao góp vốn đầu tư của các doanh nghiệp. Mức chênh lệch này cao hơn các doanh nghiệp niêm yết tại Tây Ban Nha như trong Gomariz và Ballesta ( năm trước ) hoặc các vương quốc tăng trưởng khác như trong Biddle và tập sự ( 2009 ) và Habib và Hasan ( 2017 ). Khoảng chênh lệch về hiệu suất cao góp vốn đầu tư của các doanh nghiệp niêm yết tại Nước Ta ( 61 % ) khá tương đương với các doanh nghiệp Trung Quốc như trong Chen và tập sự ( 2021 ) .
Trong số các doanh nghiệp niêm yết, 30 % doanh nghiệp có thực trạng góp vốn đầu tư quá mức và 70 % có thực trạng góp vốn đầu tư dưới mức. Xét về số lượng, số lượng doanh nghiệp gặp thực trạng góp vốn đầu tư dưới mức chiếm đa phần. Tuy nhiên, khi xem xét giá trị trung bình của các khoản góp vốn đầu tư dưới mức và các khoản góp vốn đầu tư quá mức, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thấy các doanh nghiệp có mức độ góp vốn đầu tư quá mức cao hơn so với mức độ góp vốn đầu tư dưới mức. Cụ thể giá trị trung bình của phần chênh lệch giữa mức góp vốn đầu tư thực tiễn và mức góp vốn đầu tư kỳ vọng INV_EFF1 tại các doanh nghiệp góp vốn đầu tư quá mức là 9,3 % với giá trị lớn nhất là 47,4 %, trong khi tại các doanh nghiệp góp vốn đầu tư dưới mức các giá trị này lần lượt là 4,0 % và 13,9 %. Mẫu hình tương tự như cũng vận dụng cho INV_EFF2. Kết quả này cho thấy mặc dầu số lượng các doanh nghiệp góp vốn đầu tư quá mức ít hơn các doanh nghiệp góp vốn đầu tư dưới mức, nhưng mức độ góp vốn đầu tư quá mức nghiêm trọng hơn mức độ góp vốn đầu tư dưới mức .

Hình 1: Đồ thị phân phối xác suất của các khoản dồn tích tùy ý


Nguồn: Tính toán của tác giả

Quy mô các khoản dồn tích tùy ý DA_DD ( giám sát theo Dechow và Dichev, 2002 ) và DA_MN ( thống kê giám sát theo McNichols, 2002 ) có giá trị trung bình và trung vị đều xê dịch – 0.01. Điều này hàm ý phần lớn các doanh nghiệp niêm yết tại Nước Ta ghi nhận các khoản dồn tích dưới mức. Đồ thị phân phối Xác Suất của các khoản dồn tích tùy ý được biểu lộ qua Hình 1. Khi hồi quy phương trình ( 3.10 ) và ( 3.12 ), các thông số hồi quy ân ( n = [ 1, 5 ] ) đều dương trừ â2, trung vị của â2 cũng nhỏ hơn 0 cho thấy xu thế điều hòa doanh thu ( sign-change ), tức là ghi nhận các khoản dồn tích thấp khi dòng tiền hoạt động giải trí kỳ hiện tại tăng và ngược lại .
Chênh lệch giữa giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của 2 biến DA_DD và DA_MN tương đối lớn ( lần lượt là 1,35 và 1,15 ). Điều này cho thấy có sự độc lạ đáng kể trong chất lượng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết. Kết quả này tựa như với Dechow và Dichev ( 2002 ), McNichols ( 2002 ) và các điều tra và nghiên cứu tương tự như sử dụng các thang đo này như Demerjian và tập sự ( 2013 ), Gomariz và Ballesta ( năm trước ), Houciel và tập sự ( 2017 ) và Habib và Hasan ( 2017 ) .
Về biến đại diện thay mặt cho năng lượng quản trị, điểm năng lượng quản trị MA_SCORE có giá trị trung bình gần bằng không với giá trị nhỏ nhất là – 0,75 và giá trị lớn nhất là 0,44. Kết quả này tựa như như Demerjian và tập sự ( 2012 ) và các điều tra và nghiên cứu khác tương quan đến năng lượng quản trị như Chen và tập sự ( 2011 ), Chen và tập sự ( 2021 ). Sự chênh lệch đáng kể giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của MA_SCORE cho thấy có sự độc lạ trong năng lượng quản trị của các doanh nghiệp niêm yết tại Nước Ta. Hình 2 trình diễn đồ thị phân phối Phần Trăm của MA_SCORE .

Hình 2: Đồ thị phân phối xác suất của điểm năng lực quản trị MA_SCORE


Nguồn: Tính toán của tác giả

 

4.2. Tương quan giữa các biến trong mô hình

Kết quả được bộc lộ trong ma trận thông số đối sánh tương quan giữa các biến trong quy mô hồi quy chính ( quy mô 3.1, 3.2 và 3.5 ) cho thấy : các biến đại diện thay mặt cho chất lượng báo cáo tài chính FRQ1 và FRQ2 có đối sánh tương quan dương với các biến đại diện thay mặt cho hiệu suất cao góp vốn đầu tư IE1 và IE2. Trong khi đó, các biến đại diện thay mặt cho năng lượng quản trị MA_SCORE và MA_RANK có tương quan âm với hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp. Điều này hàm ý chất lượng báo cáo tài chính hoàn toàn có thể là một yếu tố giúp củng cố hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp trong khi năng lượng quản trị có năng lực ảnh hưởng tác động xấu đi đến hiệu suất cao góp vốn đầu tư .
Khi xem xét đối sánh tương quan giữa FRQ và MA với các biến đại diện thay mặt cho thực trạng góp vốn đầu tư quá mức, OVER1 và OVER2, tất cả chúng ta nhận thấy, FRQ và MA có đối sánh tương quan dương với thực trạng góp vốn đầu tư quá mức. Tương quan giữa FRQ và MA với các biến đại diện thay mặt cho thực trạng góp vốn đầu tư dưới mức, UNDER1 và UNDER2 là tương quan âm. Điều này hàm ý chất lượng báo cáo tài chính và năng lượng quản trị hoàn toàn có thể có tác động ảnh hưởng độc lạ trong trường hợp doanh nghiệp góp vốn đầu tư quá mức và trong trường hợp doanh nghiệp góp vốn đầu tư dưới mức. Hệ số đối sánh tương quan giữa các biến lý giải và các biến trấn áp trong quy mô đều thấp hơn mức khuyến nghị là 0.8. Điều này hàm ý không có hiện tượng kỳ lạ đa cộng tuyến giữa các biến lý giải và các biến trấn áp và do vậy sẽ không ảnh hưởng tác động đến tác dụng kiểm định giả thuyết .

4.3. Kết quả ước lượng và kiểm định

4.3.1. Chất lượng báo cáo tài chính và hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp

Hình 3: Tương quan giữa chất lượng báo cáo tài chính và hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp


Nguồn: Tính toán của tác giả

Trước khi nghiên cứu và phân tích tác dụng hồi quy mô Hình 3 nhằm mục đích kiểm định giả thuyết H1, dựa trên ma trận thông số đối sánh tương quan và đồ thị bộc lộ đối sánh tương quan giữa chất lượng báo cáo tài chính và hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng tại các doanh nghiệp niêm yết ở Nước Ta chất lượng báo cáo tài chính có mối quan hệ đồng biến với hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp. Kết quả ước đạt và kiểm định quy mô ( 3.1 ) khẳng định kỳ vọng nêu trên với thông số hồi quy của FRQ1 lớn hơn không và có ý nghĩa thống kê. Với 2 thang đo hiệu suất cao góp vốn đầu tư khác nhau ( IE1 và IE2 ), thông số hồi quy của FRQ1 đều biểu lộ giá trị dương có ý nghĩa thống kê. Điều này hàm ý mối quan hệ đồng biến giữa chất lượng báo cáo tài chính và hiệu suất cao góp vốn đầu tư được giữ vững với các cách thống kê giám sát biến phụ thuộc vào khác nhau. Kết quả này chứng minh và khẳng định giả thuyết H1 – Chất lượng báo cáo tài chính có mối quan hệ đồng biến với hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp .
4.3.2. Năng lực quản trị và hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp
a. Năng lực quản trị và hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp :
Kết quả hồi quy mô hình nhằm mục đích kiểm định giả thuyết H2A cho thấy tuy sử dụng các thang đo năng lượng quản trị và hiệu suất cao góp vốn đầu tư khác nhau nhưng tác dụng về mối quan hệ ngược chiều có ý nghĩa thống kê giữa năng lượng quản trị và hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp vẫn không thay đổi qua các quy mô. Kết quả này trái ngược với các dẫn chứng về mối quan hệ cùng chiều giữa năng lượng quản trị và hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp trong Pan và Wang ( năm ngoái ), Goodman và tập sự ( năm trước ), Andreou và tập sự ( 2017 ), Khurana và tập sự ( 20180 và Gan ( 2019 ) .
Các điều tra và nghiên cứu này ban giám đốc ( đơn cử là giám đốc điều hành quản lý ) với năng lượng quản trị cao thường đưa ra các quyết định hành động góp vốn đầu tư hiệu suất cao hơn đặc biệt quan trọng là trong điều kiện kèm theo thị trường có tính bất định cao. Nguyên nhân là do các nhà quản trị có năng lượng cao có năng lực dự báo thời hạn và dòng tiền từ các dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư đúng chuẩn hơn và có năng lực tốt hơn trong việc tổng hợp thông tin để kiến thiết xây dựng các ước tính đáng đáng tin cậy về mức độ rủi ro đáng tiếc và tỷ suất sinh lợi tương quan đến đến góp vốn đầu tư của doanh nghiệp ( Demerjian và tập sự, 2012 ) .
Kết quả về mối quan hệ nghịch biến giữa năng lượng quản trị và hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp tìm thấy trong nghiên cứu và điều tra này không phân phối dẫn chứng ủng hộ lý thuyết giao kết hợp đồng hiệu suất cao. Ngược lại hiệu quả này tương thích với dự báo của kim chỉ nan về hành vi trục lợi của các nhà quản trị cấp cao. Quan điểm này cho rằng các nhà quản trị có khét tiếng thường chú trọng tăng trưởng sự nghiệp cá thể. Khi này vì quyền lợi cá thể, nhà quản trị hoàn toàn có thể đưa ra các quyết định hành động đi ngược lại quyền lợi của doanh nghiệp, từ đó làm trầm trọng thêm yếu tố đại diện thay mặt giữa nhà quản trị và các cổ đông của doanh nghiệp .
Bên cạnh đó, các nhà quản trị có năng lượng hoàn toàn có thể trở nên tự tin quá mức và năng lượng của bản thân trong việc nhìn nhận suất sinh lợi của các thời cơ góp vốn đầu tư. Sự tự tin quá mức này hoàn toàn có thể dẫn đến năng lực nhà quản trị nhìn nhận quá cao tỷ suất hoàn vốn góp vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản và do vậy đưa ra quyết định hành động góp vốn đầu tư thiếu hiệu suất cao. Một số bằng chứng thực nghiệm cho thấy sự tự tin quá mức của nhà quản trị hoàn toàn có thể làm biến dạng quyết định hành động góp vốn đầu tư của doanh nghiệp ( Huang và tập sự, 2011 ; Lin và tập sự, 2005 ; Malmendier và Tate, 2005 ) và hoàn toàn có thể dẫn đến các thương vụ làm ăn M&A có ảnh hưởng tác động xấu đi đến doanh nghiệp ( Malmendier and Tate, 2008 ) .

Hình 4: Tương quan giữa năng lực quản lý và hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp


Nguồn: Tính toán của tác giả

Kết quả về mối quan hệ ngược chiều giữa năng lượng quản trị và hiệu suất cao góp vốn đầu tư trong điều tra và nghiên cứu này tương đương với hiệu quả của Habib và Hasan ( 2017 ), Cui và tập sự ( 2019 ) và Chen và tập sự ( 2021 ) đồng thời khẳng định chắc chắn giả thuyết H2A. Sự độc lạ trong bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa năng lượng quản trị và hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp hoàn toàn có thể bắt nguồn từ sự độc lạ về môi trường tự nhiên kinh doanh thương mại giữa các vương quốc. Với mẫu điều tra và nghiên cứu là các doanh nghiệp niêm yết tại Nước Ta, một nền kinh tế tài chính đang tăng trưởng, tác dụng điều tra và nghiên cứu này cho thấy hành vi của nhà quản trị trong một môi trường tự nhiên với các thiết chế hợp đồng kém hiệu suất cao và mức độ bất phù hợp thông tin cao có nhiều năng lực đi theo hướng ship hàng quyền lợi cá thể và do vậy dẫn đến các quyết định hành động góp vốn đầu tư kém hiệu suất cao .
b. Năng lực quản trị và năng lực doanh nghiệp góp vốn đầu tư quá mức :
Để nghiên cứu và phân tích sâu hơn ảnh hưởng tác động của năng lượng quản trị đến hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp, nghiên cứu và điều tra thiết kế xây dựng quy mô nhằm mục đích xem xét tác động ảnh hưởng của năng lượng quản trị đến năng lực doanh nghiệp góp vốn đầu tư quá mức và năng lực doanh nghiệp góp vốn đầu tư dưới mức. Kết quả hồi quy các quy mô này cho thấy thông số của các biến đại diện thay mặt cho năng lượng quản trị đến năng lực doanh nghiệp góp vốn đầu tư quá mức mang dấu dương và có ý nghĩa thống kê. Kết quả này hàm ý các nhà quản trị có năng lượng làm tăng năng lực doanh nghiệp góp vốn đầu tư quá mức, đồng thời chứng minh và khẳng định giả thuyết H2B – Năng lực quản trị có đối sánh tương quan dương với năng lực doanh nghiệp góp vốn đầu tư quá mức .
Mối quan hệ đồng biến giữa năng lượng quản trị và hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp hoàn toàn có thể được lý giải dựa trên triết lý bất phù hợp thông tin. Bất cân xứng thông tin là một trong những nguyên do chính dẫn đến thực trạng góp vốn đầu tư kém hiệu suất cao .
c. Năng lực quản trị và năng lực doanh nghiệp góp vốn đầu tư dưới mức :
Kết quả hồi quy mối quan hệ giữa năng lượng quản trị và thực trạng góp vốn đầu tư cho thấy trái ngược với mối quan hệ đồng biến giữa năng lượng quản trị và năng lực doanh nghiệp góp vốn đầu tư quá mức, năng lượng quản trị có mối quan hệ ngược chiều có ý nghĩa thống kê với năng lực doanh nghiệp góp vốn đầu tư dưới mức. Điều này hàm ý các nhà quản trị có năng lượng có năng lực hạn chế năng lực doanh nghiệp góp vốn đầu tư dưới mức, chứng minh và khẳng định giả thuyết H2C hài hòa và hợp lý .
Như vậy, từ mối quan hệ đồng biến giữa năng lượng quản trị và năng lực doanh nghiệp góp vốn đầu tư quá mức và mối quan hệ nghịch biến giữa năng lượng quản trị và năng lực doanh nghiệp góp vốn đầu tư dưới mức, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra nhận định và đánh giá các nhà quản trị có năng lượng cao thường chuẩn bị sẵn sàng triển khai các dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư hơn. Kết luận này tương đương với Andreou và tập sự ( 2017 ). Trong điều kiện kèm theo thông thường các quyết định hành động góp vốn đầu tư này hoàn toàn có thể dẫn đến thực trạng góp vốn đầu tư quá mức. Trong điều kiện kèm theo nền kinh tế tài chính gặp khủng hoảng cục bộ, các quyết định hành động góp vốn đầu tư này hoàn toàn có thể giúp doanh nghiệp thoát khỏi thực trạng góp vốn đầu tư dưới mức. Hành vi này của các nhà quản trị có năng lượng cao gợi ý các nhà quản trị này thường chuẩn bị sẵn sàng gật đầu mức rủi ro đáng tiếc cao hơn .
4.3.3. Chất lượng báo cáo tài chính, năng lượng quản trị và hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp
Kết quả ước đạt tác động ảnh hưởng tương tác tương tác của năng lượng quản trị đến mối quan hệ giữa chất lượng báo cáo tài chính và hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp cho thấy thông số hồi quy của biến tương tác mang hệ số âm và có ý nghĩa thống kê. Điều này hàm ý năng lượng quản trị làm giảm độ co dãn của hiệu suất cao góp vốn đầu tư theo chất lượng thông tin kế toán. Nói cách khác, nhà quản trị có năng lượng cao hoàn toàn có thể hạn chế ảnh hưởng tác động tích cực của chất lượng báo cáo tài chính đến hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp. Kết quả điều tra và nghiên cứu này tương thích với hiệu quả về tác động ảnh hưởng trái chiều của năng lượng quản trị đến chất lượng báo cáo tài chính trong Gul và tập sự ( 2018 ) và Herawaty và Solihah ( 2019 ). Như lập luận trong Gul và tập sự ( 2018 ), trong thiên nhiên và môi trường doanh nghiệp gặp hạn chế tài chính, nhà quản trị có động cơ để kiểm soát và điều chỉnh doanh thu nhằm mục đích tìm kiếm nguồn hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp. Các nhà quản trị có năng lượng cao có năng lực cao hơn trong việc phong cách thiết kế các kế hoạch kiểm soát và điều chỉnh doanh thu .
Ảnh hưởng của nhà quản trị đến hoạt động giải trí của doanh nghiệp hoàn toàn có thể được lý giải dựa trên 2 quan điểm là triết lý hợp đồng hiệu suất cao và triết lý về hành vi trục lợi. Năng lực của nhà quản trị hoàn toàn có thể có ảnh hưởng tác động tích cực khi giúp doanh nghiệp góp vốn đầu tư hiệu suất cao hơn hoặc hoàn toàn có thể có ảnh hưởng tác động xấu đi khi nhà quản trị đưa ra các quyết định hành động góp vốn đầu tư Giao hàng cho quyền lợi cá thể. Năng lực quản trị không chỉ có năng lực ảnh hưởng tác động trực tiếp đến hiệu suất cao góp vốn đầu tư mà còn có năng lực ảnh hưởng tác động gián tiếp đến hiệu suất cao góp vốn đầu tư trải qua mối quan hệ với chất lượng báo cáo tài chính ( Demerjian và tập sự, 2013 và Garcia-Meca và Garcia-Sanchez ( 2017 ). Năng lực quản trị hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động đến chất lượng báo cáo tài chính do nhà quản trị chịu nghĩa vụ và trách nhiệm điều hành quản lý việc thực thi các nguyên tắc kế toán và lập báo cáo tài chính ( Ge và tập sự, 2011 và Garcia-Meca và Garcia-Sanchez, 2017 ). Trong nghiên cứu và điều tra này tất cả chúng ta tìm thấy vật chứng ủng hộ quan điểm tương quan đến hành vi trục lợi của nhà quản trị. Với năng lượng của mình, nhà quản trị hoàn toàn có thể can thiệp đến công tác làm việc báo cáo tài chính, từ đó làm giảm tính hữu dụng của báo cáo tài chính trong việc ra quyết định hành động góp vốn đầu tư của doanh nghiệp .

5. Kết luận và hàm ý

5.1. Kết luận

Nghiên cứu được triển khai nhằm mục đích kiểm định về mặt thực nghiệm mối quan hệ giữa chất lượng BCTC, năng lượng quản trị và hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp. Kết quả cho thấy chất lượng BCTC có năng lực cải tổ hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp trong khi năng lượng quản trị hoàn toàn có thể hạn chế hiệu suất cao góp vốn đầu tư. Chất lượng BCTC làm giảm thực trạng thông tin bất phù hợp, trong khi năng lượng quản trị có khiến yếu tố người đại diện thay mặt giữa nhà quản trị và các cổ đông trở nên nghiêm trọng. Bên cạnh đó, nghiên cứu và điều tra cho thấy năng lượng quản trị hoàn toàn có thể có tác động ảnh hưởng xấu đi đến mối quan hệ giữa chất lượng BCTC và hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp. Cuối cùng, điều tra và nghiên cứu cung ứng vật chứng cho thấy năng lượng quản trị hoàn toàn có thể làm tăng năng lực doanh nghiệp góp vốn đầu tư quá mức trong khi hạn chế thực trạng doanh nghiệp góp vốn đầu tư dưới mức .

5.2. Hàm ý

Từ kết quả kiểm định mối quan hệ giữa chất lượng báo cáo tài chính, năng lực quản lý và hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp, chúng tôi rút ra một số hàm ý cho các bên liên quan như sau:

Thứ nhất, tác dụng chất lượng báo cáo tài chính hoàn toàn có thể cải tổ hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp. Cơ quan quản trị nên chú tâm phát hành các chuẩn mực báo cáo tài chính có năng lực hướng dẫn doanh nghiệp triển khai công tác làm việc tác báo cáo tài chính một cách đúng đắn. Thông tin tài chính sẽ là nền tảng để người sử dụng báo cáo tài chính đưa ra các quyết định hành động phân chia nguồn lực. Thông tin tài chính có chất lượng hoàn toàn có thể giúp quy trình phân chia nguồn lực trong nền kinh tế tài chính trở nên hiệu suất cao hơn .
Thứ hai, khi xem xét cơ sở triết lý, năng lượng quản trị thường có tác động ảnh hưởng tích cực đến hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp trong khi tại 1 số ít vương quốc đang tăng trưởng như Nước Ta, mối quan hệ này là xấu đi. Một chính sách quản trị doanh nghiệp hiệu suất cao giúp doanh nghiệp trấn áp được hành vi của nhà quản trị và nhìn nhận được chất lượng các quyết định hành động của nhà quản trị, từ đó giúp nâng cao hiệu suất cao góp vốn đầu tư của doanh nghiệp .

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

 1. Andreou, P. C., Karasamani, I., Louca, C., & Ehrlich, D. (2017). The impact of managerial ability on crisis-period corporate investment. Journal of Business Research, 79, 107-122.
 2. Anggraini, P. G., & Sholihin, M. (2021). What do we know about managerial ability? A systematic literature review. Management Review Quarterly, 1-30.
 3. Biddle, G. C., Hilary, G., & Verdi, R. S. (2009). How does fiancial reporting quality relate to investment effiency? Journal of Accounting and Economics, 48(2), 112-131.
 4. Chen, F., Hope, O. K., Li, Q., & Wang, X. (2011). Financial reporting quality and investment efficiency of private firms in emerging markets. The accounting review, 86(4), 1255-1288.
 5. Chen, S., Li, Z., Han, B., & Ma, H. (2021). Managerial ability, internal control and investment efficiency. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 100523.
 6. Cherkasova, V., & Rasadi, D. (2017). Earnings quality and investment efficiency: evidence from Eastern Europe. Review of Economic Perspectives,17(4), 441-468.
 7. Demerjian, P., B. Lev, and S. McVay. (2012). Quantifying managerial ability: A new measure and validity tests. Management Science, 58(7), 1229-1248.
 8. Demerjian, P. R., Lev, B., Lewis, M. F., & McVay, S. E. (2013). Managerial ability and earnings quality. The accounting review, 88(2), 463-498.
 9. Gan, H. (2019). Does CEO managerial ability matter? Evidence from corporate investment efficiency. Review of Quantitative Finance and Accounting, 52(4), 1085-1118.
 10. Garcia-Meca and Garcia-Sanchez. (2018). Does managerial ability influence the quality of financial reporting? European Management Journal, 36(2018), 544-557.
 11. Gomariz, M. F. C., and J. P. S. Ballesta. (2014). Financial reporting quality, debt maturity and investment efficiency. Journal of Banking and Finance, 40, 494-506.
 12. Habib, A. and Hasan, M. M. (2017). Managerial ability, investment efficiency and stock price crash risk. Research in International Business and Finance http://dx.doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.048.
 13. IASB. (2018). Conceptual Framework for Financial Reporting. Edited by Board and the IFRS Foundation. London: IFRS Foundation.
 14. Malmendier, U., & Tate, G. (2005). CEO overconfidence and corporate investment. The journal of finance, 60(6), 2661-2700.
 15. O’Toole, C. M., Morgenroth, E. L., & Ha, T. T. (2016). Investment efficiency, state-owned enterprises and privatisation: Evidence from Viet Nam in Transition. Journal of Corporate Finance, 37, 93-108.
 16. Petersen, M. A. (2009). Estimating standard errors in finance panel data sets: Comparing approaches. The Review of financial studies, 22(1), 435-480.