Bài tập & kiến thức Tiếng anh lớp 2 [Có đáp án chi tiết]

Lớp 2 – thời gian những bé khởi đầu làm quen với tiếng Anh, với từ vựng cũng như những cấu trúc thường gặp. Lớp 2 cũng là lúc khởi đầu có những kì thi tiếng Anh ở trường như giữa kì, cuối kì hay những kì thi học viên giỏi … Bài viết này sẽ phân phối cho những bậc cha mẹ, thầy cô 1 số ít dạng bài tập cơ bản thường gặp cũng như những ví dụ đơn cử để giúp những bé hứng thú, tự tin hơn khi học tiếng Anh cũng như đạt điểm trên cao trong những kì thi .

I. Tóm tắt kiến thức tiếng Anh lớp 2

Như đã đề cập ở phần đầu, lớp 2 là khoảng chừng thời hạn những bé làm quen với tiếng Anh, với một ngôn từ mới. Do đó, phần kỹ năng và kiến thức được truyền tải thường khá đơn thuần, dễ tưởng tượng, dễ nhớ và gắn liền với những sự vật, vấn đề, hiện tượng kỳ lạ hằng ngày xảy ra xung quanh những bé .
Cụ thể, những bé sẽ được làm quen với từ vựng thuộc những chủ đề sau

 • Chủ đề gia đình (father, mother, son, daughter, brother, sister…)
 • Chủ đề vật phẩm, con vật ( apple, pencil, table, door, dog, cat, fish … )
 • Chủ đề số đếm ( one, two, three, ten, eleven … )
 • Chủ đề thời tiết ( hot, cold, sunny, rainy, cloudy … )
 • Chủ đề sắc tố ( red, white, yellow, blue … )

Ngoài ra, những bé cũng sẽ được làm quen với ngữ pháp, 1 số ít cấu trúc câu cố định và thắt chặt để hoàn toàn có thể đọc hiểu và thực hành thực tế viết cũng như nói được những câu đơn thuần .
– Các ngôi ( Đại từ nhân xưng ) và cách chia động từ “ to be ”

 • Ngôi thứ nhất số ít : I + am
 • Ngôi thứ nhất số nhiều : We + are
 • Ngôi thứ hai số ít / nhiều : You + are
 • Ngôi thứ ba số ít : He, She, It + is
 • Ngôi thứ ba số nhiều : They + are

– Công thức câu có chứa “ to be ”

 • ( + ) S + am / is / are + N / Adj
 • ( – ) S + am / is / are + not + N / Adj
 • ( ? ) Is / Are + S + N / Adj / Adv chỉ khu vực ?

Yes, S + am / is / are hoặc No, S + am / is / are + not
– Cách viết tắt “ to be ” : I am = I’m, We are = We’re, You are = You’re, He is = He’s, She is = She’s, It is = It’s, They are = They’re
– Tính từ chiếm hữu : my, our, their, his, her, its, your
– Một số cấu trúc câu khác :

 • What is your name ? ( Tên bạn là gì )
 • How are you ? ( Bạn có khỏe không )
 • How old are you ? ( Bạn bao nhiêu tuổi )
 • Who / What is this ? ( Đây là ai / cái gì )
 • Hello / Hi / Good morning / Good afternoon. ( Chào hỏi )
 • Nice to meet you. ( Rất vui được gặp bạn )
 • My name is … ( Tên mình là … )
 • I am fine. Thank you. ( Mình khỏe. Cảm ơn bạn )
 • This is … / It is … ( Đây là … )

– Mạo từ a / an : “ an ” đứng trước một danh từ số ít đếm được và khởi đầu bằng những nguyên âm “ u / e / o / a / i ” còn “ a ” cũng đứng trước một danh từ số ít đếm được nhưng mở màn bằng phụ âm ( là những âm không phải u, e, o, a, i ) .

II. Một số đề minh họa bài tập tiếng Anh lớp 2

Đề 1: Bài tập tiếng Anh lớp 2 cơ bản

Bài 1: Chọn các từ để điền vào chỗ trống cho hợp lý

uncle family sister eight daughter grandma
father table nine mother eggs map
ruler yellow old brother aunt grandpa

 1. … … … … …. mái ấm gia đình 7. … … … … …. bố
 2. … … … … …. anh, em trai 8. … … … … …. mẹ
 3. … … … … …. cái thước 9. … … … … …. map
 4. … … … … …. cô, dì 10. … … … … …. chú
 5. … … … … …. số 9 11. … … … … … .. ông
 6. … … … … …. bà 12. … … … … …. màu vàng

Bài 2: Chọn đáp án đúng

 1. What is your name ?

A. I’m fine, thanks B. My name’s Mali C. Thank you
2. How are you ?
A. I’m fine, thanks B. Yes, please. C. I’m nine years old
3. What color is this ?
A. It’s green B. My name’s Hoa C. It’s ruler
4. Who is this ?
A. It’s a pen B. It’s yellow C. This is my friend
5. What is this ?
A. It’s my computer B. I’m fine C. No, it is not
6. How old are you ?
A. Thank you B. I’m eleven years old C. It’s a table

Bài 3: Điền chữ cái thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành từ có nghĩa

 1. A b_x 6. a_nt
 2. An appl_ 7. s_n
 3. A bu_ 8. na_e
 4. A c_t 9. fath_r
 5. A circ_s 10. ele_en

Bài 4: Hoàn thành các câu sau 

 1. What … … your name ?
 2. My … … is Quynh Anh .
 3. How … … you ?
 4. I … … fine. Thank you .
 5. What … … this ?
 6. This is … … mother .

Đề 2: bài tập tiếng Anh lớp 2

Bài 1: Điền chữ cái còn thiếu vào các từ sau

_ pple _at si_ter tw_ c_ock
_ ook f_ sh d_or p_ncil t_ble

Bài 2: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

 1. Mai / am / I. … … … … … … … … … … … .
 2. name / is / My / Lara. … … … … … … … … … … … .
 3. it / a / cat / is ? … … … … … … … … … … … .

bài tập tiếng Anh lóp 2

5. are / you / How ?               …………………………….
5. are / you / How ? … … … … … … … … … … … .6. Mara / Goodbye /, / … … … … … … … … … … … .
7. fine / I / thanks / am /, / … … … … … … … … … … … .
8. Nam / Hi /, / … … … … … … … … … … … .

Bài 3: Nối từ tiếng Anh ở cột A với nghĩa tiếng Việt ở cột B

A B
 1. fish
 2. egg
 3. table
 4. book
 5. cat
 6. house
 1. quả trứng
 2. con cá
 3. con mèo
 4. quyển sách
 5. cái bàn
 6. ngôi nhà

Bài 4: Dịch các câu sau sang tiếng Anh

 1. Tên của bạn là gì ? Tên của mình là Quỳnh Anh .

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

 1. Đây là ai thế ? Đây là bố của mình .

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

 1. Bạn có khỏe không ? Mình khỏe. Cảm ơn bạn .

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

 1. Bạn bao nhiêu tuổi ? Mình 7 tuổi .

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Đề 3: bài tập tiếng Anh lớp 2 nâng cao

Bài 1: Chọn từ khác loại

 1. mother son uncle green
 2. table door chair ten
 3. cloudy sunny windy home
 4. father one eleven four
 5. cat dog chicken clock

Bài 2: Điền a/ an vào chỗ trống

 1. … octopus 6. … panda
 2. … monkey 7. … elephant
 3. … tiger 8. … board
 4. … fish 9. … egg
 5. … cat 10. … orange

Bài 3: Điền các từ cho sẵn vào chỗ trống trong câu: is, this, who, an, egg, it

 1. What … … it ? 4. It is … … elephant .
 2. … … is this ? 5. … … is my mother .
 3. What is … … ? 6. It is an … …

Bài 4: Sắp xếp lại các câu sau

 1. name / your / What / is ?

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

 1. Nam / is / My / name .

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

 1. is / this / What ?

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

 1. pen / It / a / is .

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Hi vọng bài viết đã giúp những bậc cha mẹ hiểu và nắm vững được những kiến thức và kỹ năng hầu hết của môn tiếng Anh lớp 2 và những dạng bài tập cơ bản để hoàn toàn có thể cùng con học ở nhà, giúp con ôn luyện thật tốt cũng như đưa đến cho những thầy, cô 1 số ít cấu trúc đề thi để hoàn toàn có thể đưa vào giáo án của mình. Từ đó giúp những bé tự tin tiếp xúc cũng như đạt hiệu quả cao trong học tập .

Đáp án chi tiết bài tập tiếng Anh lớp 2

Đề 1

Bài 1 : 1. family 7. father
2. brother 8. mother
3. ruler 9. map
4. aunt 10. uncle
5. nine 11. grandpa
6. grandma 12. yellow
Bài 2 : 1 – B, 2 – A, 3 – A, 4 – C, 5 – A, 6 – B
Bài 3 : 1. o ( A box ) 6. u ( aunt )
2. e ( An apple ) 7. o ( son )
3. s ( A bus ) 8. m ( name )
4. a ( A cat ) 9. e ( father )
5. u ( A circus ) 10. v ( eleven )
Bài 4 : 1. is 2. name 3. are 4. am 5. is 6. my

Đề 2

Bài 1 : a ( apple ) c ( cat ) s ( sister ) o ( two ) l ( clock )
c ( cook ) i ( fish ) o ( door ) e ( pencil ) a ( table )
Bài 2 : 1. I am Mai .
2. My name is Lara .
3. Is it a cat ?
4. How are you ?
5. Goodbye, Mara .
6. I am fine, thanks .
7. Hi, Nam .
Bài 3 : 1 – b, 2 – a, 3 – e, 4 – d, 5 – c, 6 – f
Bài 4 : 1. What is your name ? My name is Quynh Anh .
2. Who is this ? This is my father .
3. How are you ? I am fine. Thank you .
4. How old are you ? I am seven years old .

Đề 3

Bài 1 : 1. green 2. ten 3. home 4. father 5. clock
Bài 2 : 1. an 6. a
2. a 7. an
3. a 8. a
4. a 9. an
5. a 10. an
Bài 3 : 1. is 2. Who 3. it 4. an 5. This 6. egg
Bài 4 : 1. What is your name ?
2. My name is Nam .
3. What is this ?
4. It is a pen .

Xem thêm: