VNPost | Danh sách các bộ tem phát hành năm 2021

1. Bộ tem: Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII

Mã số bộ tem: 1140

Mã số mẫu tem: 3800

Số mẫu: 01 tem

Giá mặt: 4.000đ

Khuôn khổ tem: 43×32 (mm)

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 22/01/2021 đến 31/12/2022.

2. Bộ tem: Chung sống an toàn với Đại dịch COVID-19

Mã số bộ tem: 1141

Mã số mẫu tem: 3801, 3802

Số mẫu: 02 tem

Giá mặt: 4.000đ+2.000đ, 6.000đ

Khuôn khổ tem: 32×43 (mm)

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 29/4/2021 đến 31/12/2022.

3. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm sinh nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (1921-1998)

Mã số bộ tem: 1142

Mã số mẫu tem: 3803

Số mẫu: 01 tem

Giá mặt: 4.000đ

Khuôn khổ tem: 32×43 (mm)

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 14/5/2021 đến ngày 31/12/2022.

4. Bộ tem: Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Mã số bộ tem: 1143

Mã số mẫu tem, blốc: 3804; 1143B

Số mẫu: 01 tem; 01 blốc

Giá mặt: 4.000đ; 15.000đ

Khuôn khổ tem, blốc: 37×37 (mm); 110×90 (mm)

Họa sỹ thiết kế: Phạm Trung Hà, Nguyễn Du

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 15/5/2021 đến ngày 31/12/2022.

5. Bộ tem: Truyền thuyết Mai An Tiêm (Sự tích Quả dưa hấu)

Mã số bộ tem: 1144

Mã số mẫu tem, blốc: 3805, 3806, 3807, 3808; 1144B

Số mẫu: 04 tem; 01 blốc

Giá mặt: 4.000đ, 4.000đ, 4.000đ, 6.000đ; 18.000đ

Khuôn khổ tem, blốc: 32×43 (mm), 43×32 (mm); 148×108 (mm)

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 01/6/2021 đến ngày 31/12/2022.

6. Bộ tem: Bảo vật quốc gia Việt Nam (bộ 2): Đồ vàng

Mã số bộ tem: 1145

Mã số mẫu tem: 3809, 3810, 3811, 3812

Số mẫu: 04 tem

Giá mặt: 4.000đ, 4.000đ, 6.000đ, 12.000đ

Khuôn khổ tem: 37×37 (mm)

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 31/7/2021 đến ngày 30/6/2023.

7. Bộ tem: Gà bản địa Việt Nam

Mã số bộ tem: 1146

Mã số mẫu tem: 3813, 3814, 3815, 3816

Số mẫu: 04 tem

Giá mặt: 4.000đ, 4.000đ, 4.000đ, 12.000đ

Khuôn khổ tem: 37×37 (mm)

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 25/8/2021 đến ngày 30/6/2023.

8. Bộ tem: An toàn giao thông đường bộ (bộ 2)

Mã số bộ tem: 1147

Mã số mẫu tem: 3817, 3818, 3819, 3820

Số mẫu: 04 tem

Giá mặt: 4.000đ; 4.000đ; 4.000đ; 6.000đ

Khuôn khổ tem: 37×37 (mm)

Họa sỹ thiết kế: Phạm Trung Hà

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 05/9/2021 đến ngày 30/6/2023.

9. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm sinh nhạc sỹ Lưu Hữu Phước (1921-1989)

Mã số bộ tem: 1148

Mã số mẫu tem: 3821

Số mẫu: 01 tem

Giá mặt: 4.000đ

Khuôn khổ tem: 43×32 (mm)

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang, Phạm Trung Hà

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 12/9/2021 đến ngày 30/6/2023.

10. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm sinh Đô đốc Giáp Văn Cương (1921-1990)

Mã số bộ tem: 1149

Mã số mẫu tem: 3822

Số mẫu: 01 tem

Giá mặt: 4.000đ

Khuôn khổ tem: 43×32 (mm)

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 13/9/2021 đến ngày 30/6/2023.

11. Bộ tem: Kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU (1971-2021)

Mã số bộ tem: 1150

Mã số mẫu tem: 3823

Số mẫu: 01 tem

Giá mặt: 4.000đ

Khuôn khổ tem: 37×37 (mm)

Họa sỹ thiết kế: Phạm Quang Diệu

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 09/10/2021 đến ngày 30/6/2023.

12. Bộ tem: Công viên Địa chất Toàn cầu

Mã số bộ tem: 1151

Mã số mẫu tem, blốc: 3824, 3825, 3826; 1151B

Số mẫu: 03 tem; 01 blốc

Giá mặt: 4.000đ, 4.000đ, 8.000đ; 15.000đ

Khuôn khổ tem, blốc: 46×31 (mm); 120×80 (mm)

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 30/10/2021 đến ngày 30/6/2023.

13. Bộ tem: Tết Nhâm Dần

Mã số bộ tem: 1152

Mã số mẫu tem, blốc: 3827, 3828; 1152B

Số mẫu: 02 tem; 01 blốc

Giá mặt: 4.000đ, 15.000đ; 38.000đ

Khuôn khổ tem, blốc: 37×37 (mm); 150×100(mm)

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Quang Vinh

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 01/12/2021 đến ngày 30/6/2023.

14. Bộ tem: Ẩm thực Việt Nam

Mã số bộ tem: 1153

Mã số mẫu tem: 3829, 3830, 3831, 3832

Số mẫu: 04 tem

Giá mặt: 4.000đ, 4.000đ, 4.000đ, 12.000đ

Khuôn khổ tem, blốc: 37×37 (mm)

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 25/12/2021 đến ngày 30/6/2023.