Unit 1 lớp 8: My Friends | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8

Unit 1: My Friends

SGK tiếng Anh 8

Để học tốt Tiếng Anh 8, phần này giúp bạn soạn và giải các bài tập Tiếng Anh 8 để chuẩn bị các Unit trước khi đến lớp: đọc, dịch, đặt câu, trả lời các câu hỏi trong SGK Tiếng Anh lớp 8.

 • Getting Started (trang 10 SGK Tiếng Anh 8) Describe these groups of friends and their favorite activities.

  Xem lời giải

 • Listen and Read (trang 10-11 SGK Tiếng Anh 8) Hoa: Hello, Lan. …

  Xem lời giải

 • Speak (trang 11-12 SGK Tiếng Anh 8) 1. Read the dialogue. …

  Xem lời giải

 • Listen (trang 12-13 SGK Tiếng Anh 8) Listen and complete the conversations. Use the …

  Xem lời giải

 • Read (trang 13-14 SGK Tiếng Anh 8) Ba is talking about his friends. …

  Xem lời giải

 • Write (trang 15 SGK Tiếng Anh 8) 1. Read the information about Tam. …

  Xem lời giải

 • Language Focus (trang 16-17 SGK Tiếng Anh 8) 1. Complete the paragraphs. Use the …

  Xem lời giải

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 1: My Friends

 • Từ vựng Unit 1: My Friends

  Xem chi tiết

 • Ngữ pháp tiếng anh 8 Unit 1: Cách dùng của thì hiện tại đơn…

  Xem chi tiết

 • Ngữ pháp tiếng anh 8 Unit 1: Cách dùng và công thức của thì quá khứ đơn…

  Xem chi tiết

 • Ngữ pháp tiếng anh 8 Unit 1: CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ Ở QUÁ KHỨ…

  Xem chi tiết

 • Ngữ pháp tiếng anh 8 Unit 1: Cách sử dụng của cấu trúc với enough …

  Xem chi tiết

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 1: My Friends (Đề 1)

  Xem chi tiết

Giải sách bài tập tiếng Anh 8

Phần này giúp bạn cách làm bài tập tiếng Anh 8 trong sách bài tập tiếng Anh lớp 8.

 • Giải sách bài tập tiếng Anh 8 Unit 1 1. Complete the paragraph. Put the verbs in brackets into the correct form. …

  Xem lời giải

Các bài soạn Tiếng Anh 8 khác:

 • Unit 1: My Friends
 • Unit 2: Making Arrangements
 • Unit 3: At Home

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng anh 8
 • 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 có đáp án
 • Giải bài tập Tiếng anh 8 thí điểm
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 8 (có đáp án)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án