Unit 12 lớp 8: A Vacation Abroad | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8

Unit 12: A Vacation Abroad

Để học tốt Tiếng Anh 8, phần này giúp bạn soạn và giải các bài tập Tiếng Anh 8 để chuẩn bị các Unit trước khi đến lớp: đọc, dịch, đặt câu, trả lời các câu hỏi trong SGK Tiếng Anh lớp 8.

 • Getting Started (trang 111 SGK Tiếng Anh 8) Work with a partner.

  Xem lời giải

 • Listen and Read (trang 112-113 SGK Tiếng Anh 8) Mrs. Smith: Hello. …

  Xem lời giải

 • Speak (trang 113-114 SGK Tiếng Anh 8) Work in pairs. Complete your itinerary. Use …

  Xem lời giải

 • Listen (trang 115 SGK Tiếng Anh 8) Listen to the weather reports. Then fill in the …

  Xem lời giải

 • Read (trang 116-118 SGK Tiếng Anh 8) Read these postcards from Mrs. Quyen to her children.

  Xem lời giải

 • Write (trang 118 SGK Tiếng Anh 8) 1. Complete the postcard Mrs. Quyen sent from the USA.

  Xem lời giải

 • Language Focus (trang 119-120 SGK Tiếng Anh 8) 1. Look at the pictures. Say what each person …

  Xem lời giải

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 12: A Vacation Abroad

 • Từ vựng Unit 12: A Vacation Abroad

  Xem chi tiết

 • Ngữ pháp Unit 12: Cách sử dụng của thì quá khứ tiếp diễn.

  Xem chi tiết

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 12: A Vacation Abroad (Đề 1)

  Xem chi tiết

Giải sách bài tập tiếng Anh 8

Phần này giúp bạn cách làm bài tập tiếng Anh 8 trong sách bài tập tiếng Anh lớp 8.

 • Giải sách bài tập tiếng Anh 8 Unit 12 1. Underline and rewrite the misspelt words.

  Xem lời giải

Các bài soạn Tiếng Anh 8 khác:

 • Unit 10: Recycling
 • Unit 11: Traveling Around Viet Nam
 • Unit 12: A Vacation Abroad
 • Unit 12: A Vacation Abroad
 • Unit 13: Festivals

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng anh 8
 • 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 có đáp án
 • Giải bài tập Tiếng anh 8 thí điểm
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 8 (có đáp án)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án