Giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 sách mới | Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo Soạn Tiếng Anh 6

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo được biên soạn bám sát chương trình sách Tiếng Anh lớp 6 sách mới đầy đủ, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 6 Unit 6.

Mục lục Giải Tiếng Anh 6 Unit 6 sách mới – Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh lớp 6 Unit 6: Our Tet holiday – Kết nối tri thức

 • Từ vựng Unit 6 – Kết nối tri thức: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  Xem chi tiết các từ vựng

 • Getting Started (trang 58 – 59 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Listen and read. (nghe và đọc). 2. What are Linda and Phong talking about? …

  Xem lời giải

 • A Closer Look 1 (trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Write the words / phrases in the box under the pictures. 2. Match the verbs with the nouns. (Nối động từ với danh từ) ….

  Xem lời giải

 • A Closer Look 2 (trang 61 – 62 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Look at the signs at the library and complete (nhìn những biển hiệu trong thư viện và hoàn thành câu) …

  Xem lời giải

 • Communication (trang 63 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Listen and read the New Year’s wish. (Nghe và đọc lời chúc mừng năm mới). …

  Xem lời giải

 • Skills 1 (trang 64 – 65 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Read the passages and decide who says sentences 1-5. 2. Test your memory! …

  Xem lời giải

 • Skills 2 (trang 65 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Nguyen is writng to his penfriend Tom about how his family prepare for Tet. Listen and tick the things you hear. …

  Xem lời giải

 • Looking Back (trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Match the verbs on the left with the nouns on the right. (Nối những động từ ở cột trái với danh từ ở cột phải) …

  Xem lời giải

 • Project (trang 67 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): I WISH (TÔI ƯỚC) …

  Xem lời giải

Xem thêm giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

 • Unit 6: Our Tet holiday
 • Review 2 (Unit 4-5-6)
 • Unit 7: Television

Tiếng Anh lớp 6 Unit 6: What time do you go to school? – Cánh diều

 • Từ vựng Unit 6 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  Xem chi tiết các từ vựng

 • Preview (trang 58 – 59 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Match. Write expression in the box under the pictures ( Nối, viết các từ tronng bảng vào dưới …

  Xem lời giải

 • Language focus (trang 60 – 61 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  Xem lời giải

 • The real world (trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Calculate. It’s 2pm in London (GMT). What time is it in these cities? (Tính. Bây giờ là 2 giờ chiều ở …

  Xem lời giải

 • Pronunciation (trang 63 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Listen and practice the words ( Nghe và luyện nói các từ) …

  Xem lời giải

 • Communication (trang 63 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): Do a survey. Write the time you do activities. Then find two other students who …

  Xem lời giải

 • Reading (trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Look at the photo. What do you think the article is about? (Nhìn vào bức tranh. Bạn nghĩ bài viết trên về điều gì) …

  Xem lời giải

 • Comprehension (trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Choose the correct answers for Kakenya’s Dream. (Chọn đáp án đúng dựa trên bài viết “ Giấc mơ của Kakenya) …

  Xem lời giải

 • Writing (trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): Write a short email. Describe your school to an online friend in 40-60 words. …

  Xem lời giải

 • Worksheet (trang 143 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): 1. Write the words in the correct columns to make phrases and routines (Viết các từ vào cột đúng để tạo thành …

  Xem lời giải

 • Explore English (trang 156 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Complete the schedule using words and times from the box (Hoàn thành thời gian biểu sau …

  Xem lời giải

Xem thêm giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều:

 • Unit 7: Can you do this?
 • Unit 8: How much is this T-shirt?
 • Unit 9: What are you doing?

Đang cập nhật …

Bên cạnh đó là các video bài giảng, video hướng dẫn giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 chi tiết cũng như lý thuyết, bộ câu hỏi, bài tập trắc nghiệm theo bài học, các dạng bài tập và bộ đề thi Tiếng Anh lớp 6.

Lưu trữ: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 – sách cũ

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

 • Giải SBT Tiếng Anh 6 mới
 • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 6 mới (có đáp án)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án