Giải A Closer Look 1 Unit 8 Tiếng Anh 7 mới tập 2

Bài 1

Task 1. The following are adjectives which are often used to describe films. Can you add some more?

(Sau đây là những tính từ được dùng để miêu tả phim. Em có thể thêm một vài từ được không?)

boring gripping entertaining moving

Complete the sentences using the adjectives in the list above

(Hoàn thành các câu sử dụng những tính từ trong danh sách trên.)

1. Mr Bean is a_________ film – I was laughing from beginning to end.

2. Titanic is a _________ film. I cried at the end.

3. The film was so _________ that we almost fell asleep.

4. I couldn’t take my eyes off the screen because the film was so_________.

5. Pirates of Southeast Asia is a _________ documentary. I couldn’t believe it!

6. You will be frightened when you see that film. It is a very_________ film.

7. There were too many fights in the action film. It was too_________.

8. You will enjoy the film. It is so_________.

Phương pháp giải:

boring: chán

surprising: đầy ngạc nhiên

Lời giải chi tiết:

1. hilarious 2. moving 3. boring 4. gripping 5. shocking 6. scary 7. violent 8. entertaining

1. Mr Bean is a hilarious film – I was laughing from beginning to end.

(Mr Bean là một phim vui nhộn – tôi đã cười từ đầu đến cuối.)

2. Titanic is a moving film. I cried at the end.

(Titanic là một phim cảm động. Tôi đã khóc vào cuối phim.)

3. The film was so boring that we almost fell asleep.

(Phim đó quá chán đến nỗi mà chúng tôi hầu như ngủ gục.)

4. I couldn’t take my eyes off the screen because the film was so gripping.

(Tôi không thể rời mắt khỏi màn hình bởi vì phim đó quá hấp dẫn.)

5. Pirates of Southeast Asia is a shocking documentary. I couldn’t believe it!

(Cướp biển Đông Nam Á là một phim tài liệu đầy kịch tính. Tôi không thể tin được nó.)

6. You will be frightened when you see that film. It is a very scary film.

(Bạn sẽ sợ hãi khi bạn xem phim đó. Nó là một phim rất đáng sợ.)

7. There were too many fights in the action film. It was too violent.

(Có quá nhiều cảnh đánh nhau trong phim hành động. Nó quá bạo lực.)

8. You will enjoy the film. It is so entertaining.

(Bạn sẽ thích phim này. Nó rất thú vị.)