Giải Communication Unit 3 SGK Tiếng Anh 9 mới

Task 1

Task 1. Read about the necessary life skills for teenagers in the United States. match the skills to their category

(Đọc về những kỹ năng sống cần thiết cho thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ. Nối những kỹ năng của họ.)

1. Social skills

A. ● recognise and control your feelings

● cope with negative emotions

2. Cognitive skills

B. ● have planning and organisational skills

● concentrate and be self-disciplined

3. Housekeeping skills

C. ● cooperate with others and resolve conflicts

● have communication skills

4. Emotion control skills

D. ● prepare food, do laundry and chores at home

● manage a small budget

● learn about basic car operation

5. Self-care skills

E. ● develop healthy habits

● know how to act and where to get help in emergencies

● understand the boundaries of risk taking

Lời giải chi tiết:

1. C

2. B

3. D

4. A

5. E

1. Social skills – C.

● cooperate with others and resolve conflicts

● have communication skills

Kỹ năng xã hội, kỹ năng giao tiếp

+ hợp tác với người khác và giải quyết xung đột

+ có kỹ năng giao tiếp

2. Cognitive skills – B.

● have planning and organisational skills

● concentrate and be self-disciplined

Kỹ năng nhận thức, nhận biết

+ có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức

+ tập trung và tự kỷ luật

3. Housekeeping skills – D.

● prepare food, do laundry and chores at home

● manage a small budget

● learn about basic car operation

Kỹ năng dọn dẹp, chăm sóc nhà cửa

+ chuẩn bị thức ăn, giặt giũ và làm việc nhà

+ quản lý ngân sách nhỏ

+ hiểu về hoạt động cơ bản của xe hơi

4. Emotion control skills – A.

● recognise and control your feelings

● cope with negative emotions

Kỹ năng kiểm soát cảm xúc

+ nhận diện và kiểm soát cảm xúc của bạn

+ đối mặt với những cảm xúc tiêu cực

5. Self-care skills – E.

● develop healthy habits

● know how to act and where to get help in emergencies

● understand the boundaries of risk taking

Kỹ năng tự chăm sóc

+ phát triển thói quen lành mạnh

+ biết hành động như thế nào và hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp

+ hiểu ranh giới của những rủi ro