Bài tập tính diện tích hình bình hành lớp 4 sgk, cơ bản, nâng cao

Các em đang tìm các bài tập tính diện tích hình bình hành lớp 4 để luyện tập làm bài cũng như gặp nhiều các dạng bài hơn để khi gặp trong bài kiểm tra, bài thi có thể giải được, vậy hãy tham khảo các bài tập về tính diện tích hình bình hành Toán lớp 4 dưới đây.

bai tap tinh dien tich hinh binh hanh lop 4

Các dạng toán hình học lớp 4 có lời giải

Lưu ý:

– Xem và học lại công thức tính diện tích hình bình hành trước khi áp dụng vào làm bài.- Diện tích có đơn vị đo là m2, dm2, cm2 … (tùy vào đề bài đưa ra nên các em cần chú ý để làm bài cho đúng)

Các bài tập tính diện tích hình bình hành lớp 4 trong SGK

Bài 1 Trang 104 SGK Toán 4: Tính diện tích mỗi hình bình hành sau:

bai tap tinh dien tich hinh binh hanh lop 4 2

Phương Pháp Giải:

Muốn tính diện tích hình bình hành, ta lấy chiều cao đem nhân với độ dài cạnh đáy.

Giải:

– Hình bình hành bên trái có diện tích là:

9 x 5 = 45 (cm2)

– Hình bình hành ở giữa có diện tích là:

13 x 4 = 52 (cm2)

– Hình bình hành bên phải có diện tích là:

9 x 7 = 63 (cm2)

Bài 2 Trang 104 SGK Toán 4: Tính diện tích:

bai tap tinh dien tich hinh binh hanh lop 4 3

Phương Pháp Giải:

– Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng- Muốn tính diện tích hình bình hành, ta lấy chiều cao đem nhân với độ dài đáy.

Giải:

– Diện tích hình chữ nhật là:

10 x 5 = 50 (cm2)

– Diện tích hình bình hành là:

10 x 5 = 50 (cm2)

Nhận xét: Hình chữ nhật và hình bình hành đã cho có diện tích bằng nhau.

Bài 3 Trang 104 SGK Toán 4: Tính diện tích hình bình hành, biết:a) Độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34cm.b) Độ dài đáy là 4m, chiều cao là 13dm.

Phương Pháp Giải:

Muốn tính diện tích hình bình hành, ta lấy chiều cao đem nhân với độ dài đáy.

Giải:

a) 4dm = 40cmDiện tích của hình bình hành là:40 x 34 = 1360 (cm2)

b) 4m = 40dmDiện tích của hình bình hành là:40 x 13 = 520 (dm2)

Lưu ý:Tham khảo thêm Giải bài tập trang 104 SGK Toán 4 về diện tích hình bình hành

Các bài tập tính diện tích hình bình hành lớp 4 trong vở bài tập

Bài 1 trang 12 VBT Toán 4 Tập 2: Đánh dấu (x) vào ô trống đặt dưới hình có diện tích bé hơn 20cm2:

Hình có diện tích bé hơn 20cm2 là:

bai tap tinh dien tich hinh binh hanh lop 4 4

Giải:

Hình có diện tích bé hơn 20cm2 là:

bai tap tinh dien tich hinh binh hanh lop 4 5

Bài 2 trang 12 VBT Toán 4 Tập 2: Viết tiếp vào ô trống:

bai tap tinh dien tich hinh binh hanh lop 4 6

Giải:

bai tap tinh dien tich hinh binh hanh lop 4 7

Bài 3 trang 13 VBT Toán 4 Tập 2: Một mảnh bìa hình bình hành có độ dài đáy là 14cm và chiều cao là 7cm. Tính diện tích mảnh bìa đó.

Giải:

bai tap tinh dien tich hinh binh hanh lop 4 8

Tóm tắt: S = a x h?

A là độ dài đáy

H là chiều cao

Giải: Diện tích của mảnh bìa hình bình hành là S = a x h = 14 x 7 = 98cm2

Đáp số: 98cm2

Bài tập nâng cao về diện tích hình bình hành

Bài 1: Hình bình hành có độ dài đáy là 10cm, chiều cao là 7cm. Diện tích hình bình hành đó là … cm2.

Giải:

Diện tích hình bình hành là S = 7.10 = 70cm2

Đáp số: 70cm2

Bài 2: Tính diện tích hình bình hành, biết độ dài đáy là 4m, chiều cao là 13dm.

Giải:

Đổi 4m = 40dm

Diện tích hình bình hành là S = 40 x 13 = 520dm2

Đáp số: 520dm2

Bài 3: Hình bình hành có độ dài đáy là 5dm, chiều cao bằng 12cm. Diện tích hình bình hành đó là … cm2.

Giải:

Đổi 5dm = 50cm

Diện tích hình bình hành là 50 x 12 = 600cm2

Đáp số: 600cm2

Bài 4: Tính diện tích hình bình hành biết độ dài đáy là 14m, chiều cao bằng nửa độ dài đáy.

Giải:

chiều cao bằng nửa độ dài đáy = 1/2 x 14 = 7m

Diện tích hình bình hành là 7.14 = 98m2

Đáp số: 98m2

Bài 5: Hình bình hành ABCD có chiều cao 8cm, độ dài đáy gấp 3 lần chiều cao. Diện tích hình bình hành ABCD là … cm2.

Giải:

Độ dài đáy là 3 x 8 = 24cm

Diện tích hình bình hành là 24 x 8 = 192cm2

Đáp số: 192cm2

Bài 6: Tính diện tích hình bình hành, biết tổng số đo độ dài đáy và và chiều cao là 24cm, độ dài đáy hơn chiều cao 4cm.

Giải:

Ta có: Chiều cao + độ dài đáy = 24cm, suy ra: Độ dài đáy = 24 – Chiều cao (1)

Trong khi đó, độ dài đáy – chiều cao = 4cm (2)

Từ (1) và (2), ta suy ra:

24 – Chiều cao – Chiều cao = 4cm

<=> Chiều cao = 10cm

Do đó, độ dài đáy là 24 – 10 = 14cm

Diện tích đáy hình bình hành là 10.14 = 140cm2

Đáp án: 140cm2

Bài 7: Một hình bình hành có diện tích bằng 24cm2, độ dài đáy là 6cm. Tính chiều cao của hình bình hành đó.

Giải:

Chiều cao hình bình hành là 24 : 6 = 4cm

Đáp số: 4cm

Bài 8: Một hình bình hành có diện tích bằng 2m2, độ dài đáy bằng 20dm. Tính chiều cao của hình bình hành đó.

Giải:

Đổi 2m2 = 200dm2

Chiều cao của hình bình hành là 200 : 20 = 10cm

Đáp số: 10cm

Bài 9: Một hình bình hành có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 6cm, chiều cao bằng 4cm. Tính độ dài đáy của hình đó.

Giải:

Diện tích hình vuông là 6 x 6 = 36cm2

Diện tích hình bình hành bằng diện tích hình vuông = 36cm2

Độ dài đáy của hình bình hành là 36 : 4 = 9cm

Đáp số: 9cm

Bài 10: Hình bình hành có chiều cao bằng 9dm. Tính độ dài đáy của hình đó, biết diện tích của nó bằng 54dm2.

Giải:

Độ dài đáy là 54 : 9 = 6dm

Đáp số: 6dm

Bài 11: Một thửa ruộng hình bình hành có độ dài đáy bằng 40m, chiều cao bằng 20m. Diện tích của thửa ruộng đó là … m2.

Giải:

Diện tích của thửa ruộng hình bình hành là 20 x 40 = 800m2

Bài 12: Một mảnh vườn hình bình hành có độ dài đáy bằng 50m, chiều cao bằng 40m. Trên mảnh vườn đó người ta trồng các cây bưởi. Cứ 4m2 trồng 1 cây bưởi. Hỏi cả mảnh vườn đó trồng được bao nhiêu cây bưởi?

Giải:

Diện tích của mảnh vườn là 50 x 40 = 2000m2

Theo đầu bài, cứ 4m2 trồng 1 cây bưởi nên mảnh vườn đó trồng được 20.000 : 4 = 5.000 cây

Đáp án: 5.000 cây

Lưu ý các dạng toán về diện tích hình bình hành lớp 4

Bài toán liên quan tới diện tích hình bình hành Toán lớp 4 gồm có nhiều dạng khác nhau, các em học sinh dễ gặp các dạng này trong bài làm, bài thi và kiểm tra:

Dạng 1: Cho biết chiều cao, biết đáy. Tính diện tích- Dạng 2: Cho biết diện tích hình bình hành. Tính chiều cao- Dạng 3: Cho biết chiều cao và diện tích hình bình hành. Tìm đáy- Dạng 4: Đáy hình bình hành được mở rộng với m đơn vị, diện tích tăng thêm khoảng là S1. Tính diện tích hình bình hành ban đầu.- Dạng 5: Thu hẹp đáy m đơn vị, diện tích giảm đi S1. Tính diện tích S ban đầu.

=>