Tiếng anh lớp 4 Unit 6 Lesson 3 trang 44 – 45 Tập 1 hay nhất

Unit 6: Where’s your school?

Tiếng anh lớp 4 Unit 6 Lesson 3 trang 44 – 45 Tập 1 hay nhất

Video giải Tiếng Anh 4 Unit 6 Where’s your school? – Lesson 3 – Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

1. Listen and repeat. (Nghe và đọc lại.)

Bài nghe:

sch: school.

Ví dụ: This is our school.

sk: skipping.

Ví dụ: Mai likes skipping.

str: street.

Ví dụ: My school is in Nguyen Du street.

Hướng dẫn dịch:

Đây là trường của chúng tôi.

Mai thích nhảy dây.

Trường của tôi nằm trên đường Nguyễn Du.

2. Listen and circle…(Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn.)

1. b 2. b 3. b 4. a 5. a

Bài nghe:

1. This is a street.

2. The street is beautiful.

3. The stream is long.

4. I love my school.

5. Linda likes skating.

Hướng dẫn dịch:

1. Đây là một con phố.

2. Đường phố đẹp.

3. Con suối dài.

4. Tôi yêu trường học của tôi.

5. Linda thích trượt băng.

3. Let’s chant. (Cùng ca hát.)

Bài nghe:

School, school, school!

School, school, school!

This is the way We go to school.

It’s so much fun!

Street, Street, Street!

This is the way We walk on the street.

It’s so much fun!

Hướng dẫn dịch:

Ngôi trường, ngôi trường, ngôi trường!

Ngôi trường, ngôi trường, ngôi trường!

Đây là con đường Chúng to đi học.

Nó thật là vui!

Con đường, con đường, con đường!

Đây là con đường Chúng to đi bộ.

Nó thật là vui!

4. Read and complete. (Đọc và trả lời.)

(1) Le Mai

(2) Vietnamese

(3) Nguyen Du Primary School.

(4) Nguyen Du Street, Hoan Kiem District, Ha Noi.

(5) 4A.

Hướng dẫn dịch:

Xin chào. Mình tên là Lê Mai. Mình đến từ Hà Nội, Việt Nam. Mình là người Việt Nam.

Mình học Trường Tiểu học Nguyễn Du.

Nó là một ngôi trường lớn nằm trên đường Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mình học lớp 4A.

5. Write about your school. (Viết về trường của bạn.)

I study at Ngoc Hoi Primary School. It is in Lac Long Quan street. It is a new school in Ho Chi Minh City. Look at my new classroom. There are eighteen desks and eighteen benches. There is a board on the wall. There is a picture of Uncle Ho on the wall. There is a map of Viet Nam on the wall too. I go to school five days a week. I love my school very much.

Hướng dẫn dịch:

Tôi học ở Trường Tiểu học Ngọc Hồi. Nó nằm trên đường Lợc Long Quân. Nó là một ngôi trường mới ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy nhìn lớp học mới của tôi. Có 18 cái bàn và 18 ghế dài. Có một tấm bảng trên tường. Có một bức tranh Bác Hồ trên tường. Cũng có một bản đồ Việt Nam trên tường. Tôi đi học năm ngày trong một tuồn. Tôi rất yêu trường tôi.

6. Project. (Dự án.)

Make a card about your friend’s school and class. (Làm một cái thẻ về trường và lớp của bạn bè em.)

Friend’s name: Minh Hoang

School: Nguyen Dang Dao Primary School

School address: 19 Nguyen Cao street, Ninh Xa Ward, Bac Ninh City.

Class: 4A

Hướng dẫn dịch:

Tên bạn: Minh Hoàng

Trường: Tiểu học Nguyễn Đăng Đạo

Địa chỉ trường học: 19 đường Nguyễn Cao, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh

Lớp: 4A

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 4 khác:

  • Unit 6 Từ vựng Tiếng Anh 4: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Unit 6 Lesson 1 (trang 40-41 Tiếng Anh 4) 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 6 Lesson 2 trang 42-43 Tiếng Anh 4: 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

  • Giải sách bài tập Tiếng Anh 4 mới
  • Top 20 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 có đáp án
  • Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh 4 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án