Giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 sách mới | Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo Soạn Tiếng Anh 6

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo được biên soạn bám sát chương trình sách Tiếng Anh lớp 6 sách mới đầy đủ, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 6 Unit 11.

Mục lục Giải Tiếng Anh 6 Unit 11 sách mới – Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh lớp 6 Unit 11: Our greener world – Kết nối tri thức

 • Từ vựng Unit 11 – Kết nối tri thức: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  Xem chi tiết các từ vựng

 • Getting Started (trang 48 – 49 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): Let’s go green! …

  Xem lời giải

 • A Closer Look 1 (trang 50 – 51 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): The three Rs stand for Reduce – Reuse – Recycle ….

  Xem lời giải

 • A Closer Look 2 (trang 51 – 52 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): Write a or an (Viết a hoặc an) …

  Xem lời giải

 • Communication (trang 53 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): Listen and read the dialogue between Mi and Mike …

  Xem lời giải

 • Skills 1 (trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): A reporter is interviewing Nam, a member of the 3Rs Club …

  Xem lời giải

 • Skills 2 (trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): Listen to two students talking about what they will do …

  Xem lời giải

 • Looking Back (trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): Add more words to the word webs below …

  Xem lời giải

 • Project (trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): Em có thể nhìn thấy gì ở mỗi bức tranh? Mọi người dùng cái gì đẻ làm các thứ trong bức tranh…

  Xem lời giải

Xem thêm giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

 • Unit 9: Cities of the world
 • Review 3 (Unit 7-8-9)
 • Unit 10: Our houses in the future

Tiếng Anh lớp 6 Unit 11: I went to Australia! – Cánh diều

 • Từ vựng Unit 11 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  Xem chi tiết các từ vựng

 • Preview (trang 110 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Listen to the conversation. Circle T for True and F for False …

  Xem lời giải

 • Language focus (trang 112 – 113 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  Xem lời giải

 • The real world (trang 114 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Listen. Match the questions to the places (Nghe. Nối câu hỏi với các địa điểm) …

  Xem lời giải

 • Pronunciation (trang 115 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Listen and repeat. B. Listen. Circle the correct sounds …

  Xem lời giải

 • Communication (trang 115 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): Create a story. Pair A: Tell pair B a story about a trip you or your partner went on …

  Xem lời giải

 • Reading (trang 116 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Read the article quickly. Choose a different title. (Đọc nhanh bài khóa và …

  Xem lời giải

 • Comprehension (trang 118 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Choose the correct answers for Travelers of the Year. (Chọn đáp án đúng dựa …

  Xem lời giải

 • Writing (trang 118 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): Write a travel blog. Describe what you saw and did in 40-60 words …

  Xem lời giải

 • Worksheet (trang 148 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): 1. Write the Simple Past form of the verbs. (Viết dạng quá khứ của các động từ sau) …

  Xem lời giải

 • Explore English (trang 161 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Match the words in the box to the meanings. (Nối các từ trong bảng với nghĩa của chúng) …

  Xem lời giải

Xem thêm giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều:

 • Unit 12: What do you usually do for new year’s?
 • Unit 1: What’s your favorite band?
 • Unit 2: Monkeys are amazing!

Đang cập nhật …

Bên cạnh đó là các video bài giảng, video hướng dẫn giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 chi tiết cũng như lý thuyết, bộ câu hỏi, bài tập trắc nghiệm theo bài học, các dạng bài tập và bộ đề thi Tiếng Anh lớp 6.

Lưu trữ: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 – sách cũ

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

 • Giải SBT Tiếng Anh 6 mới
 • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 6 mới (có đáp án)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án