Giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 sách mới | Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo Soạn Tiếng Anh 6

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo được biên soạn bám sát chương trình sách Tiếng Anh lớp 6 sách mới đầy đủ, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 6 Unit 8.

Mục lục Giải Tiếng Anh 6 Unit 8 sách mới – Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh lớp 6 Unit 8: Sports and games – Kết nối tri thức

 • Từ vựng Unit 8 – Kết nối tri thức: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  Xem chi tiết các từ vựng

 • Getting Started (trang 16 – 17 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức):Listen and read (Nghe và đọc ) …

  Xem lời giải

 • A Closer Look 1 (trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): Write the right words under the picture (Viết từ đúng dưới mỗi bức tranh) ….

  Xem lời giải

 • A Closer Look 2 (trang 19 – 20 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức):Choose the correct answer A, B or C. (Chọn đáp án đúng) …

  Xem lời giải

 • Communication (trang 21 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): Expressing and responding to congratulations …

  Xem lời giải

 • Skills 1 (trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): Work in pairs. Discuss the questions …

  Xem lời giải

 • Skills 2 (trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): Listen to the passages. Who are they about? …

  Xem lời giải

 • Looking Back (trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): Find one odd word / phrase in each question …

  Xem lời giải

 • Project (trang 25 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): Đọc những thông tin về một trò chơi truyền thống …

  Xem lời giải

Xem thêm giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

 • Unit 9: Cities of the world
 • Review 3 (Unit 7-8-9)
 • Unit 10: Our houses in the future

Tiếng Anh lớp 6 Unit 8: How much is this T-shirt? – Cánh diều

 • Từ vựng Unit 8 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  Xem chi tiết các từ vựng

 • Preview (trang 81 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Listen. Number the items the teenagers want to buy in the order you hear …

  Xem lời giải

 • Language focus (trang 82 – 83 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  Xem lời giải

 • The real world (trang 84 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A: Guess the rules of haggling. Circle T for True and F for False. Listen and check …

  Xem lời giải

 • Pronunciation (trang 85 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Listen and repeat the prices. ( Nghe và lặp lại các giá sau) B. Listen and circle …

  Xem lời giải

 • Communication (trang 85 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): Complete the chart. Look at the picture on page 83. Choose three items you want to buy …

  Xem lời giải

 • Reading (trang 87 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A.Look at the photo and the title. How is this mall different from other malls? …

  Xem lời giải

 • Comprehension (trang 88 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Choose the correct answers for Skiing in a Shopping Mall? (Chọn đáp án đúng dựa trên nội dung bài khóa) …

  Xem lời giải

 • Writing (trang 88 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): Write a blog post. Describe your favorite market, mall, or store in 40-60 words …

  Xem lời giải

 • Worksheet (trang 145 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): 1. Unscramble the letters to make words for things you buy (Sắp xếp các chữ cái thành từ chỉ nhưng thứ bạn mua) …

  Xem lời giải

 • Explore English (trang 158 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Label the photo using the words from the box (Viết dưới các bức tranh sử dụng các từ trong bảng) …

  Xem lời giải

Xem thêm giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều:

 • Unit 9: What are you doing?
 • Unit 10: What’s the weather like?
 • Unit 11: I went to Australia!

Đang cập nhật …

Bên cạnh đó là các video bài giảng, video hướng dẫn giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 chi tiết cũng như lý thuyết, bộ câu hỏi, bài tập trắc nghiệm theo bài học, các dạng bài tập và bộ đề thi Tiếng Anh lớp 6.

Lưu trữ: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 – sách cũ

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

 • Giải SBT Tiếng Anh 6 mới
 • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 6 mới (có đáp án)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án

About the Author

admin