Unit 3 lớp 7: A closer look 1 | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 7 mới

Unit 3 lớp 7: A closer look 1 (phần 1 → 7 trang 28-29 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Video giải Tiếng Anh 7 Unit 3: Community service: A Closer Look 1 – Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

1. Choose the phrases that match the pictures below. Write them in the spaces provided. (Chọn những cụm từ phù hợp với các tranh dưới đây. Viet chúng vào chỗ trống cho sẵn.)

1. disabled people2. elderly people3. homeless 4. sick children5. people in a flooded area

2. In pairs, take turns describing the people above. Your partner guesses which picture you are talking about. Then, discuss how you can help the people in these situations. (Làm theo cặp, luân phiên miêu tả những người bên trên. Bạn của bạn đoán xem bạn đang nói về tranh nào. Sau đó thảo luận xem bạn có thể giúp gì được những người này trong các tinh huống sau.)

EnglishTiếng Việt

1. Disabled people.

These people have difficulties doing daily tasks. They can’t play sports like swimming, running or playing football. They have difficulties in daily life. They are usually accompanied by a person to help them.

2. Elderly people.

They are old, they are no longer young. Their hair is grey and they are usually not strong. They do everything slowly but they have a lot of life experience. Sometimes they have difficulties in daily life.

3. Homeless people.

They don’t have a house. They have to live on the street, under the bridge, in the park. They are very poor, they don’t have a good job and they have a hard tife.

4. Sick children.

They are very young but they are not healthy and they usually suffer from some kind of diseases.

5. People in a flooded area.

They stay in an area where it rains very hard. Their house is filled with water. They have difficulty in moving because the water surrounds them and they usually get help from the others.

1. Người khuyết tật.

Những người này gặp khó khăn trong việc thực hiện các công việc hàng ngày. Họ không thể chơi các môn thể thao như bơi lội, chạy hay bóng đá. Họ gặp khó khăn trong cuộc sống thường nhật. Họ thường phải có một người giúp đỡ họ.

2. Người lớn tuổi.

Họ già, họ không còn trẻ nữa. Tóc của họ bạc và họ thường không khỏe mạnh. Họ làm mọi việc một cách chậm rãi nhưng họ có nhiều kinh nghiệm sổng. Thi thoảng họ gặp khó khăn trong cuộc sống thường nhật.

3. Người vô gia cư.

Họ không có nhà cửa. Họ phải sống ở đường phố, dưới gầm cầu hay trong công viên. Họ rất nghèo, họ không có công việc tốt và họ có cuộc sống rất vất vả.

4. Trẻ em ốm đau.

Chúng còn rất trẻ nhưng chúng không khỏe mạnh và chúng thường xuyên phải chịu đựng một số bệnh tật.

5. Nạn nhân vùng lũ lụt.

Họ sống ở vùng có mưa lớn. Nhà họ bị ngập lụt. Họ gặp khó khăn trong việc di chuyển bởi vì nước bao quanh họ và họ thường

3a. Look at the photos. Which problems does each community have to face? Write a, b, c next to the words in the table below. (Nhìn vào các tranh sau. Mỗi cộng đồng phải đối mặt với các vấn đề nào? Viết a, b, c bên cạnh những từ trong bảng sau.)

a. rubbish, dirty beachesb. too many advertisements, graffitic. traffic jams, no trees  

b. In pairs, talk about the problems in a and provide the possible solutions. (Làm theo cặp, nói về những vấn đề trong bài a và đưa ra những giải pháp.)

Ví dụ:

Traffic jams (Tắc đường)

Student A: Traffic jams are a big problem for our community. (Tắc đường là vấn đề lớn đối vói cộng đồng chúng ta.)

Student B: What can we do to reduce traffic jams? (Chúng ta phải làm gì để giâm ùn tắc giao thông?)

Student A: We can help by using public transport. (Chúng ta có thể làm điều đó bằn cách sử dụng phương tiện giao thông công cộng.)

Rubbish, dirty beach (Rác thải, bãi biển bẩn)

Student A: There are a lot of rubbish on the beach and it makes the beaches dirty. Many plastic bags, can, glass, bottles and other rubbish. (Có nhiều rác thải tiên bãi biển và nó làm bân bãi biển. Nhiều túi nhựa, vỏ lon, chai lọ và các rác thải khác.)

Student B: What can we do to reduce rubbish and make the beach cleaner? (Chúng ta có thể làm gì để làm giảm rác thải và làm bãi biển sạch hơn?)

Student A: We need to put more waste baskets, more board, more slogan at the important places. We can organize a group speacializing in making public understand the value of good environment. (Chúng ta cần đặt thêm những thùng rác, thêm các bảng và các khẩu hiệu ở các địa điểm quan trọng. Chúng ta có thể tồ chức một nhóm chuyên về việc làm cho công chúng hiểu được giá trị của môi trường trong sạch.)

Too many advertisements, graffiti (Quá nhiều mục quảng cáo, tranh vẽ tường)

Student A: The advertisement and graffiti make our city less beautiful. It appears everywhere and many people don’t like it. (Biên quảng cáo và tranh vẽ tường là thành phố của chúng ta mất đi vẻ đẹp. Nó xuất hiện ở khắp mọi nơi và nhiều ngUỊ không thích điều này.)

Student B: What can we do to reduce advertisements and graffiti? (Chúng ta có thể làm gì đê’ làm giảm những biên quảng cáo và tranh vẽ tường?)

Student A: We need to have a campaign “Say no to advertisements on public walls”. We need to make people realize the beauty of our city and how to keep it. We can ask the entreprises not to advertise in this way. We also need to suggest the security guards to help us. (Chúng ta cần có một chiến dịch “Nói không với quảng cáo tiên tường”. Chúng ta cần làm cho mọi người nhận ra vẻ đẹp của thành phố và cách gìn giữ vẻ đẹp đó. Chúng ta có thể yêu cầu các doanh nghiệp không quảng cáo theo cách này. Chúng ta cũng cần đề nghị các nhân viên bảo vệ giúp đỡ chúng ta.)

4. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

Bài nghe:

/g//k/ go, green, garden, glass, givecommunity, colour, clean, cold, clothes

5. Listen and circle the words you hear. (Nghe và khoanh tròn từ bạn nghe được.)

Bài nghe:

/g//k/ green, girl, goalcold, clothes

6. Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

1. Go Green protects the environment.

(Sống xanh’ bảo vệ môi trường.)

2. The girl with the curls is so cute!

(Cô gái có tóc xoăn thật dễ thương.)

3. Last year we started a community garden project.

(Năm rồi chúng tôi đã bắt đầu một dự án khu vườn cộng đồng.)

4. He’s collected clothes for street kids for two years.

(Anh ấy đã thu gom quần áo cho trẻ em đường phố trong 2 năm.)

5. She likes the colour gold.

(Cô ấy thích màu vàng.)

7. Game: STAND UP, SIT DOWN (Trò chơi: Đứng lên, ngồi xuống)

Choose an action for each sound (e.g. sound /g/ is “stand up”, sound /k/ is “sit down”. In groups of five, one student calls out one word from 4 and the group performs the action according to the sound they hear. The student who is the slowest to do the action correctly will call out the next word.)

Chọn một hành động cho mỗi âm (Ví dụ: âm /g/ là “stand up”, âm /k/ là “sit down”.) Làm việc theo nhóm năm người, một học sinh đọc lên 1 từ trong phần 4 và các thành viên còn lại thực hiện hành động đó theo âm mà họ nghe được. Học sinh làm chậm nhất sẽ đọc từ tiếp theo.

Bài giảng: Unit 3 Community service – A closer look 1 – Cô Đỗ Thùy Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 2 khác:

 • Từ vựng Unit 3: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1-6 trang 26-27 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Listen and read … 2. Look at the words …

 • A Closer Look 1 (phần 1-7 trang 28-29 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Choose the phrases … 2. In pairs, take turns …

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 29-30 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Listen again to … 2. Past simple or prsent …

 • Communication (phần 1- trang SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Look at the photos… 2. Look at the photos …

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 32 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Read the text … 2. Decide if the following …

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 33 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Discuss the following questions … 2. Listen to the …

 • Looking Back (phần 1-5 trang 34 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Match the verbs … 2. Circle the best answer …

 • Project (phần 1 trang 35 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Take part in the volunteer … 2. Start your own …

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án