Unit 4 lớp 9: Language Focus | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 9

Unit 4: Learning a foreign language

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 4 Learning a foreign language – Language focus – Cô Lê Thị Nhật Bình (Giáo viên VietJack)

Language Focus (Trang 38-39 SGK Tiếng Anh 9)

1. Complete the sentences. Use the modal verbs in brackets and the information in the box. (Hoàn thành các câu sau. Sử dụng động từ khuyết thiếu trong dấu ngoặc và thông tin trong khung.)

a) Lan: My grades are terrible.

Mrs. Quyen: If you want to get good grades, you must study hard.

b) Hoa: I’d like to be a doctor.

Aunt Thanh: You have to go to university if you want to study medicine.

c) Ba: Oh, no! I weigh 60 kilos!

Nga: If you want to lose weight, you should do exercise.

d) Tuan: Where’s Ba? He’s very late.

Mrs. Hoa: If he doesn’t come soon, he might miss the train.

e) Mr. Ha: I feel sick.

Mrs. Nga: If you want to get well, you ought to stay in bed.

f) Na: I’d like to go to the movies.

Mrs. Kim: You must do your homework if you want to go out.

2. Complete the table. (Hoàn thành bảng.)

Direct speech Reported speech Direct speech Reported speech present simple tense past simple tense these those present progressive tense past progressive tense here there future simple tense present conditional now then can/ may could/ might today that day must had to/ must tomorrow the following day

3. Lan’s father held a party to celebrate his mother’s birthday. Unfortunately, Mrs Thu, her grandmother, has a hearing … . (Cha của Lan đã tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng sinh nhật của mẹ mình. Thật không may, bà Thu, bà ngoại cô ấy, lại bị ngãng tai và bà không thể nghe những gì mọi người nói. Sau bữa tiệc, Lan tường thuật tất cả mọi thứ cho bà ngoại.)

Gợi ý:

a) Uncle Hung said (that) the birthday cake was delicious.

b) Miss Nga said (that) she loved the roses.

c) Cousin Mai said (that) she was having a wonderful time there.

d) Mr. Chi said (that) he would go to Hue the following day.

e) Mrs. Hoa said (that) she might have a new job.

f) Mr. Quang said that he must leave then.

4. This morning Nga had an interview for a summer job. When she arrived home, she told her mother about the interview. (Sáng nay, Nga đã có một buổi phỏng vấn xin việc mùa hè. Khi cô ấy trở về nhà, cô ấy đã kể lại buổi phỏng vấn ấy cho mẹ cô ấy.)

Example:

“Do you like pop music?”

=> She asked me if I liked pop music.

or She asked me whether I liked pop music.

“Where do you live?”

=> She asked me where I lived.

Gợi ý:

a) She asked me how old I were.

b) She asked me if my school near there.

c) She asked me what the name of my school.

d) She asked me whether you went to school by bicycle.

e) She asked me which grade I’m in.

f) She asked me if I could/ can use a computer.

g) She asked me why I wanted that job.

h) She asked me when my school vacation started.

Các bài soạn tiếng Anh 9 unit 4 khác | Để học tốt các bài học tiếng Anh 9 unit 4 khác:

 • Unit 4: Learning a foreign language
 • 1. Getting Started (trang 32 SGK Tiếng Anh 9) How do you learn English?…

 • 2. Listen and Read (trang 32-33 SGK Tiếng Anh 9) Practice the dialouge with a partner…

 • 3. Speak (trang 34-35 SGK Tiếng Anh 9) Work in group…

 • 4. Listen (trang 35 SGK Tiếng Anh 9) Nga is talking to Kate about…

 • 5. Read (trang 36 SGK Tiếng Anh 9) Note down information about the English classes…

 • 6. Write (trang 37 SGK Tiếng Anh 9) Read the letter…

 • Language Focus (trang 38-39 SGK Tiếng Anh 9) Complete the sentences…

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 9
 • 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 có đáp án
 • Giải bài tập Tiếng anh 9 thí điểm
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 9 có đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

About the Author

admin