Thông tư 11/2021/TT-NHNN về phân loại tài sản, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động tín dụng

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
__________

Số: 11/2021/TT-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________

        Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2021

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước;

Sau khi thống nhất với Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này pháp luật về việc phân loại, mức trích, giải pháp trích lập dự trữ rủi ro đáng tiếc và việc sử dụng dự trữ để giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán trong hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước so với những gia tài có ( sau đây gọi tắt là nợ ) phát sinh từ những hoạt động giải trí sau :a ) Cho vay ;b ) Cho thuê kinh tế tài chính ;c ) Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng ủy quyền và sách vở có giá khác ;d ) Bao thanh toán giao dịch ;đ ) Cấp tín dụng thanh toán dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng thanh toán ;e ) Trả thay theo cam kết ngoại bảng ;g ) Mua và ủy thác mua trái phiếu doanh nghiệp ( gồm có cả trái phiếu do tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác phát hành ) chưa niêm yết trên kinh doanh thị trường chứng khoán hoặc chưa ĐK thanh toán giao dịch trên mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch Upcom ( sau đây gọi tắt là trái phiếu chưa niêm yết ), không gồm có mua trái phiếu chưa niêm yết bằng nguồn vốn ủy thác mà bên ủy thác chịu rủi ro đáng tiếc ;h ) Ủy thác cấp tín dụng thanh toán ;i ) Gửi tiền ( trừ tiền gửi thanh toán giao dịch, tiền gửi tại ngân hàng nhà nước chính sách xã hội theo lao lý của Ngân hàng Nhà nước Nước Ta ( sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước ) về việc những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại ngân hàng nhà nước chính sách xã hội ) tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế theo pháp luật của pháp lý và gửi tiền tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ở quốc tế ;k ) Mua, bán nợ theo pháp luật của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động giải trí mua, bán nợ ;l ) Mua bán lại trái phiếu nhà nước trên đầu tư và chứng khoán theo pháp luật của pháp lý về phát hành, ĐK, lưu ký, niêm yết và thanh toán giao dịch công cụ nợ của nhà nước trên kinh doanh thị trường chứng khoán ;m ) Mua kỳ phiếu, tín phiếu, chứng từ tiền gửi do tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế khác phát hành .2. Các khoản bảo lãnh, đồng ý giao dịch thanh toán, cam kết cho vay không hủy ngang và những cam kết khác phát sinh rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán ( sau đây gọi chung là cam kết ngoại bảng ) phải được phân loại theo lao lý tại Thông tư này để quản trị, giám sát chất lượng hoạt động giải trí cấp tín dụng thanh toán của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế .3. Việc trích lập và sử dụng dự trữ giảm giá hàng tồn dư, dự trữ tổn thất những khoản góp vốn đầu tư kinh tế tài chính, dự trữ tổn thất những khoản nợ phải thu khó đòi, trừ những khoản pháp luật tại khoản 1 Điều này thực thi theo lao lý của pháp lý về việc trích lập và giải quyết và xử lý những khoản dự trữ giảm giá hàng tồn dư, tổn thất những khoản góp vốn đầu tư, nợ phải thu khó đòi và Bảo hành loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, khu công trình kiến thiết xây dựng tại doanh nghiệp .4. Việc trích lập và sử dụng dự trữ rủi ro đáng tiếc so với trái phiếu đặc biệt quan trọng do Công ty quản lý tài sản của những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán Nước Ta phát hành để mua nợ xấu của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán thực thi theo pháp luật của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc mua, bán và giải quyết và xử lý nợ xấu của Công ty quản lý tài sản của những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán Nước Ta .5. Các khoản nợ mà nhà nước, Thủ tướng nhà nước có pháp luật đơn cử về phân loại nợ, trích lập dự trữ rủi ro đáng tiếc, giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc khác với pháp luật tại Thông tư này thì tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế thực thi theo lao lý đó của nhà nước, Thủ tướng nhà nước .

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này vận dụng so với :a ) Tổ chức tín dụng thanh toán, gồm có : ngân hàng nhà nước thương mại và tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phi ngân hàng nhà nước, trừ tổ chức triển khai tín dụng thanh toán đang được trấn áp đặc biệt quan trọng thực thi theo pháp luật của pháp lý về trấn áp đặc biệt quan trọng tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ;b ) Chi nhánh ngân hàng nhà nước quốc tế .2. Chi nhánh ngân hàng nhà nước quốc tế vận dụng chủ trương dự trữ rủi ro đáng tiếc của ngân hàng nhà nước quốc tế để phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự trữ rủi ro đáng tiếc phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đồng ý với điều kiện kèm theo chủ trương dự trữ rủi ro đáng tiếc của ngân hàng nhà nước quốc tế tiên tiến và phát triển và ưu việt hơn so với pháp luật tại Điều 10 Thông tư này. Hồ sơ, trình tự, thủ tục để được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đồng ý vận dụng chủ trương dự trữ rủi ro đáng tiếc của ngân hàng nhà nước quốc tế theo lao lý tại khoản 3, khoản 4 Điều 11 Thông tư này .3. Chi nhánh ngân hàng nhà nước quốc tế đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đồng ý vận dụng chủ trương dự trữ rủi ro đáng tiếc của ngân hàng nhà nước quốc tế trước ngày Thông tư này có hiệu lực hiện hành thi hành, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được Ngân hàng Nhà nước đồng ý chấp thuận vận dụng chủ trương dự trữ rủi ro đáng tiếc của ngân hàng nhà nước quốc tế theo khoản 2 Điều này triển khai theo lao lý của ngân hàng nhà nước quốc tế. Trong quy trình thanh tra, giám sát, nếu Ngân hàng Nhà nước nhìn nhận chủ trương dự trữ rủi ro đáng tiếc của ngân hàng nhà nước quốc tế không phản ánh được khá đầy đủ mức độ rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán trong hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước thực tiễn tại Nước Ta, Ngân hàng Nhà nước hoàn toàn có thể nhu yếu Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế triển khai phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự trữ rủi ro đáng tiếc theo pháp luật tại Thông tư này .

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Rủi ro tín dụng thanh toán trong hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước ( sau đây gọi tắt là rủi ro đáng tiếc ) là năng lực xảy ra tổn thất so với nợ của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế do khách hàng không có năng lực trả được một phần hoặc hàng loạt nợ của mình theo hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác ( sau đây gọi chung là thỏa thuận hợp tác ) với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế .2. Khoản nợ là số tiền tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế đã gửi, giao dịch thanh toán, giải ngân cho vay từng lần ( so với trường hợp mỗi lần giải ngân cho vay có một thời hạn, kỳ hạn trả nợ khác nhau ) hoặc số tiền tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế đã giải ngân cho vay theo hợp đồng ( so với trường hợp nhiều lần giải ngân cho vay nhưng có cùng thời hạn, kỳ hạn trả nợ ) so với nợ mà khách hàng chưa hoàn trả .3. Dự phòng rủi ro đáng tiếc là số tiền được trích lập và hạch toán vào ngân sách hoạt động giải trí để dự trữ cho những rủi ro đáng tiếc hoàn toàn có thể xảy ra so với nợ của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế. Dự phòng rủi ro đáng tiếc gồm dự trữ đơn cử và dự trữ chung .4. Dự phòng đơn cử là số tiền được trích lập để dự trữ cho những rủi ro đáng tiếc hoàn toàn có thể xảy ra so với từng khoản nợ đơn cử .5. Dự phòng chung là số tiền được trích lập để dự trữ cho những rủi ro đáng tiếc hoàn toàn có thể xảy ra nhưng chưa xác lập được khi trích lập dự trữ đơn cử .6. Khoản nợ quá hạn là khoản nợ mà khách hàng không trả được đúng hạn một phần hoặc hàng loạt nợ gốc và / hoặc lãi theo thỏa thuận hợp tác với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế. Đối với khoản cấp tín dụng thanh toán dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng thanh toán, khoản nợ quá hạn là khoản nợ mà khách hàng sử dụng thẻ không trả được nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ đến hạn thanh toán giao dịch của mình theo thỏa thuận hợp tác phát hành, sử dụng, thanh toán giao dịch thẻ tín dụng thanh toán với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế .7. Nợ cơ cấu tổ chức lại thời hạn trả nợ là nợ được cơ cấu tổ chức lại thời hạn trả nợ theo lao lý của Ngân hàng Nhà nước .8. Nợ xấu ( NPL ) là nợ xấu nội bảng, gồm nợ thuộc những nhóm 3, 4 và 5 .9. Tỷ lệ nợ xấu là tỷ suất giữa nợ xấu so với tổng những khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 5 .10. Tỷ lệ cấp tín dụng thanh toán xấu là tỷ suất giữa tổng của nợ xấu và cam kết ngoại bảng từ nhóm 3 đến nhóm 5 so với tổng những khoản nợ và cam kết ngoại bảng từ nhóm 1 đến nhóm 5 .11. Khách hàng là tổ chức triển khai ( gồm có cả tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế ), cá thể, những chủ thể khác theo pháp luật của pháp luật dân sự có nghĩa vụ và trách nhiệm hoặc hoàn toàn có thể phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ, thanh toán giao dịch cho tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế theo thỏa thuận hợp tác .12. Sử dụng dự trữ rủi ro đáng tiếc gồm có sử dụng dự trữ để giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc và sử dụng dự trữ để giải quyết và xử lý tổn thất về gia tài so với khoản nợ, đơn cử :a ) Sử dụng dự trữ để giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc là việc tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế chuyển khoản qua ngân hàng nợ được giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc ra hạch toán trên những thông tin tài khoản ngoại bảng và liên tục theo dõi, có giải pháp để tịch thu nợ khá đầy đủ theo thỏa thuận hợp tác đã ký với khách hàng pháp luật tại Điều 16 Thông tư này ;b ) Sử dụng dự trữ để giải quyết và xử lý tổn thất về gia tài so với khoản nợ pháp luật tại Điều 18 Thông tư này .

Điều 4. Thu thập số liệu, thông tin khách hàng và công nghệ thông tin

1. Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế có giải pháp và liên tục triển khai việc tích lũy, khai thác thông tin, số liệu về khách hàng, gồm có cả thông tin từ Trung tâm tin tức tín dụng thanh toán vương quốc Nước Ta ( CIC ), công ty thông tin tín dụng thanh toán theo lao lý của pháp lý để :a ) Xây dựng, sửa đổi, bổ trợ mạng lưới hệ thống xếp hạng tín dụng thanh toán nội bộ, lao lý nội bộ về cấp tín dụng thanh toán, quản trị nợ, chủ trương dự trữ rủi ro đáng tiếc ;b ) Theo dõi, nhìn nhận tình hình kinh tế tài chính, năng lực trả nợ của khách hàng sau khi đã xếp hạng theo mạng lưới hệ thống xếp hạng tín dụng thanh toán nội bộ, có giải pháp quản trị rủi ro đáng tiếc, quản trị chất lượng tín dụng thanh toán tương thích ;c ) Thực hiện tự phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập dự trữ rủi ro đáng tiếc và sử dụng dự trữ rủi ro đáng tiếc theo lao lý tại Thông tư này .2. Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống công nghệ thông tin trong toàn mạng lưới hệ thống phân phối nhu yếu quản lý số liệu, thông tin khách hàng, quản lý và vận hành và quản trị mạng lưới hệ thống xếp hạng tín dụng thanh toán nội bộ, quản trị rủi ro đáng tiếc, thực thi phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự trữ rủi ro đáng tiếc .

Điều 5. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ

1. Hệ thống xếp hạng tín dụng thanh toán nội bộ là mạng lưới hệ thống gồm :a ) Các bộ chỉ tiêu kinh tế tài chính và phi kinh tế tài chính, những quá trình nhìn nhận năng lực trả nợ, giao dịch thanh toán của khách hàng trên cơ sở định tính và định lượng về mặt kinh tế tài chính, tình hình kinh doanh thương mại, quản trị, uy tín của khách hàng ;b ) Phương pháp nhìn nhận xếp hạng cho từng nhóm đối tượng người dùng khách hàng khác nhau, kể cả những đối tượng người dùng bị hạn chế cấp tín dụng thanh toán và những người có liên quan của đối tượng người tiêu dùng này .2. Hệ thống xếp hạng tín dụng thanh toán nội bộ phải được kiến thiết xây dựng theo những nguyên tắc sau :a ) Xây dựng trên cơ sở số liệu, thông tin của tổng thể khách hàng đã tích lũy được trong thời hạn tối thiểu 01 ( một ) năm liền kề trước năm thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống xếp hạng tín dụng thanh toán nội bộ ;b ) Ít nhất mỗi năm một lần, mạng lưới hệ thống xếp hạng tín dụng thanh toán nội bộ phải được xem xét, sửa đổi, bổ trợ trên cơ sở số liệu, thông tin khách hàng tích lũy được trong năm ;c ) Có lao lý những mức xếp hạng tương ứng với mức độ rủi ro đáng tiếc từ thấp đến cao ;d ) Được Hội đồng quản trị ( so với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán là công ty CP ), Hội đồng thành viên ( so với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán là công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn ), Tổng giám đốc hoặc Giám đốc ( so với Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế ) phê duyệt vận dụng .

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để xếp hạng khách hàng theo định kỳ hoặc khi cần thiết, làm cơ sở cho việc xét duyệt cấp tín dụng, quản lý chất lượng tín dụng, xây dựng chính sách dự phòng rủi ro phù hợp với phạm vi hoạt động, đối tượng khách hàng và tình hình thực tế của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng không bắt buộc phải có hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ.

4. Trong thời hạn 10 ( mười ) ngày kể từ ngày phát hành, sửa đổi, bổ trợ mạng lưới hệ thống xếp hạng tín dụng thanh toán nội bộ, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện hoặc phương tiện đi lại điện tử cho Ngân hàng Nhà nước theo lao lý tại khoản 5 Điều này những văn bản sau :

a) Đối với trường hợp ban hành mới:
(i) Văn bản báo cáo về việc ban hành, áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ;
(ii) Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, tài liệu mô tả về hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, quy trình thu thập thông tin, số liệu về khách hàng, xếp hạng khách hàng;
(iii) Hướng dẫn sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, bao gồm cả việc phân cấp, ủy quyền trong việc thu thập thông tin, số liệu về khách hàng, xếp hạng khách hàng.

b) Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung:
(i) Văn bản báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, trong đó báo cáo rõ lý do sửa đổi, bổ sung;
(ii) Các văn bản sửa đổi, bổ sung hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và hướng dẫn sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ.

5. Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế gửi báo cáo giải trình cho Ngân hàng Nhà nước theo lao lý tại khoản 4 Điều này như sau :a ) Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế gửi báo cáo giải trình cho Ngân hàng Nhà nước ( Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng nhà nước ), trừ trường hợp pháp luật tại điểm b Khoản này ;b ) Chi nhánh ngân hàng nhà nước quốc tế thuộc đối tượng thanh tra, giám sát bảo đảm an toàn vi mô của Ngân hàng Nhà nước Trụ sở tỉnh, thành phố thường trực Trung ương gửi báo cáo giải trình cho Ngân hàng Nhà nước Trụ sở tỉnh, thành phố thường trực Trung ương đó .

Điều 6. Quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý nợ, chính sách dự phòng rủi ro

1. Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải phát hành lao lý nội bộ về cấp tín dụng thanh toán, quản trị nợ, chủ trương dự trữ rủi ro đáng tiếc .2. Quy định nội bộ về cấp tín dụng thanh toán, quản trị nợ tối thiểu phải phân phối những nhu yếu sau :a ) Được kiến thiết xây dựng trên cơ sở thông tin, số liệu khách hàng đã tích lũy được, tác dụng xếp hạng khách hàng theo mạng lưới hệ thống xếp hạng tín dụng thanh toán nội bộ ;b ) Được sử dụng thống nhất trong toàn mạng lưới hệ thống, làm cơ sở để thẩm định và đánh giá, phê duyệt cấp tín dụng thanh toán, quản trị nợ so với khách hàng đơn cử ;c ) Có pháp luật chủ trương tín dụng thanh toán so với khách hàng, trong đó gồm có pháp luật về điều kiện kèm theo cấp tín dụng thanh toán, hạn mức cấp tín dụng thanh toán, lãi suất vay, hồ sơ, trình tự, thủ tục, quy trình tiến độ thẩm định và đánh giá, phê duyệt cấp tín dụng thanh toán, quản trị nợ ;d ) Có lao lý về quản trị nhằm mục đích bảo vệ tuân thủ lao lý của Ngân hàng Nhà nước về những tỷ suất bảo vệ bảo đảm an toàn trong hoạt động giải trí của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế ;đ ) Có lao lý về nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền hạn của những đơn vị chức năng, cá thể trong việc thẩm định và đánh giá, phê duyệt cấp tín dụng thanh toán, quản trị chất lượng tín dụng thanh toán, quản lý tài sản bảo vệ ;e ) Có pháp luật về tiến trình, nội dung kiểm tra, trấn áp trước, trong và sau khi cấp tín dụng thanh toán ;g ) Có lao lý về giải pháp bảo vệ, đánh giá và thẩm định và quản lý tài sản bảo vệ ;h ) Có lao lý về định giá gia tài bảo vệ, gồm có nguyên tắc, định kỳ, chiêu thức, quy trình tiến độ và nghĩa vụ và trách nhiệm của từng đơn vị chức năng, cá thể có liên quan đến việc định giá gia tài bảo vệ theo lao lý của pháp lý để bảo vệ giá trị gia tài bảo vệ tương thích với giá trị thị trường khi tính số tiền trích lập dự trữ đơn cử theo pháp luật tại Thông tư này ;i ) Có pháp luật về những giải pháp tịch thu nợ .3. Chính sách dự trữ rủi ro đáng tiếc tối thiểu phải cung ứng những nhu yếu sau :a ) Phù hợp với những lao lý của pháp lý về chính sách kế toán, kinh tế tài chính và báo cáo giải trình, thống kê ;b ) Có tiến trình tích lũy thông tin, số liệu về khách hàng, bảo vệ phân loại nợ, cam kết ngoại bảng đúng mực, quản trị nợ xấu, quản lý số dư cấp tín dụng thanh toán xấu, trích lập khá đầy đủ dự trữ rủi ro đáng tiếc theo lao lý ;c ) Có lao lý đơn cử về việc phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, mức trích, giải pháp trích lập dự trữ rủi ro đáng tiếc và việc sử dụng dự trữ rủi ro đáng tiếc trong hoạt động giải trí so với từng đối tượng người dùng khách hàng theo định kỳ, đột xuất ;d ) Có pháp luật quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của những đơn vị chức năng, cá thể trong việc phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự trữ rủi ro đáng tiếc trong hoạt động giải trí ;đ ) Có chính sách kiểm tra, giám sát và báo cáo giải trình những nội dung lao lý từ điểm a đến điểm d Khoản này .

Điều 7. Báo cáo về quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý nợ, chính sách dự phòng rủi ro

1. Trong thời hạn 10 ( mười ) ngày, kể từ ngày phát hành, sửa đổi, bổ trợ lao lý nội bộ về cấp tín dụng thanh toán, quản trị nợ, chủ trương dự trữ rủi ro đáng tiếc, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện hoặc phương tiện đi lại điện tử cho Ngân hàng Nhà nước theo pháp luật tại khoản 2 Điều này 01 bộ hồ sơ gồm những văn bản sau :

a) Đối với trường hợp ban hành mới:
(i) Văn bản báo cáo về việc ban hành quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý nợ, chính sách dự phòng rủi ro;
(ii) Quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý nợ, chính sách dự phòng rủi ro.

b) Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung:
(i) Văn bản báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý nợ, chính sách dự phòng rủi ro, trong đó báo cáo rõ lý do sửa đổi, bổ sung;
(ii) Các văn bản sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý nợ, chính sách dự phòng rủi ro.

2. Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế gửi báo cáo giải trình cho Ngân hàng Nhà nước theo lao lý tại khoản 1 Điều này như sau :a ) Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế gửi báo cáo giải trình cho Ngân hàng Nhà nước ( Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng nhà nước ), trừ trường hợp lao lý tại điểm b Khoản này ;b ) Chi nhánh ngân hàng nhà nước quốc tế thuộc đối tượng thanh tra, giám sát bảo đảm an toàn vi mô của Ngân hàng Nhà nước Trụ sở tỉnh, thành phố thường trực Trung ương gửi báo cáo giải trình cho Ngân hàng Nhà nước Trụ sở tỉnh, thành phố thường trực Trung ương đó .

Điều 8. Thời điểm, trình tự phân loại, trích lập dự phòng rủi ro

1. Ít nhất mỗi tháng một lần, trong 07 (bảy) ngày đầu tiên của tháng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 1, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 Thông tư này tự thực hiện phân loại nợ, cam kết ngoại bảng đến thời điểm cuối ngày cuối cùng của tháng trước liền kề, trích lập dự phòng rủi ro theo kết quả tự phân loại nợ, cam kết ngoại bảng và gửi kết quả tự phân loại nợ, cam kết ngoại bảng cho CIC.
Ngoài thời điểm phân loại nêu trên, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tự thực hiện phân loại nợ, cam kết ngoại bảng theo quy định nội bộ.

2. Trong thời hạn 03 ( ba ) ngày kể từ ngày nhận được hiệu quả tự phân loại nợ, cam kết ngoại bảng của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế pháp luật tại khoản 1 Điều này, CIC tổng hợp list khách hàng theo nhóm nợ có mức độ rủi ro đáng tiếc cao nhất mà những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế đã tự phân loại và phân phối cho tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế .3. Trong thời hạn 03 ( ba ) ngày kể từ ngày nhận được list khách hàng do CIC cung ứng theo pháp luật tại khoản 2 Điều này, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế :

a) Điều chỉnh nhóm nợ theo nhóm nợ của danh sách khách hàng do CIC cung cấp.
Trường hợp kết quả tự phân loại nợ, cam kết ngoại bảng của khách hàng theo quy định tại khoản 1 Điều này thấp hơn nhóm nợ theo danh sách khách hàng do CIC cung cấp, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải điều chỉnh kết quả phân loại nợ, cam kết ngoại bảng theo nhóm nợ của khách hàng do CIC cung cấp;

b ) Căn cứ tác dụng kiểm soát và điều chỉnh nhóm nợ tại điểm a Khoản này để kiểm soát và điều chỉnh số tiền trích lập dự trữ rủi ro đáng tiếc của tháng sau cuối của quý .4. Căn cứ tác dụng thanh tra, giám sát và thông tin tín dụng thanh toán có liên quan, Ngân hàng Nhà nước có quyền nhu yếu tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế triển khai việc nhìn nhận, phân loại lại những khoản nợ đơn cử và trích lập dự trữ vừa đủ, tương thích với mức độ rủi ro đáng tiếc của những khoản nợ đó .

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1
PHÂN LOẠI NỢ VÀ CAM KẾT NGOẠI BẢNG

Điều 9. Nguyên tắc tự phân loại

1. Toàn bộ dư nợ và số dư cam kết ngoại bảng của một khách hàng tại một tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải được phân loại vào cùng một nhóm nợ. Đối với khách hàng có từ hai khoản nợ và / hoặc cam kết ngoại bảng trở lên tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế mà có bất kể một khoản nợ hoặc cam kết ngoại bảng nào bị phân loại vào nhóm có mức độ rủi ro đáng tiếc cao hơn những khoản nợ hoặc cam kết ngoại bảng khác thì tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế đó phải phân loại lại những khoản nợ và / hoặc cam kết ngoại bảng còn lại của khách hàng vào nhóm có mức độ rủi ro đáng tiếc cao nhất .2. Đối với khoản cấp tín dụng thanh toán hợp vốn, từng tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế tham gia cấp tín dụng thanh toán hợp vốn có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin cho tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế là thành viên tham gia cấp tín dụng thanh toán hợp vốn về tác dụng tự phân loại nợ theo pháp luật tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này .3. Đối với khoản ủy thác cấp tín dụng thanh toán mà bên nhận ủy thác chưa giải ngân cho vay hết số tiền đã ủy thác theo hợp đồng ủy thác, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế ủy thác phải phân loại số tiền đã ủy thác nhưng chưa giải ngân cho vay như thể một khoản cho vay so với bên nhận ủy thác. Thời gian quá hạn được xác lập từ thời gian bên nhận ủy thác không giải ngân cho vay đúng theo thời hạn giải ngân cho vay pháp luật tại hợp đồng ủy thác .4. Đối với khoản nợ đã bán ( trừ khoản nợ đã được sử dụng dự trữ để giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc ) nhưng chưa thu được không thiếu tiền bán nợ thì tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế bán nợ phân loại số tiền chưa thu được như là khoản nợ chưa bán .5. Đối với khoản nợ đã mua, tại thời gian mua nợ tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế mua nợ phân loại số tiền mua nợ vào nhóm nợ có mức độ rủi ro đáng tiếc không thấp hơn nhóm nợ mà khoản nợ đó đã được phân loại tại thời gian phân loại nợ gần nhất trước khi mua và liên tục triển khai phân loại số tiền mua nợ như khoản nợ tại chính tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế .6. Đối với số tiền mua, ủy thác cho tổ chức triển khai khác ( gồm có cả tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế ) mua trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phân loại số tiền mua trái phiếu như thể một khoản cho vay không có bảo vệ so với bên phát hành trái phiếu, trừ trường hợp trái phiếu doanh nghiệp được bảo vệ thanh toán giao dịch bằng gia tài .7. Đối với khoản chiết khấu những công cụ chuyển nhượng ủy quyền và sách vở có giá khác :a ) Dưới hình thức mua có kỳ hạn : Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phân loại khoản chiết khấu như thể một khoản cho vay so với người thụ hưởng ;b ) Dưới hình thức mua có bảo lưu quyền truy đòi : tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phân loại khoản chiết khấu như thể một khoản cho vay so với người phát hành ( trừ sách vở có giá là trái phiếu nhà nước, trái phiếu được nhà nước bảo lãnh, trái phiếu chính quyền sở tại địa phương ). Trường hợp triển khai quyền truy đòi, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phân loại khoản chiết khấu như thể một khoản cho vay so với người thụ hưởng .

8. Đối với các khoản nợ vi phạm pháp luật quy định tại điểm c(iv) khoản 1 Điều 10 Thông tư này, tại thời điểm phát hiện vi phạm, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ra ngay quyết định thu hồi theo quy định của pháp luật.
Đối với các khoản nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ra quyết định thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra.
Đối với các khoản nợ vi phạm pháp luật quy định tại điểm c(iv) khoản 1 Điều 10 Thông tư này, các khoản nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và trong thời gian chưa thu hồi được theo quyết định thu hồi, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định tại Thông tư này.

9. Đối với khoản nợ theo hình thức bao thanh toán giao dịch, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phân loại khoản bao giao dịch thanh toán như thể một khoản cho vay so với bên mua hàng trong thời hạn bao thanh toán giao dịch. Trường hợp thực thi quyền truy đòi, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phân loại khoản nợ như thể một khoản cho vay so với bên bán hàng .10. Đối với những khoản cho vay, tiền gửi của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán tương hỗ tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán đang được trấn áp đặc biệt quan trọng theo lao lý tại khoản 9 Điều 148 đ Luật Các tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ( đã sửa đổi, bổ trợ ), tổ chức triển khai tín dụng thanh toán tương hỗ được phân loại vào nhóm nợ đủ tiêu chuẩn và không phải kiểm soát và điều chỉnh nhóm nợ theo list khách hàng do CIC phân phối lao lý tại khoản 3 Điều 8 Thông tư này ( nếu có ) .11. Đối với khoản mua và bán lại trái phiếu nhà nước, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phân loại số tiền đã giao dịch thanh toán để mua như thể một khoản cho vay so với bên bán trong thanh toán giao dịch mua ( thanh toán giao dịch lần 1 ) theo pháp luật của pháp lý về ĐK, lưu ký, niêm yết, thanh toán giao dịch và giao dịch thanh toán thanh toán giao dịch công cụ nợ của nhà nước, trái phiếu được nhà nước bảo lãnh do ngân hàng nhà nước chủ trương phát hành và trái phiếu chính quyền sở tại địa phương .12. Đối với số tiền mua kỳ phiếu, tín phiếu, chứng từ tiền gửi do tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế khác phát hành, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phân loại số tiền mua như một khoản cho vay so với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phát hành .

Điều 10. Phân loại nợ và cam kết ngoại bảng theo phương pháp định lượng

1. Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế thực thi phân loại nợ ( trừ những khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng ) theo 05 nhóm như sau :

a) Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm:
(i) Khoản nợ trong hạn và được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn;
(ii) Khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày và được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi còn lại đúng thời hạn;
(iii) Khoản nợ được phân loại vào nhóm 1 theo quy định tại khoản 2 Điều này.

b) Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm:
(i) Khoản nợ quá hạn đến 90 ngày, trừ khoản nợ quy định tại điểm a (ii) Khoản này, khoản 3 Điều này;
(ii) Khoản nợ được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu còn trong hạn, trừ khoản nợ quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 Điều này;
(iii) Khoản nợ được phân loại vào nhóm 2 theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

c) Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm:
(i) Khoản nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày, trừ khoản nợ quy định tại khoản 3 Điều này;
(ii) Khoản nợ gia hạn nợ lần đầu còn trong hạn, trừ khoản nợ quy định tại  điểm b khoản 2, khoản 3 Điều này;
(iii) Khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo thỏa thuận, trừ khoản nợ quy định tại khoản 3 Điều này;
(iv) Khoản nợ thuộc một trong các trường hợp sau đây chưa thu hồi được trong thời gian dưới 30 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi:
– Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5, 6 Điều 126 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung);
– Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 127 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung);
– Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 5 Điều 128 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung);
(v) Khoản nợ trong thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra;
(vi) Khoản nợ phải thu hồi theo quyết định thu hồi nợ trước hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do khách hàng vi phạm thỏa thuận với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa thu hồi được trong thời gian dưới 30 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi;
(vii) Khoản nợ được phân loại vào nhóm 3 theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này;
(viii) Khoản nợ phải phân loại vào nhóm 3 theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư này.

d) Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm:
(i) Khoản nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày, trừ khoản nợ quy định tại khoản 3 Điều này;
(ii) Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn đến 90 ngày theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu, trừ khoản nợ quy định tại khoản 3 Điều này;
(iii) Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai còn trong hạn, trừ khoản nợ quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 Điều này;
(iv) Khoản nợ quy định tại điểm c(iv) khoản 1 Điều này chưa thu hồi được trong thời gian từ 30 ngày đến 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi;
(v) Khoản nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra nhưng quá thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra đến 60 ngày mà chưa thu hồi được;
(vi) Khoản nợ phải thu hồi theo quyết định thu hồi nợ trước hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do khách hàng vi phạm thỏa thuận với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa thu hồi được trong thời gian từ 30 ngày đến 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi;
(vii) Khoản nợ được phân loại vào nhóm 4 theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này;
(viii) Khoản nợ phải phân loại vào nhóm 4 theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư này.

đ) Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm:
(i) Khoản nợ quá hạn trên 360 ngày;
(ii) Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 91 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu;
(iii) Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai;
(iv) Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, trừ khoản nợ quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
(v) Khoản nợ quy định tại điểm c(iv) khoản 1 Điều này chưa thu hồi được trên 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi;
(vi) Khoản nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra nhưng quá thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra trên 60 ngày mà chưa thu hồi được;
(vii) Khoản nợ phải thu hồi theo quyết định thu hồi nợ trước hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do khách hàng vi phạm thỏa thuận với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa thu hồi được trên 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi;
(viii) Khoản nợ của khách hàng là tổ chức tín dụng đang được kiểm soát đặc biệt, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang bị phong tỏa vốn và tài sản;
(ix) Khoản nợ được phân loại vào nhóm 5 theo quy định tại khoản 3 Điều này;
(x) Khoản nợ phải phân loại vào nhóm 5 theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư này.

2. Khoản nợ được phân loại vào nhóm nợ có rủi ro đáng tiếc thấp hơn trong những trường hợp sau đây :

a) Đối với khoản nợ quá hạn, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phân loại lại vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn (kể cả nhóm 1) khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
(i) Khách hàng đã trả đầy đủ phần nợ gốc và lãi bị quá hạn (kể cả lãi áp dụng đối với nợ gốc quá hạn) và nợ gốc và lãi của các kỳ hạn trả nợ tiếp theo trong thời gian tối thiểu 03 (ba) tháng đối với nợ trung hạn, dài hạn, 01 (một) tháng đối với nợ ngắn hạn, kể từ ngày bắt đầu trả đầy đủ nợ gốc và lãi bị quá hạn;
(ii) Có tài liệu, hồ sơ chứng minh việc khách hàng đã trả nợ;
(iii) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có đủ cơ sở thông tin, tài liệu đánh giá khách hàng có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và lãi còn lại đúng thời hạn.

 b) Đối với nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phân loại lại vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn (kể cả nhóm 1) khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
(i) Khách hàng đã trả đầy đủ nợ gốc và lãi theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại trong thời gian tối thiểu 03 (ba) tháng đối với nợ trung hạn, dài hạn, 01 (một) tháng đối với nợ ngắn hạn, kể từ ngày bắt đầu trả đầy đủ nợ gốc và lãi theo thời hạn được cơ cấu lại;
(ii) Có tài liệu, hồ sơ chứng minh việc khách hàng đã trả nợ;
(iii) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có đủ cơ sở thông tin, tài liệu để đánh giá khách hàng có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và lãi còn lại đúng thời hạn đã được cơ cấu lại.

3. Khoản nợ được phân loại vào nhóm nợ có rủi ro đáng tiếc cao hơn trong những trường hợp sau đây :a ) Các chỉ tiêu về năng lực sinh lời, năng lực giao dịch thanh toán, tỷ suất nợ trên vốn, dòng tiền, năng lực trả nợ của khách hàng suy giảm liên tục qua 03 lần nhìn nhận, phân loại nợ liên tục ;b ) Khách hàng không phân phối khá đầy đủ, kịp thời và trung thực những thông tin theo nhu yếu của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế để nhìn nhận năng lực trả nợ của khách hàng ;c ) Khoản nợ đã được phân loại vào nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 theo pháp luật tại điểm a, b Khoản này từ 01 ( một ) năm trở lên nhưng không đủ điều kiện kèm theo phân loại vào nhóm nợ có rủi ro đáng tiếc thấp hơn ;d ) Khoản nợ mà hành vi cấp tín dụng thanh toán bị xử phạt vi phạm hành chính theo lao lý của pháp lý .4. Phân loại cam kết ngoại bảng và khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng :

a) Phân loại cam kết ngoại bảng:
(i) Phân loại vào nhóm 1 nếu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá khách hàng có khả năng thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo cam kết;
(ii) Phân loại vào nhóm 2 trở lên nếu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá khách hàng không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ theo cam kết;
(iii) Phân loại vào nhóm 3 trở lên đối với cam kết ngoại bảng thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm c (iv) khoản 1 Điều này.

b) Phân loại khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng:
(i) Ngày quá hạn được tính ngay từ ngày tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện nghĩa vụ theo cam kết;
(ii) Khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng được phân loại như sau:
– Phân loại vào nhóm 3 nếu quá hạn dưới 30 ngày;
– Phân loại vào nhóm 4 nếu quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày;
– Phân loại vào nhóm 5 nếu quá hạn từ 90 ngày trở lên.
Trường hợp khoản trả thay phân loại vào nhóm rủi ro thấp hơn nhóm mà cam kết ngoại bảng được trả thay đã phân loại theo quy định tại điểm a (ii), điểm a (iii) Khoản này thì phải chuyển vào nhóm mà cam kết ngoại bảng đó đã phân loại.

Điều 11. Phân loại nợ và cam kết ngoại bảng theo phương pháp định tính

1. Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phân loại nợ, cam kết ngoại bảng theo 05 nhóm như sau :

a) Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm:
Các khoản nợ được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn.
Các cam kết ngoại bảng được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là khách hàng có khả năng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo cam kết.

b) Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm:
Các khoản nợ được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi nhưng có dấu hiệu khách hàng suy giảm khả năng trả nợ.
Các cam kết ngoại bảng được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là khách hàng có khả năng thực hiện nghĩa vụ theo cam kết nhưng có dấu hiệu suy giảm khả năng thực hiện cam kết.

c) Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm:
Các khoản nợ được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là không có khả năng thu hồi nợ gốc và lãi khi đến hạn. Các khoản nợ này được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là có khả năng tổn thất.
Các cam kết ngoại bảng được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là khách hàng không có khả năng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo cam kết.
Nợ phải phân loại vào nhóm 3 theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư này.

d) Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm:
Các khoản nợ được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là có khả năng tổn thất cao.
Các cam kết ngoại bảng mà khả năng khách hàng không thực hiện cam kết là rất cao.
Nợ phải phân loại vào nhóm 4 theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư này.

đ) Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm:
Các khoản nợ được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là không còn khả năng thu hồi, có khả năng mất vốn.
Các cam kết ngoại bảng mà khách hàng không còn khả năng thực hiện nghĩa vụ cam kết.
Nợ phải phân loại vào nhóm 5 theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư này.

2. Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế triển khai phân loại nợ, cam kết ngoại bảng theo lao lý tại khoản 1 Điều này phải cung ứng vừa đủ những nhu yếu sau đây :a ) Có Hệ thống xếp hạng tín dụng thanh toán nội bộ tương thích với hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, đối tượng người tiêu dùng khách hàng, đặc thù rủi ro đáng tiếc của khoản nợ và có thời hạn thử nghiệm tối thiểu 01 ( một ) năm ;b ) Có chủ trương dự trữ rủi ro đáng tiếc theo pháp luật tại khoản 3 Điều 6 Thông tư này ;c ) Có chủ trương quản trị rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán, quy mô giám sát rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán, giải pháp xác lập, đo lường và thống kê rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán ( trong đó gồm có phương pháp nhìn nhận về năng lực trả nợ của khách hàng theo hợp đồng tín dụng thanh toán, gia tài bảo vệ, năng lực tịch thu nợ ) và quản trị nợ ;d ) Phân định rõ ràng nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) trong việc phê duyệt, triển khai và kiểm tra triển khai Hệ thống xếp hạng tín dụng thanh toán nội bộ, chủ trương dự trữ rủi ro đáng tiếc của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế và tính độc lập của những bộ phận quản trị rủi ro đáng tiếc .3. Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước ( Bộ phận Một cửa ) 01 ( một ) bộ hồ sơ ý kiến đề nghị Ngân hàng Nhà nước đồng ý chấp thuận phân loại nợ theo khoản 1 Điều này và khoản 2 Điều 2 Thông tư này, gồm những văn bản sau :a ) Văn bản của Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế ý kiến đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đồng ý được cho phép vận dụng chủ trương dự trữ rủi ro đáng tiếc của ngân hàng nhà nước quốc tế theo pháp luật tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này ; hoặc văn bản của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế ý kiến đề nghị Ngân hàng Nhà nước đồng ý chấp thuận được cho phép thực thi phân loại nợ, cam kết ngoại bảng theo phương pháp định tính lao lý tại khoản 1 Điều này, trong đó phải chứng tỏ cung ứng đủ những điều kiện kèm theo pháp luật tại khoản 2 Điều này ;b ) Bản sao chủ trương dự trữ rủi ro đáng tiếc của ngân hàng nhà nước quốc tế so với trường hợp lao lý tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này ; bản sao mạng lưới hệ thống xếp hạng tín dụng thanh toán nội bộ, chủ trương dự trữ rủi ro đáng tiếc, chủ trương quản trị rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán và những dự thảo văn bản hướng dẫn triển khai phân loại nợ, cam kết ngoại bảng và trích lập dự trữ rủi ro đáng tiếc của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế so với trường hợp pháp luật tại khoản 2 Điều này .

4. Trong thời gian 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 3 Điều này, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước có văn bản nêu rõ lý do.

5. Hệ thống xếp hạng tín dụng thanh toán nội bộ, chủ trương dự trữ rủi ro đáng tiếc, chủ trương quản trị rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán phải được tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế nhìn nhận lại hàng năm theo pháp luật tại Thông tư này và lao lý của Ngân hàng Nhà nước về mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộ của ngân hàng nhà nước thương mại, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế .6. Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được đồng ý chấp thuận triển khai phân loại nợ, cam kết ngoại bảng theo lao lý tại khoản 1 Điều này phải đồng thời thực thi phân loại nợ và cam kết ngoại bảng theo lao lý tại Điều 10 Thông tư này. Trường hợp tác dụng phân loại so với một khoản nợ và cam kết ngoại bảng theo pháp luật tại Điều 10 Thông tư này và khoản 1 Điều này khác nhau thì khoản nợ, cam kết ngoại bảng phải được phân loại vào nhóm có mức độ rủi ro đáng tiếc cao hơn. Thời gian tối thiểu phải triển khai phân loại nợ và cam kết ngoại bảng đồng thời theo Điều 10 và Điều 11 Thông tư này là 05 ( năm ) năm kể từ ngày được Ngân hàng Nhà nước được đồng ý chấp thuận .

Mục 2
TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG

Điều 12. Mức trích lập dự phòng cụ thể

1. Số tiền dự trữ đơn cử phải trích so với từng khách hàng được tính theo công thức sau :

Trong đó :
– R : Tổng số tiền dự trữ đơn cử phải trích của từng khách hàng ;

–  : là tổng số tiền dự phòng cụ thể của khách hàng từ số dư nợ thứ 1 đến thứ n.

Ri : là số tiền dự trữ đơn cử phải trích của khách hàng so với số dư nợ gốc của khoản nợ thứ i. Ri được xác lập theo công thức :
Ri = ( Ai – Ci ) x r
Trong đó :

Ai: Số dư nợ gốc thứ i.

Ci: Giá trị khấu trừ của tài sản bảo đảm, tài sản cho thuê tài chính, công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác trong hoạt động chiết khấu, mua bán lại trái phiếu Chính phủ (sau đây gọi chung là tài sản bảo đảm) của khoản nợ thứ i.

r: Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể theo nhóm được quy định tại khoản 2 Điều này.

Trường hợp Ci > Ai thì Ri được tính bằng 0 ( không ) .
2. Tỷ lệ trích lập dự trữ đơn cử so với từng nhóm nợ như sau :a ) Nhóm 1 : 0 % ;b ) Nhóm 2 : 5 % ;c ) Nhóm 3 : 20 % ;d ) Nhóm 4 : 50 % ;đ ) Nhóm 5 : 100 % .3. Tài sản bảo vệ để khấu trừ khi tính số tiền dự trữ đơn cử ( R ) lao lý tại khoản 1 Điều này phải cung ứng những điều kiện kèm theo sau :a ) Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế có quyền xử lý tài sản bảo vệ theo hợp đồng bảo vệ và theo pháp luật của pháp lý khi khách hàng không triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo thỏa thuận hợp tác ;b ) Thời gian xử lý tài sản bảo vệ theo dự kiến không quá 01 ( một ) năm so với gia tài bảo vệ không phải là bất động sản và không quá 02 ( hai ) năm so với gia tài bảo vệ là bất động sản, kể từ khi tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế có quyền triển khai xử lý tài sản bảo vệ ;c ) Tài sản bảo vệ phải tuân thủ pháp luật của pháp lý về thanh toán giao dịch bảo vệ và pháp lý khác có liên quan ;d ) Trường hợp gia tài bảo vệ không phân phối những điều kiện kèm theo pháp luật tại điểm a, b, c Khoản này thì giá trị khấu trừ của gia tài bảo vệ đó phải coi bằng 0 ( không ) .

4. Giá trị khấu trừ của tài sản bảo đảm được xác định bằng tích số giữa giá trị tài sản bảo đảm quy định tại khoản 5 Điều này với tỷ lệ khấu trừ đối với từng loại tài sản bảo đảm quy định tại khoản 6 Điều này.
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự xác định tỷ lệ khấu trừ đối với từng loại tài sản bảo đảm trên cơ sở đánh giá khả năng thu hồi khi xử lý tài sản bảo đảm đó nhưng không được vượt quá tỷ lệ khấu trừ tối đa đối với từng loại tài sản bảo đảm quy định tại khoản 6 Điều này.

5. Giá trị gia tài bảo vệ để tính khấu trừ khi trích lập dự trữ rủi ro đáng tiếc được xác lập như sau :a ) Vàng miếng : Giá mua vào tại trụ sở chính của doanh nghiệp, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán chiếm hữu thương hiệu vàng miếng tại thời gian cuối ngày của ngày có thanh toán giao dịch trước ngày trích lập dự trữ đơn cử ;b ) Chứng khoán đã niêm yết ( gồm có cả CP, chứng từ quỹ, sàn chứng khoán phái sinh, chứng quyền có bảo vệ đã niêm yết ) : Giá đóng cửa tại ngày gần nhất có thanh toán giao dịch trước ngày trích lập dự trữ đơn cử. Trường hợp sàn chứng khoán đã niêm yết trên thị trường mà không có thanh toán giao dịch trong vòng 30 ( ba mươi ) ngày trước ngày trích lập dự trữ và trường hợp tại ngày trích lập dự trữ, sàn chứng khoán bị hủy niêm yết hoặc bị đình chỉ thanh toán giao dịch hoặc bị ngừng thanh toán giao dịch, thì tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế xác lập giá trị gia tài bảo vệ theo lao lý tại điểm e Khoản này ;c ) Cổ phiếu đã ĐK thanh toán giao dịch trên mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch Upcom : Giá tham chiếu tại ngày thanh toán giao dịch liền kề gần nhất trước ngày trích lập dự trữ rủi ro đáng tiếc do Sở Giao dịch sàn chứng khoán công bố. Trường hợp CP của công ty CP đã ĐK thanh toán giao dịch trên mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch Upcom mà không có thanh toán giao dịch trong vòng 30 ( ba mươi ) ngày trước ngày trích lập dự trữ đơn cử và trường hợp tại ngày trích lập dự trữ, CP bị hủy niêm yết hoặc bị đình chỉ thanh toán giao dịch hoặc bị ngừng thanh toán giao dịch, thì tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế xác lập giá trị gia tài bảo vệ theo lao lý tại điểm e Khoản này ;d ) Trái phiếu nhà nước được niêm yết trên Sở thanh toán giao dịch sàn chứng khoán : Giá trung bình những mức giá thanh toán giao dịch trong phiên chào giá cam kết chắc như đinh theo lao lý của nhà nước về phát hành, ĐK, lưu ký, niêm yết và thanh toán giao dịch công cụ nợ của nhà nước trên đầu tư và chứng khoán ; những văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và những văn bản sửa đổi, bổ trợ hoặc thay thế sửa chữa ( nếu có ). Trường hợp không có mức giá thanh toán giao dịch trong phiên chào giá cam kết chắc như đinh nêu trên, giá trái phiếu để tính khấu trừ là trung bình những mức giá thanh toán giao dịch trên thị trường thứ cấp trong vòng 10 ( mười ) ngày thao tác gần nhất tính đến thời gian trích lập dự trữ rủi ro đáng tiếc. Trường hợp không có thanh toán giao dịch trong vòng 10 ( mười ) ngày thao tác gần nhất tính đến thời gian trích lập dự trữ rủi ro đáng tiếc thì tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế xác lập giá trị gia tài bảo vệ theo mệnh giá ;đ ) Trái phiếu chính quyền sở tại địa phương, trái phiếu nhà nước bảo lãnh và trái phiếu doanh nghiệp ( kể cả tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ) đã niêm yết, ĐK thanh toán giao dịch : Giá trung bình những mức giá thanh toán giao dịch trên thị trường thứ cấp trong vòng 10 ( mười ) ngày thao tác gần nhất trước ngày trích lập dự trữ rủi ro đáng tiếc do Sở Giao dịch sàn chứng khoán công bố. Trường hợp không có thanh toán giao dịch trong vòng 10 ( mười ) ngày tính đến ngày trích lập dự trữ đơn cử thì tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế xác lập giá trị gia tài bảo vệ theo mệnh giá ;

e) Chứng khoán chưa được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi do doanh nghiệp (kể cả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) phát hành: tính theo mệnh giá.
Trường hợp tại thời điểm trích lập dự phòng cụ thể, giá trị vốn chủ sở hữu thấp hơn giá trị vốn đầu tư thực tế của các chủ sở hữu ở tổ chức phát hành thì giá trị tài sản bảo đảm được xác định như sau:
Mệnh giá chứng khoán, giấy tờ có giá nhân (x) với vốn chủ sở hữu của tổ chức phát hành chia (:) cho vốn đầu tư thực tế của các chủ sở hữu ở tổ chức phát hành.
Trong đó: Vốn đầu tư thực tế của các chủ sở hữu ở tổ chức phát hành và vốn chủ sở hữu của tổ chức phát hành được xác định trên Bảng cân đối kế toán kỳ gần nhất trước ngày trích lập dự phòng cụ thể theo quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.
Trường hợp vốn chủ sở hữu của tổ chức phát hành âm, giá trị tài sản bảo đảm để khấu trừ (Ci) phải coi bằng 0 (không);

g) Tài sản cho thuê tài chính: Giá trị của tài sản cho thuê tài chính được định giá theo quy định tại điểm h Khoản này hoặc giá trị còn lại của tài sản cho thuê tài chính theo thời gian cho thuê được tính bằng công thức:
Giá trị tài sản cho thuê tài chính chia (:) cho thời gian cho thuê theo hợp đồng nhân (x) với thời gian thuê còn lại theo hợp đồng;

h) Việc xác định giá trị của tài sản bảo đảm để khấu trừ khi tính số tiền dự phòng cụ thể đối với động sản, bất động sản và các loại tài sản bảo đảm khác, trừ tài sản quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e Khoản này được thực hiện như sau:
(i) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật để xác định giá trị tài sản bảo đảm được khấu trừ khi tính số tiền trích lập dự phòng cụ thể cuối năm tài chính trong các trường hợp sau đây:
Tài sản bảo đảm mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài định giá từ 50 tỷ đồng trở lên đối với khoản nợ của khách hàng là người có liên quan của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các đối tượng bị hạn chế cấp tín dụng theo quy định tại Điều 127 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung); tài sản bảo đảm mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài định giá từ 200 tỷ đồng trở lên.
Kết quả định giá tài sản bảo đảm của tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sử dụng để xác định giá trị tài sản bảo đảm được khấu trừ khi tính số tiền trích lập dự phòng cụ thể.
Trường hợp tổ chức có chức năng thẩm định giá không đủ khả năng hoặc không có tổ chức có chức năng thẩm định giá định giá các tài sản bảo đảm thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sử dụng kết quả định giá theo quy định nội bộ quy định tại điểm h khoản 2 Điều 6 Thông tư này. Trường hợp không có văn bản định giá tài sản bảo đảm của tổ chức định giá và không xác định được giá trị tài sản bảo đảm theo quy định nội bộ thì giá trị tài sản bảo đảm để khấu trừ phải coi bằng 0 (không);
(ii) Trừ trường hợp quy định tại điểm h(i) Khoản này, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xác định giá trị tài sản bảo đảm để khấu trừ khi tính số tiền trích lập dự phòng cụ thể theo quy định nội bộ tại điểm h khoản 2 Điều 6 Thông tư này.

6. Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế xác lập tỷ suất khấu trừ đơn cử của từng loại gia tài bảo vệ theo nguyên tắc gia tài bảo vệ có năng lực thanh khoản càng thấp, mức dịch chuyển giá càng lớn thì tỷ suất khấu trừ gia tài bảo vệ càng thấp. Trong đó, tỷ suất khấu trừ tối đa so với gia tài bảo vệ được xác lập như sau :a ) Số dư tiền gửi, chứng từ tiền gửi của khách hàng bằng Đồng Việt Nam tại chính tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế : 100 % ;b ) Trái phiếu nhà nước, vàng miếng theo pháp luật của pháp lý về hoạt động giải trí kinh doanh thương mại vàng ; số dư tiền gửi, chứng từ tiền gửi của khách hàng bằng ngoại tệ tại chính tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế : 95 % ;

c) Trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; công cụ chuyển nhượng, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu do chính tổ chức tín dụng phát hành; số dư tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành:
– Có thời hạn còn lại dưới 1 năm: 95%;
– Có thời hạn còn lại từ 1 năm đến 5 năm: 85%;
– Có thời hạn còn lại trên 5 năm: 80%.

d ) Chứng khoán do những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác phát hành được niêm yết trên Sở thanh toán giao dịch sàn chứng khoán : 70 % ;đ ) Chứng khoán do doanh nghiệp ( trừ tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ) phát hành được niêm yết trên Sở thanh toán giao dịch sàn chứng khoán : 65 % ;

e) Chứng khoán chưa được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, giấy tờ có giá, trừ các khoản quy định tại điểm c Khoản này, do tổ chức tín dụng khác có đăng ký niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán phát hành: 50%;
Chứng khoán chưa được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, giấy tờ có giá, trừ các khoản quy định tại điểm c Khoản này, do tổ chức tín dụng khác không có đăng ký niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán phát hành: 30%;

g) Chứng khoán chưa được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, giấy tờ có giá do doanh nghiệp có đăng ký niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán phát hành: 30%;
Chứng khoán chưa được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, giấy tờ có giá do doanh nghiệp không có đăng ký niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán phát hành: 10%;

h ) Bất động sản : 50 % ;i ) Các loại gia tài bảo vệ khác : 30 % .7. Tổ chức tín dụng thanh toán trong thời hạn triển khai phương án cơ cấu tổ chức lại, hợp nhất, sáp nhập theo Đề án cơ cấu tổ chức lại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, gắn với giải quyết và xử lý nợ xấu được Thủ tướng nhà nước phê duyệt, có khó khăn vất vả về kinh tế tài chính báo cáo giải trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định hành động việc trích lập dự trữ rủi ro đáng tiếc ; trường hợp số tiền trích lập dự trữ rủi ro đáng tiếc lớn hơn chênh lệch thu chi từ tác dụng kinh doanh thương mại hàng năm ( chưa gồm có số tiền dự trữ rủi ro đáng tiếc đã tạm trích trong năm ) thì mức trích lập dự trữ rủi ro đáng tiếc tối thiểu bằng mức chênh lệch thu chi và tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phải theo dõi số tiền phải trích lập dự trữ rủi ro đáng tiếc không thiếu theo lao lý tại Thông tư này .

Điều 13. Mức trích lập dự phòng chung
Số tiền dự phòng chung phải trích được xác định bằng 0,75% tổng số dư các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 4, trừ các khoản sau đây:

1. Tiền gửi tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế theo pháp luật của pháp lý và tiền gửi tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ở quốc tế .2. Khoản cho vay, mua có kỳ hạn sách vở có giá giữa những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế tại Nước Ta .3. Khoản mua kỳ phiếu, tín phiếu, chứng từ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế khác phát hành trong nước .4. Khoản mua và bán lại trái phiếu nhà nước theo pháp luật tại điểm l khoản 1 Điều 1 Thông tư này .

Điều 14. Bổ sung và hoàn nhập số tiền dự phòng

1. Trường hợp số tiền dự trữ đơn cử và dự trữ chung còn lại của kỳ kế toán trước nhỏ hơn số tiền dự trữ đơn cử và dự trữ chung phải trích của kỳ kế toán trích lập, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải trích bổ trợ phần chênh lệch thiếu .2. Trường hợp số tiền dự trữ đơn cử và dự trữ chung còn lại của kỳ kế toán trước lớn hơn số tiền dự trữ đơn cử và dự trữ chung phải trích của kỳ kế toán trích lập, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải hoàn nhập phần chênh lệch thừa .

Mục 3
SỬ DỤNG DỰ PHÒNG RỦI RO

Điều 15. Hội đồng xử lý rủi ro

1. Thành phần của Hội đồng giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc :a ) Ngân hàng thương mại phải xây dựng Hội đồng giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc gồm 01 thành viên là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên làm quản trị ; 01 thành viên khác là thành viên của Ủy ban quản trị rủi ro đáng tiếc ; 01 thành viên khác là Tổng giám đốc ( Giám đốc ) và tối thiểu 02 thành viên khác do Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên quyết định hành động ;b ) Chi nhánh ngân hàng nhà nước quốc tế, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phi ngân hàng nhà nước phải xây dựng Hội đồng giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc gồm Tổng giám đốc ( Giám đốc ) làm quản trị và tối thiểu 02 thành viên khác do Tổng giám đốc ( Giám đốc ) quyết định hành động .2. Trách nhiệm của Hội đồng giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc :a ) Phê duyệt báo cáo giải trình tổng hợp toàn mạng lưới hệ thống về hiệu quả tịch thu nợ đã sử dụng dự trữ để giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc, gồm có hiệu quả xử lý tài sản bảo vệ và xác lập rõ cơ sở của việc phê duyệt ;b ) Quyết định hoặc phê duyệt việc phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập dự trữ, sử dụng dự trữ để giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc trong toàn mạng lưới hệ thống ;c ) Quyết định hoặc phê duyệt những giải pháp tịch thu nợ đã được sử dụng dự trữ để giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc trong toàn mạng lưới hệ thống, gồm có cả việc xử lý tài sản bảo vệ .

Điều 16. Nguyên tắc và hồ sơ xử lý rủi ro

1. Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế sử dụng dự trữ để giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc trong những trường hợp sau :a ) Khách hàng là tổ chức triển khai bị giải thể, phá sản ; cá thể bị chết, mất tích ;b ) Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 5 .2. Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế sử dụng dự trữ để giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc theo nguyên tắc sau :a ) Đối với trường hợp tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế đã xử lý tài sản bảo vệ để tịch thu nợ theo thỏa thuận hợp tác của những bên, tương thích với pháp luật của pháp lý, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế sử dụng dự trữ đơn cử để giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc so với số dư nợ còn lại của khoản nợ ; trường hợp sử dụng dự trữ đơn cử không đủ bù đắp rủi ro đáng tiếc của khoản nợ thì phải sử dụng dự trữ chung để giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc ;

b) Đối với trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo nguyên tắc sau:
(i) Sử dụng dự phòng cụ thể trích lập theo quy định tại Điều 12 Thông tư này để xử lý rủi ro đối với khoản nợ đó;
(ii) Khẩn trương tiến hành xử lý tài sản bảo đảm theo thỏa thuận với khách hàng và theo quy định của pháp luật để thu hồi nợ;
(iii) Trường hợp sử dụng dự phòng cụ thể và số tiền thu được từ xử lý tài sản bảo đảm không đủ bù đắp rủi ro của khoản nợ thì sử dụng dự phòng chung để xử lý rủi ro.

c ) Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế hạch toán ngoại bảng phần dư nợ đã sử dụng dự trữ đơn cử, dự trữ chung để giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc lao lý tại những điểm a, b Khoản này .3. Việc sử dụng dự trữ để giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc là hình thức đổi khác hạch toán so với khoản nợ, giao dịch chuyển tiền nợ được giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc ra hạch toán trên những thông tin tài khoản ngoại bảng ; là việc làm nội bộ của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế ; không làm biến hóa nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ của khách hàng so với khoản nợ được sử dụng dự trữ để giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc và nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức triển khai, cá thể liên quan đến khoản nợ. Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế không được thông tin cho khách hàng về việc khoản nợ đã được sử dụng dự trữ để giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc. Sau khi giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải theo dõi, có những giải pháp tịch thu nợ khá đầy đủ, triệt để so với khoản nợ được giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc, trừ trường hợp khoản nợ sau khi giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc được tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế bán cho tổ chức triển khai, cá thể, thu được khá đầy đủ tiền bán nợ theo Hợp đồng mua, bán nợ .4. Hồ sơ giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc gồm :a ) Hồ sơ cấp tín dụng thanh toán và hồ sơ thu nợ so với những khoản nợ được sử dụng dự trữ để giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc ;b ) Hồ sơ gia tài bảo vệ và những sách vở khác có liên quan ( nếu có ) ;c ) Quyết định hoặc phê duyệt của Hội đồng giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc về tác dụng phân loại nợ, trích lập dự trữ rủi ro đáng tiếc ;d ) Quyết định hoặc phê duyệt của Hội đồng giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc về việc sử dụng dự trữ để giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc ;đ ) Đối với trường hợp khách hàng là tổ chức triển khai, doanh nghiệp bị phá sản, giải thể, ngoài hồ sơ nêu tại những điểm a, b, c, d Khoản này phải có bản gốc hoặc bản sao được xác nhận hoặc bản sao từ sổ gốc Quyết định công bố phá sản của Tòa án hoặc quyết định hành động giải thể doanh nghiệp theo lao lý của pháp lý ;e ) Đối với trường hợp khách hàng là cá thể bị chết, mất tích, ngoài hồ sơ pháp luật tại những điểm a, b, c, d Khoản này phải có bản gốc hoặc bản sao được xác nhận hoặc bản sao từ sổ gốc Giấy chứng tử hoặc xác nhận bằng văn bản của chính quyền sở tại địa phương cấp xã về việc khách hàng đã chết trong trường hợp không có Giấy chứng tử, hoặc quyết định hành động công bố mất tích theo lao lý của pháp lý .

Điều 17. Theo dõi nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro và xuất toán khỏi ngoại bảng

1. Sau thời gian tối thiểu 05 (năm) năm, kể từ ngày sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro và sau khi đã thực hiện tất cả các biện pháp để thu hồi nợ nhưng không thu hồi được, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quyết định xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng.
Các khoản nợ được xuất toán ra khỏi ngoại bảng phải theo dõi trong hệ thống quản trị của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định về trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm hàng hóa dịch vụ công trình xây dựng tại doanh nghiệp trong thời hạn tối thiểu là 10 (mười) năm kể từ ngày quyết định xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng, trừ các khoản nợ mà khách hàng là tổ chức đã phá sản, giải thể theo quy định của pháp luật và sau khi thanh lý, xử lý toàn bộ tài sản hoặc khách hàng là cá nhân đã chết, bị tuyên bố mất tích theo quyết định của Tòa án và đã xử lý xong di sản, nghĩa vụ của người này theo quy định của pháp luật.

2. Đối với ngân hàng nhà nước thương mại nhà nước, ngân hàng nhà nước thương mại CP mà Nhà nước chiếm hữu trên 50 % vốn điều lệ, việc xuất toán nợ ra khỏi ngoại bảng lao lý tại khoản 1 Điều này chỉ được thực thi khi phân phối những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Có hồ sơ, tài liệu chứng tỏ đã thực thi tổng thể những giải pháp tịch thu nợ nhưng không thu được nợ ;b ) Phải được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt bằng văn bản sau khi có quan điểm của Bộ Tài chính .3. Đối với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán là công ty CP, việc xuất toán nợ ra khỏi ngoại bảng lao lý tại khoản 1 Điều này chỉ được thực thi khi cung ứng những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Có hồ sơ, tài liệu chứng tỏ đã triển khai tổng thể những giải pháp tịch thu nợ nhưng không thu được nợ ;b ) Phải được Đại hội đồng cổ đông trải qua .4. Đối với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán là công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, việc xuất toán nợ ra khỏi ngoại bảng pháp luật tại khoản 1 Điều này chỉ được thực thi khi cung ứng những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Có hồ sơ, tài liệu chứng tỏ đã thực thi toàn bộ những giải pháp tịch thu nợ nhưng không thu được nợ ;b ) Phải được Hội đồng thành viên trải qua .5. Đối với Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, việc xuất toán nợ ra khỏi ngoại bảng lao lý tại khoản 1 Điều này chỉ được triển khai khi cung ứng những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Có hồ sơ, tài liệu chứng tỏ đã triển khai toàn bộ những giải pháp tịch thu nợ nhưng không thu được nợ ;b ) Phải được ngân hàng nhà nước quốc tế chấp thuận đồng ý .6. Hồ sơ xuất toán nợ ra khỏi ngoại bảng pháp luật tại khoản 1 Điều này gồm :a ) Hồ sơ giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc pháp luật tại khoản 4 Điều 16 Thông tư này ;b ) Quyết định hoặc phê duyệt của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế về việc xuất toán khỏi ngoại bảng so với nợ đã sử dụng dự trữ để giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc ;c ) Quyết định hoặc phê duyệt những giải pháp tịch thu nợ so với khoản nợ đã được sử dụng dự trữ để giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc ;

d) Tài liệu chứng minh đã thực hiện tất cả các biện pháp để thu hồi nợ nhưng không thu hồi được, phù hợp thực tế và các quy định của pháp luật liên quan.
Hồ sơ xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng phải được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài lưu giữ theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Nguyên tắc xử lý trong trường hợp có bằng chứng chắc chắn chứng minh tổn thất về tài sản đối với khoản nợ
Trong quá trình hoạt động, bao gồm cả trường hợp quy định tại Điều 16, Điều 17 Thông tư này, trường hợp có bằng chứng chắc chắn chứng minh tổn thất về tài sản đối với khoản nợ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xử lý theo nguyên tắc như sau:

1. Xử lý tài sản bảo vệ theo thỏa thuận hợp tác của những bên tương thích với pháp luật của pháp lý, trừ trường hợp pháp luật tại điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư này .2. Xác định nguyên do, nghĩa vụ và trách nhiệm và giải quyết và xử lý như sau :a ) Trường hợp do nguyên do chủ quan thì người gây ra tổn thất phải bồi thường. Thẩm quyền quyết định hành động mức bồi thường triển khai theo Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế. Việc giải quyết và xử lý nghĩa vụ và trách nhiệm của người gây ra tổn thất thực thi theo pháp luật của pháp lý ;b ) Trường hợp gia tài đã mua bảo hiểm thì giải quyết và xử lý theo hợp đồng bảo hiểm ;c ) Sử dụng khoản dự trữ được trích lập trong ngân sách để bù đắp theo pháp luật của pháp lý, trừ trường hợp lao lý tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này ;d ) Giá trị tổn thất sau khi đã bù đắp bằng tiền bồi thường của cá thể, tập thể, tổ chức triển khai bảo hiểm và sử dụng dự trữ được trích lập trong ngân sách, trường hợp thiếu được bù đắp bằng quỹ dự trữ kinh tế tài chính của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế. Trường hợp quỹ dự trữ kinh tế tài chính không đủ bù đắp thì phần thiếu được hạch toán vào ngân sách khác trong cùng kỳ kế toán .

Điều 19. Xử lý đối với số tiền thu hồi được từ nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro
Số tiền thu hồi được từ nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, kể cả số tiền thu hồi được từ việc xử lý tài sản bảo đảm, được coi là doanh thu trong kỳ kế toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Mục 4
QUẢN LÝ NỢ, CAM KẾT NGOẠI BẢNG, TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG DỰ PHÒNG RỦI RO

Điều 20. Quản lý nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro

1. Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải có bộ phận quản trị nợ, cam kết ngoại bảng ( phòng, ban hoặc tương tự ) tại trụ sở chính của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, trụ sở Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế để quản trị việc thực thi việc phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự trữ rủi ro đáng tiếc trong toàn mạng lưới hệ thống .2. Trách nhiệm của bộ phận quản trị nợ, cam kết ngoại bảng :

a) Xây dựng, trình Tổng giám đốc (Giám đốc) để trình Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên (đối với tổ chức tín dụng) hoặc trình Tổng giám đốc (Giám đốc) (đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài) ban hành:
(i) Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, bổ sung, sửa đổi hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ; các quy định về quản lý, vận hành hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, việc thu thập, bổ sung số liệu, thông tin khách hàng;
(ii) Chính sách dự phòng rủi ro, sửa đổi, bổ sung chính sách dự phòng rủi ro.

b ) Quản lý, quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống xếp hạng tín dụng thanh toán nội bộ ;c ) Tổng hợp, báo cáo giải trình Hội đồng giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc tác dụng phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập, sử dụng dự trữ để giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc và việc tịch thu nợ sau khi đã sử dụng dự trữ để giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc của tháng trước trong toàn mạng lưới hệ thống ; yêu cầu Hội đồng giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc việc phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự trữ để giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc, những giải pháp quản trị nợ xấu, tịch thu nợ triệt để ;d ) Quản lý, theo dõi những đơn vị chức năng, cá thể trong việc triển khai pháp luật tại điểm đ khoản 3 Điều 6 Thông tư này ;đ ) Cung cấp thông tin, phối hợp với những đơn vị chức năng tính năng tại trụ sở chính trong việc kiến thiết xây dựng trình Tổng giám đốc ( Giám đốc ) để trình Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên ( so với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ) hoặc trình Tổng giám đốc ( Giám đốc ) ( so với Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế ) phát hành hoặc sửa đổi, bổ trợ pháp luật nội bộ về cấp tín dụng thanh toán, quản trị nợ của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế ;e ) Thực hiện trách nhiệm khác theo lao lý của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế .

Mục 5
HẠCH TOÁN, BÁO CÁO

Điều 21. Hạch toán
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hạch toán số tiền trích lập, sử dụng, bổ sung, hoàn nhập dự phòng cụ thể và dự phòng chung theo các quy định của pháp luật về chế độ hạch toán kế toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điều 22. Báo cáo

1. Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải báo cáo giải trình tác dụng phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập, sử dụng dự trữ rủi ro đáng tiếc và giải quyết và xử lý tổn thất theo lao lý về chính sách báo cáo giải trình thống kê vận dụng so với những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế do Ngân hàng Nhà nước phát hành .2. Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng cho CIC những thông tin theo lao lý về hoạt động giải trí thông tin tín dụng thanh toán của Ngân hàng Nhà nước và theo pháp luật tại Thông tư này .3. Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải báo cáo giải trình tác dụng phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự trữ rủi ro đáng tiếc, hiệu quả tịch thu nợ cho Tổng Cục thuế và Cục thuế tỉnh, thành phố nơi tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế đặt trụ sở chính theo lao lý về báo cáo giải trình thuế .4. Hằng năm, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải báo cáo giải trình Đại hội đồng cổ đông ( so với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán là công ty CP ), chủ sở hữu ( so với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán là công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên ), thành viên góp vốn ( so với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán là công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ) về hiệu quả phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập dự trữ rủi ro đáng tiếc, hiệu quả sử dụng dự trữ rủi ro đáng tiếc và tác dụng giải quyết và xử lý tổn thất .

Chương III
TRÁCH NHIỆM CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 23. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước

1. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Tiếp nhận pháp luật nội bộ về cấp tín dụng thanh toán, quản trị nợ, chủ trương dự trữ rủi ro đáng tiếc của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế theo lao lý tại Điều 6 Thông tư này để ship hàng cho công tác làm việc giám sát bảo đảm an toàn vi mô, thanh tra ;b ) Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế thực thi những lao lý nội bộ về cấp tín dụng thanh toán, quản trị nợ, chủ trương dự trữ rủi ro đáng tiếc ;c ) Kiểm tra, thanh tra việc triển khai phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự trữ rủi ro đáng tiếc của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế ;d ) Xử lý vi phạm của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế theo pháp luật tại Điều 24 Thông tư này theo thẩm quyền ;đ ) Xử lý hồ sơ chấp thuận đồng ý đề xuất của Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được cho phép vận dụng chủ trương dự trữ rủi ro đáng tiếc của ngân hàng nhà nước quốc tế và ý kiến đề nghị của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế chấp thuận đồng ý triển khai phân loại nợ, cam kết ngoại bảng theo phương pháp định tính .2. Vụ Dự báo, thống kê đầu mối, phối hợp với những đơn vị chức năng có liên quan trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phát hành lao lý về chính sách báo cáo giải trình thống kê việc phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập, sử dụng dự trữ rủi ro đáng tiếc và giải quyết và xử lý tổn thất trong hoạt động giải trí của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế .3. Vụ Tài chính – Kế toán địa thế căn cứ pháp luật tại Thông tư này kiến thiết xây dựng, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước văn bản hướng dẫn triển khai chính sách hạch toán có liên quan theo pháp luật của pháp lý .4. CIC có nghĩa vụ và trách nhiệm tổng hợp, phân phối list khách hàng theo nhóm nợ có mức độ rủi ro đáng tiếc cao nhất cho những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế theo pháp luật tại khoản 2 Điều 8 Thông tư này .5. Ngân hàng Nhà nước Trụ sở tỉnh, thành phố thường trực TW có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Tiếp nhận lao lý nội bộ về cấp tín dụng thanh toán, quản trị nợ, chủ trương dự trữ rủi ro đáng tiếc của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế theo lao lý tại Điều 6 Thông tư này để ship hàng cho công tác làm việc giám sát bảo đảm an toàn vi mô, thanh tra .b ) Kiểm tra, thanh tra việc Trụ sở của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán trên địa phận, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế thuộc đối tượng người dùng giám sát bảo đảm an toàn vi mô triển khai những lao lý nội bộ về cấp tín dụng thanh toán, quản trị nợ, chủ trương dự trữ rủi ro đáng tiếc ;c ) Kiểm tra, thanh tra việc triển khai phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự trữ rủi ro đáng tiếc của Trụ sở của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán trên địa phận, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế thuộc đối tượng người dùng giám sát bảo đảm an toàn vi mô ;d ) Xử lý vi phạm của Trụ sở của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán trên địa phận, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế thuộc đối tượng người dùng giám sát bảo đảm an toàn vi mô theo lao lý tại Điều 24 Thông tư này theo thẩm quyền .

Điều 24. Xử lý vi phạm
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và cá nhân có liên quan vi phạm các quy định tại Thông tư này, ngoài việc phải thực hiện phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập dự phòng rủi ro, sử dụng dự phòng rủi ro đối với nợ theo đúng quy định tại Thông tư này, theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 25. Quy định chuyển tiếp

1. Tổ chức tín dụng thanh toán đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định hành động những giải pháp đơn cử về phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự trữ để giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc trước ngày Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành thì thực thi theo quyết định hành động đó của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước .2. Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được Ngân hàng Nhà nước đồng ý chấp thuận thực thi phân loại nợ, cam kết ngoại bảng theo phương pháp định tính trước ngày Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành, liên tục triển khai theo văn bản đồng ý chấp thuận đó của Ngân hàng Nhà nước .

Điều 26. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 .2. Các pháp luật sau đây hết hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực hiện hành thi hành :a ) Thông tư số 02/2013 / TT-NHNN ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước pháp luật về phân loại gia tài có, mức trích, chiêu thức trích lập dự trữ rủi ro đáng tiếc và việc sử dụng dự trữ để giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc trong hoạt động giải trí của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế .b ) Thông tư số 09/2014 / TT-NHNN ngày 18 tháng 3 năm năm trước của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Thông tư số 02/2013 / TT-NHNN ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước pháp luật về phân loại gia tài có, mức trích, giải pháp trích lập dự trữ rủi ro đáng tiếc và việc sử dụng dự trữ để giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc trong hoạt động giải trí của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế .

Điều 27. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 27;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
– Bộ Tài chính (để phối hợp);
– Công báo;
– Lưu VP, PC, TTGSNH6 (3 bản).

KT. THỐNG ĐỐC

PHÓ THỐNG ĐỐC

 

Đoàn Thái Sơn