Phấn đấu đến năm 2030 100% gia đình có tài liệu giáo dục đạo đức …

Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2025 và 2030 có 70% hộ gia đình đăng ký thực hiện Quy tắc ứng xử của gia đình và 80% hộ gia đình được tiếp cận tài liệu giáo dục đạo đức, lối sống vào năm 2025 và 2030. Phấn đấu đến năm 2025 đạt 80% và đến năm 2030 có trên 95% công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất tham gia các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Đồng thời, hàng tháng 100% phường, xã thực hiện công khai nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên hệ thống thông tin cơ sở. Hàng năm, 100% học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục được tham gia các hoạt động giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình; 100% cán bộ, chiến sỹ quân đội, cán bộ các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức chính trị xã hội và công chức, viên chức, người lao động tham gia. trong các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và các hoạt động khác theo chủ đề.

Do đó, kế hoạch đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh công tác phổ biến, vận động, giáo dục chính sách, pháp luật về công tác giúp việc gia đình; chuẩn mực đạo đức, lối ứng xử văn hóa trong gia đình, giáo dục truyền thống yêu nước, trách nhiệm với bản thân và gia đình, cống hiến vì lợi ích cộng đồng và xã hội.

Phương tiện truyền thông đổi mới, đa dạng, đặc biệt chú trọng truyền thông trực quan trên Internet và mạng xã hội nhằm tác động mạnh mẽ đến nhiều nhóm đối tượng ở các độ tuổi khác nhau. Chú trọng công khai, rộng rãi các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đạo đức và xây dựng gia đình. Gương người tốt, việc tốt, kiểu mẫu gia đình tiêu biểu, nề nếp, ông bà mẫu mực, con thảo hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết.

Bên cạnh đó, rà soát, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chương trình, tái bản các tài liệu, sản phẩm truyền thông về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, chuẩn mực ứng xử của cộng đồng. gia đình. Đẩy mạnh sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ nhu cầu giải trí, tập luyện thể dục, thể thao lành mạnh, góp phần xây dựng thể chất và tinh thần, tinh thần của người dân Đà Nẵng.

Củng cố vai trò giáo dục của các cơ sở như trung tâm văn hóa, nhà truyền thống, thư viện cơ sở, trung tâm văn hóa – lịch sử trong việc giáo dục con cái, các thành viên trong gia đình, nhất là thế hệ trẻ về lý tưởng, đạo đức, lối sống và chuẩn mực ứng xử văn hóa. Phát huy vai trò, trách nhiệm của ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi trong gia đình, truyền bá các chuẩn mực đạo đức, lối sống, ứng xử văn hóa trong gia đình, nhằm giáo dục toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, nhan sắc cho thanh, thiếu niên, nhi đồng. một cách hài hòa.

Mặt khác, việc sử dụng hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của các thành viên trong gia đình về giáo dục đạo đức, lối sống phù hợp với mọi lứa tuổi, nhóm đối tượng. Ứng dụng phần mềm, công cụ trên không gian mạng, thu thập thông tin, định hướng dư luận xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các nguy cơ, mâu thuẫn, bạo lực trong gia đình.

Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này. Hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức ở địa phương thực hiện các hoạt động giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình; lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào các hoạt động của Phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa.

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng, kiến ​​thức cho người làm công tác gia đình cấp quận, huyện và cộng đồng về công khai, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Nhân rộng mô hình Quy tắc ứng xử trong gia đình tại các phường trên toàn thành phố; kịp thời ghi nhận, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình.

Các sự kiện truyền thống được tổ chức hàng năm nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (1 – 30/6). Nếp sống, văn hóa ứng xử trong gia đình được ngữ cảnh tạo sức lan tỏa và hiệu ứng xã hội mạnh mẽ, tôn trọng các giá trị gia đình.

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chính, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện số 28 / KH-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố. Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và cảm hứng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030” và xây dựng ứng xử văn hóa trong trường học. Lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào các chương trình, dự án của ngành.

UBND Thành phố đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn, chỉ đạo các sở, ngành liên quan thường xuyên công khai nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và các nội dung khác vào hoạt động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới văn hóa”, trọng tâm là về việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình cho đoàn viên, công đoàn viên và mọi thành phần trong xã hội.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố có trách nhiệm tham mưu thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn – không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2021-2025, hướng đến năm 2035”; Ngày 24, Ban Bí thư chỉ đạo số 06-CT. / TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và duy trì, vun đắp các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình cho các thành viên, phụ nữ trong gia đình.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ định Ủy ban nhân dân cấp huyện lập kế hoạch thực hiện, bố trí ngân sách địa phương và bảo đảm thực hiện các hoạt động của kế hoạch này. Đồng thời, để kiểm tra việc thực hiện “Kế hoạch” trên địa bàn tỉnh, trước ngày 10 tháng 12 hàng năm tổng hợp tình hình thực hiện về Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Văn hóa và Thể thao. Thể thao và Du lịch.

bình yên