Đề thi HSG môn Sinh học lớp 10 trường THPT Mỹ Đức A năm 2015

Đề thi học sinh giỏi lớp 10 môn Sinh học lớp 10 trường THPT Mỹ Đức A Hà Nội năm học 2015 – 2016. Hình thức kiểm tra luận.

Thời gian làm việc là 120 phút. Gồm 6 câu.

Câu hỏi một:

1. Tại sao nói tế bào là mô cơ bản của cơ thể sống?

2. Kể tên các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sinh vật. Các cơ cấu dưới đây được sắp xếp theo thứ tự từ cấp tổ chức thấp đến cấp cao như sau, điều đó đúng hay sai? Sửa bất kỳ lỗi nào:

DNA → ti thể → ong → cá → Núi cọ Yongfu.

chương 2:

1. Trình bày ngắn gọn các thành phần tham gia quang hợp và vai trò của chúng đối với quang hợp.

2. Ôxi do quang hợp tạo ra đã rời khỏi tế bào qua bao nhiêu màng?

Câu 3: Nhận định sau đúng hay sai? giải thích.

1. Axit nuclêic có trong các bào quan: ti thể, lục lạp, ribôxôm.

2. Các bào quan chỉ tồn tại trong tế bào thực vật là: lục lạp, không bào lớn, nhân trung.

3. Giai đoạn G1 là giai đoạn tăng trưởng của tế bào.

4. Để hom nhanh ra rễ, người ta phải dùng chất ức chế sự phân bào.

Câu 4: Quan sát ba tế bào được nhúng vào ba dung dịch có nồng độ khác nhau:

Ô 1: Thể tích ô giảm.

Tế bào 2: Tăng thể tích tế bào.

Ô 3: Thể tích ô không đổi.

Giải thích hiện tượng xảy ra trong ba ô trên.

Câu hỏi 5:

1. Nêu vai trò của prôtêin đối với tế bào và cơ thể?

2. Tại sao nói màng sinh chất có cấu trúc khảm động?

Câu 6: 1. Có 2298 liên kết cộng hoá trị giữa các nuclêôtit của một gen ở vi khuẩn E.coli, hiệu số giữa nuclêôtit loại Ađênin với một loại nuclêôtit không mã hoá khác là tổng số nuclêôtit của gen là 6%.

Một loại. Xác định tỉ lệ% từng loại nuclêôtit trong gen?

b. Đếm số liên kết hiđrô có trong gen?

2. Ở Drosophila, 2n = 8. Một nhóm tế bào sinh dục đang thực hiện nguyên phân có tổng số 128 nhiễm sắc thể kép. Nhóm tế bào này đang ở giai đoạn nào? Đếm số lượng ô trong thời gian tương ứng.

– Quá –